UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 90 QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Qui định về phòng chống bệnh dại gia súc

trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

_________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y, Nghị định 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y, Chỉ thị 92/TTg ngày 7 tháng 12 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường phòng chống bệnh dại;

Xét đề nghị của Liên ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Y tế, Công an tại Tờ trình số 126 TT/LS ngày 6 tháng 12 năm 1997 v/v xin phê duyệt đề án khống chế bệnh dại gia súc trên địa bàn Thành phố Hải Phòng năm 1998- 2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về phòng chống bênh dại gia súc trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao cho Sở Y tế chủ trì cùng Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Công an Thành phố hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện bản quy định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các ngành ghi tại điều 2 và các ngành, cấp liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây khác với quy định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách