ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2004/QĐ-UB

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 3 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜIMỘT SỐ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN, ĐIỀUĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chínhtrị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển,từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 597-QĐ/TU ngày 18/4/2002 của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời một số chế độ hỗ trợđối với cán bộ, công chức của tỉnh Quảng Ngãi được luân chuyển, điều động côngtác theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/BCT ngày 25 tháng 01 năm 2002 của BộChính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Tài chính;Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Ban TVTU;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 2;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- VPUB: PVP,CVTC, VX, KH, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiệu

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

MỘT SỐ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ,CÔNG CHỨC CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG
(Ban hành kèm theoQuyết định số: 90 / 2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 3 năm 2004 của UBND tỉnh QuảngNgãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định tạm thời này quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chứclãnh đạo và quản lý của tỉnh khi thực hiện luân chuyển, điều động nhằm tạo điềukiện thuận lợi cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Đối tượng

Cán bộ, công chức lãnh đạo và quản lý trong hệ thống chínhtrị của tỉnh khi thực hiện luân chuyển theo Nghị quyết số 11-NQ/BCT, ngày 25tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quảnlý và cán bộ, công chức được điều động để thực hiện luân chuyển.

Điều 3. Phạm vi áp dụng

Cán bộ, công chức lãnh đạo và quản lý được luân chuyển, điềuđộng công tác giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh có khoảng cáchtừ nơi ở đến cơ quan công tác từ 10 km trở lên.

Chương II

CÁC CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ

Điều 4. Chế độ nhà công vụ

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm bố trí nhà công vụ hoặcnơi ở thuận lợi cho cán bộ, công chức trong thời gian luân chuyển, điều độngđến công tác.

1. Nhà công vụ ở tỉnh, ở huyện được bố trí trên cơ sở nhàkhách hiện có của tỉnh và các huyện. Nếu huyện nào chưa có nhà khách hoặc cónhưng chưa đủ điều kiện thì lập thủ tục xin sửa chữa hoặc xây mới để đảm bảochỗ ở cho cán bộ, công chức luân chuyển, điều động đến.

2. Đối với cấp xã: Những xã có cán bộ, công chức được luânchuyển, điều động đến công tác, tuỳ theo điều kiện thực tế cấp ủy, chính quyềnđịa phương có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn ở khi cán bộ, côngchức có nhu cầu.

Điều 5. Hỗ trợ tiền xăng

Cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động đến công tác ởđơn vị mới, hàng ngày thường xuyên đi về thì được hỗ trợ tiền xăng với định mứcmột lít xăng/ 35 km. Giá xăng tính theo thời điểm thanh toán, do cơ quan nơicông tác chi trả theo định mức khoán hàng tháng của cơ quan.

Điều 6. Trợ cấp khó khăn

Trong thời gian cán bộ, công chức được luân chuyển, điềuđộng công tác, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì được cơ quan nơi đến xem xétvà đề nghị trợ cấp khó khăn theo quy định hiện hành.

Chương III

NGUYỒN KINH PHÍ CHI TRẢ VÀ QUYẾTTOÁN

Điều 7. Nguồn kinh phí chi trả từ ngân sách Nhà nước.

1. Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa lớn nhà công cụthực hiện theo quy chế quản lý đầu tư xây dựng của tỉnh.

2. Kinh phí sửa chữa nhỏ và mua sắm tài sản, trang thiết bịcho nhà công vụ nào do ngân sách cấp đó đảm bảo.

3. Kinh phí hỗ trợ tiền xăng đi về: Cán bộ, công chức đượcluân chuyển, điều động đến công tác ở cơ quan nào, do cơ quan đó chi trả trongnguồn kinh phí được phân bổ hàng năm. Chế độ hỗ trợ tiền xăng chỉ áp dụng trongthời gian cán bộ, công chức thực hiện luân chuyển, điều động theo quyết địnhcủa cấp có thẩm quyền.

Các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan có trách nhiệmsử dụng kinh phí đúng mục đích, quyết toán với cơ quan tài chính theo đúng quyđịnh hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiềm trathực hiện Quy định tạm thời này.

Sở Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, sử dụng và quyết toánkinh phí theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các cơ quan, đơnvị kịp thời phản ảnh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.