ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 11/7/2018 của Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

>> Xem thêm:  Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì ? Hoạt động lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ?

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 14/01/2019,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 78/TTr-TNMT ngày 11/3/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sơn Dương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Sơn Dương với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích cơ cấu các loại đất phân btrong năm kế hoạch

STT

CHỈ TIÊU

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

TNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

78.795,17

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

69.986,34

88,82

1.1

Đất trồng lúa

LUA

7.575,44

9,61

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

6.701,13

8,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

8.920,91

11,32

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

9.280,24

11,78

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

3.482,44

4,42

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

9.989,19

12,68

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

29.630,63

37,60

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

989,88

1,26

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

117,62

0,15

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

7.459,50

9,47

2.1

Đất quốc phòng

CQP

86,44

0,11

2.2

Đất an ninh

CAN

138,14

0,18

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

33,00

0,04

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

236,10

0,30

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

11,69

0,01

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

111,34

0,14

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

213,04

0,27

2.8

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3.027,97

3,84

2.9

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

57,03

0,07

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

15,22

0,02

2.11

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.424,22

1,81

2.12

Đất tại đô thị

ODT

78,03

0,10

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

32,29

0,04

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,97

0,00

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

TON

8,55

0,01

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

212,65

0,27

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

82,05

0,10

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

30,36

0,04

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

1,64

0,00

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

5,76

0,01

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.567,28

1,99

2.22

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

84,70

0,11

2.23

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,03

0,00

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.349,33

1,71

4

Đất đô thị*

KDT

2.078,40

2,64

(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

227,77

1.1

Đất trồng lúa

LUA

45,75

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

34,55

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

67,96

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

36,63

1.4

Đất rng sản xuất

RSX

62,23

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

15,20

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,49

2.1

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,30

2.2

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,03

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,47

2.4

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,69

3

Đất chưa sử dụng

CSD

13,00

(Chi tiết có biu s 02 kèm theo)

3. Kế hoạch chuyn mục đích sử dụng đất năm 2019

TT

CHỈ TIÊU

Diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

276,43

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

50,33

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

37,94

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

94,99

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

46,45

1.4

Đất rng sản xuất

RSX/PNN

69,46

15

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

15,20

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

(Chi tiết có biu s 03 kèm theo)

>> Xem thêm:  Thẩm quyền quyết định, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định mới?

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

13,00

2.1

Đất quốc phòng

CQP

10,00

2.2

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

3,00

(Chi tiết có biu s 04 kèm theo)

5. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2019

Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện Sơn Dương có 92 công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tng diện tích là 309,79 ha.

(Chi tiết có biểu số 05 kèm theo)

6. Vị trí các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tỷ lệ 1/25.000 và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan kèm theo.

Điều 2.Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương có trách nhiệm

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; trường hợp có phát sinh mới công trình, dự án trong năm kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đđiều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Mẫu số 3)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận Tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. ĐC (T
ính 26).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

Biểu số 01

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN SƠN DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Ha

STT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Xã Bình Yên

Xã Vĩnh Lợi

Xã Thiện Kế

Xã Hồng Lạc

Thị trấn Sơn Dương

Xã Hp Thành

Xã Vân Sơn

Xã Ninh Lai

Xã Quyết Thắng

Xã Sầm Dương

Xã Hp Hòa

Xã Kháng Nhật

Xã Cấp Tiến

Xã Chi Thiết

Xã Đại Phú

Xã Hào Phú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(28)

(19)

(20)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

78.795,17

1.293,81

2.144,57

3.100,49

976,22

2.078,40

3.178,79

958,93

2.486,45

1.244,00

593,34

3.868,27

2.820,90

2.564,37

1.159,30

3.391,32

1.448,98

1

Đất nông nghiệp

NNP

69.986,34

1.156,74

1.540,93

2.845,20

763,32

1.700,42

2.983,14

783,57

2.274,14

1.087,98

400,75

3.592,97

2.655,34

2.210,18

1.043,34

3.100,10

1.228,30

1.1

Đất trồng lúa

LUA

7.575,44

145,27

281,36

300,29

177,10

181,61

149,03

148,19

359,50

212,32

81,96

299,04

46,68

267,51

220,97

473,09

242,71

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

6.701.13

129,34

280,20

258,10

175,66

132,94

141,87

136,23

333,81

202,12

70,94

255,46

46,28

177,79

221,15

476.79

219,59

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

8.920,91

271,40

280,94

138,54

148,55

98,43

176,09

54,10

105,81

128,85

56,23

318,43

174,48

483,93

191,76

414,24

372,30

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN

9.280,24

255,92

215,34

260,13

226,73

412,50

369,52

155,88

233,54

164,08

71,28

388,33

265,67

292,50

170,28

465,55

240,85

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

3.482,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

9.989,19

41,74

-

1.824,06

-

-

437,62

-

1.402,17

-

-

1.592,58

876,28

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sn xuất

RSX

29.630,63

415,14

745,50

300,91

186,37

963,69

1.696,60

412,18

161,11

553,52

180,85

950,25

1.258,95

1.131,97

447,87

1.716,76

337,36

1.7

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS

989,88

27,27

17,79

21,27

24,57

44,19

40,70

13,22

12,01

29,21

10,43

44,35

29,73

34,27

12,46

30,46

35,07

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

117,62

-

-

-

-

-

113,59

-

-

-

-

-

3,56

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

7.459,50

132,70

585,10

218,01

211,59

315,86

151,65

174,84

211,04

149,91

191,65

269,54

162,17

259,28

114,31

286,99

218,66

2.1

Đất quốc phòng

CQP

86,44

-

-

-

-

5,11

0,85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

138,14

-

6,46

-

0,06

6,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

33,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

236,10

-

222,51

-

-

3,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

11,69

-

0,80

1,58

0,10

4,90

-

-

0,38

-

-

0,34

0,02

0,30

-

-

-

2.6

Đất cơ ssản xuất phi nông nghiệp

SKC

111,34

0,03

0,34

-

8,08

11,35

1,25

-

0,14

-

-

-

1,11

-

4,13

0,89

0,99

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

213,04

-

-

29,40

-

-

-

-

1,20

-

-

4,87

48,09

0,96

-

-

36,29

2.8

Đất phát triển hạ tng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3.027,97

60,75

106,07

81,19

92,53

135,09

78,77

63,99

93,94

67,53

39,95

107,39

56,41

106,53

63,51

153,56

110,23

2.9

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

57,03

1,30

-

-

-

-

0,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

15,22

-

-

-

1,66

-

-

-

0,30

-

-

-

-

-

-

-

2,31

2.11

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.424,22

26,32

70,15

41,62

34,65

-

34,71

25,10

60,08

33,22

21,67

60,83

36,44

50,28

31,64

98,61

49,68

2.12

Đất tại đô thị

ODT

78,03

-

-

-

-

78,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

32,29

0,35

0,47

1,20

0,66

8,76

0,35

0,45

0,44

0,29

0,24

0,35

0,55

1,10

0,88

0,97

0,62

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,97

-

-

-

-

0,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

TON

8,55

-

4,83

0,29

0,30

-

-

0,22

-

1,18

-

0,40

-

-

-

-

-

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

212,65

4,29

10,22

6,58

6,09

6,59

6,64

2,00

3,04

3,28

2,22

12,16

2,44

10,22

3,97

5,47

7,26

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

82,05

-

0,35

6,28

0,03

4,50

-

9,18

1,54

3,01

-

-

0,93

4,26

-

-

-

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

30,36

0,24

0,79

1,30

0,59

2,31

1,18

0,45

0,78

0,33

0,32

0,96

0,35

0,35

0,67

1,71

1,34

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

1,64

-

-

-

-

1,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất cơ sở tín ngưng

TIN

5,76

0,08

0,25

0,06

0,77

0,29

-

0,06

0,26

0,15

0,06

-

-

0,08

0,25

0,36

0,72

2.21

Đt sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.567,28

39,34

161,86

48,51

-

47,22

27,80

72,12

48,94

40,93

127,19

82,23

15,84

85,19

9,26

25,41

9,23

2.22

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

84,70

-

-

-

66,06

-

-

1,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.349,33

4,37

18,54

37,28

1,31

62,12

44,00

0,51

1,27

6,11

0,94

5,77

3,39

94,91

1,65

4,23

2,02

4

Đất đô thị*

KDT

2.078,40

 

 

 

 

2.078,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * không tính vào tổng diện tích tự nhiên

 

>> Xem thêm:  Quy định về phê duyệt, điều chỉnh với tổng mức đầu tư xây dựng ?

Biểu số 01

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN SƠN DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Ha

STT

CHỈ TIÊU

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Xã Lâm Xuyên

Xã Lương Thiện

Xã Minh Thanh

Xã Phú Lương

Xã Phúc ng

Xã Sơn Nam

Xã Tam Đa

Xã Tân Trào

Xã Thanh Phát

Xã Thượng m

Xã Trung Yên

Xã Tuân Lộ

Xã Văn Phú

Xã Đông Lợi

Xã Đông Thọ

Tú Thịnh

Xã Đồng Quý

(1)

(2)

(3)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(38)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

791,82

3.254,81

3.308,47

3.665,86

4.000,38

2.025,61

1.508,01

3.510,76

2.069,93

2.239,03

3.298,74

2.682,65

1.327,60

2.501,52

4.912,07

3.059,74

1.330,02

1

Đất nông nghiệp

NNP

585,40

3.071,39

3.002,98

3.456,98

3.098,91

1.714,49

1.322,60

3.259,73

1.961,23

1.826,15

3.051,78

2.303,37

1.183,44

2.331,72

4.536,21

2.699,09

1.214,43

1.1

Đất trồng lúa

LUA

110,22

199,43

245,97

264,43

398,76

326,84

235,57

171,52

61,93

273,22

278,96

130,47

237,07

219,52

392,79

293,81

148,33

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

103,30

173,46

228,47

214,07

275,37

223,21

233,93

162,11

61,81

234,55

236,34

121,51

232,88

217,62

364,44

214,08

145,70

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

93,78

216,47

211,12

692,06

563,33

234,57

518,65

217,86

73,55

257,75

204,76

439,84

332,97

392,57

626,27

303,68

127,62

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN

132,68

193,38

440,75

230,81

847,86

412,61

295,31

260,84

50,17

231,81

232,73

233,13

132,53

195,74

282,98

813,92

104,86

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

185,14

577,96

-

532,20

-

-

-

885,22

-

243,31

312,84

158,15

237,68

159,80

-

190,12

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

343,14

139,10

-

-

-

-

2.283,63

-

-

1.048,86

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sn xuất

RSX

232,56

1.891,18

1.334,90

2.246,09

738,88

716,32

244,46

277,76

884,79

1.037,32

973,50

1.181,92

308,84

1.257,13

3.015,53

1.195,10

635,31

1.7

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS

16,17

42,66

53,18

23,59

17,87

24,16

28,61

48,11

5,57

25,57

69,67

5,17

13,88

29,07

58,84

92,57

8,19

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,48

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

204,40

156,17

284,81

205,67

445,55

304,87

184,34

231,42

61,35

288,23

222,57

215,58

136,92

169,08

337,85

246,70

110,69

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

17,00

-

60,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,00

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

17,90

-

-

0,30

-

-

-

107,42

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

33,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

10,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,10

0,06

-

-

-

1,49

0,32

-

-

0,18

-

-

-

-

0,55

0,58

-

2.6

Đất cơ ssản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,37

-

3,00

0,74

54,06

0,42

0,90

0,73

-

0,02

-

0,43

-

0,59

0,48

20,76

0,54

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

25,95

-

-

22,22

-

-

-

6,00

32,07

-

-

-

-

1,24

4,75

-

2.8

Đất phát triển hạ tng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

56,93

77,11

104,56

109,51

165,59

132,88

101,04

125,81

19,37

72,38

88,29

77,92

87,57

89,12

123,21

106,46

72,79

2.9

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

-

-

26,15

0,20

-

-

-

13,92

-

1,41

4,30

1,05

1,38

-

-

7,22

-

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

10,47

-

-

0,36

-

-

0,12

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất ở tại nông thôn

ONT

24,52

25,40

43,11

46,43

63,87

76,40

54,27

32,02

10,75

38,50

52,38

43,21

36,56

42,50

75,51

61,59

22,18

2.12

Đất tại đô thị

ODT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,66

0,85

0,47

0,34

2,40

0,63

1,04

2,58

0,26

0,22

0,53

0,66

0,16

0,63

0,63

0,45

2,12

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,14

-

-

-

-

-

1,11

-

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

TON

0.05

-

-

-

-

0,12

0,70

-

-

-

-

-

-

-

0,46

-

-

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2,95

0,19

1,42

6,74

20,55

9,35

12,92

6,70

2,49

5,12

8,45

4,50

4,60

6,24

16,40

10,00

1,56

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

15,37

0,03

-

0,85

0,04

7,91

-

24,28

-

-

-

3,47

-

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,40

0,41

1,58

0,96

2,80

1,68

2,06

1,32

0,34

0,04

0,62

0,84

0,50

0,74

1,33

0,55

0,52

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất cơ sở tín ngưng

TIN

0,03

0,14

-

0,06

0,50

0,28

-

0,06

-

0,10

-

-

0,23

0,52

-

0,23

0,22

2.21

Đt sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

118,38

26,07

52,26

40,68

27,24

38,05

11,11

47,07

22,11

22,71

67,88

62,68

5,93

28,73

115,03

29,53

10,76

2.22

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

17,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,03

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2,02

27,25

20,68

3,21

455,92

6,24

1,07

19,61

47,34

124,66

24,39

163,70

7,24

0,72

38,00

113,95

4,90

4

Đất đô thị*

KDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 02

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: ha

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính cp xã

Xã Vĩnh Lợi

Thiện Kế

Xã Hồng Lạc

Thị trấn Sơn Dương

Xã Hợp Thành

Xã Vân Sơn

Xã Ninh Lai

Xã Quyết Thắng

Xã Sầm Dương

Xã Hp Hòa

Xã Kháng Nhật

Xã Cấp Tiến

Xã Chi Thiết

Xã Đại Phú

Xã Hào Phú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

Đất nông nghiệp

NNP

227,77

2,37

0,31

5,87

30,40

1,18

0,38

7,23

0,64

4,08

0,31

0,28

0,37

2,06

6,60

2,09

1.1

Đất trồng lúa

LUA

45,75

1,90

0,26

0,80

6,58

0,29

0,30

6,10

0,28

0,28

0,31

0,28

0,31

0,40

4,10

1,76

 

Trong đó: Đt chuyên trng lúa nước

LUC

34,55

1,30

0,26

0,40

6,18

0,29

0,30

5,30

0,28

0,28

0,31

0,28

0,31

0,10

0,30

1,26

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

67,96

0,47

0,03

3,07

7,46

0,89

0,08

1,11

0,10

3,00

 

 

0,06

0,66

1,00

0,33

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

36,63

 

 

1,50

10,56

 

 

0,02

0,26

0,80

 

 

 

 

0,70

 

1.4

Đất rng sản xuất

RSX

62,23

 

0,02

0,50

5,80

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00

0,80

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

15,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,49

 

 

 

0,30

0,14

 

 

 

0,21

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,30

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,47

 

 

 

 

0,14

 

 

 

0,21

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất tại nông thôn

ONT

0,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

13,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Có thể điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hay không ? Quyền sử dụng đất nằm trong khu quy hoạch ?

Biểu số 02

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: ha

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Xã Lâm Xuyên

Xã Lương Thiện

Xã Minh Thanh

Xã Phú Lương

Xã Phúc Ứng

Xã Sơn Nam

Xã Tam Đa

Xã Tân Trào

Xã Thanh Phát

Xã Thượng m

Xã Trung Yên

Xã Tuân Lộ

Xã Văn Phú

Xã Đông Lợi

Xã Đông Thọ

Tú Thịnh

Xã Đồng Quý

(1)

(2)

(3)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

1

Đất nông nghiệp

NNP

0,67

13,33

17,56

2,22

58,02

44,00

0,23

2,83

 

0,37

4,73

0,38

2,17

3,89

3,41

9,28

0,51

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0,28

0,18

0,26

0,42

0,35

12,76

0,20

1,59

 

0,29

1,19

0,30

0,67

0,42

0,33

2,09

0,46

 

Trong đó: Đt chuyên trng lúa nước

LUC

0,28

0,18

0,26

0,42

0,35

9,76

0,20

0,79

 

0,29

0,89

0,30

0,37

0,42

0,33

2,09

0,46

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

3,00

7,10

1,80

8,38

20,22

0,03

1,24

 

0,08

1,84

0,08

0,50

2,07

0,58

2,74

0,05

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,39

3,00

0,20

 

2,93

10,82

 

 

 

 

0,80

 

 

0,20

 

4,45

 

1.4

Đất rng sản xuất

RSX

 

7,15

10,00

 

31,36

 

 

 

 

 

0,90

 

1,00

1,20

2,50

 

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

15,00

0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

 

 

 

 

0,09

0,50

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

0,15

 

2.1

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

0,05

 

2.4

Đất tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

0,09

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

10,00

 

 

 

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 03

DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Xã Bình Yên

Xã Vĩnh Li

Xã Thiện Kế

Xã Hồng Lạc

Thị trấn Sơn Dương

Xã Hp Thành

Xã Vân Sơn

Xã Ninh Lai

Xã Quyết Thắng

Xã Sầm Dương

Xã Hp Hòa

Xã Kháng Nhật

Xã Cấp Tiến

Xã Chi Thiết

Xã Đại Phú

Xã Hào Phú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

276,43

0,90

2,95

2,37

6,75

25,32

2,06

1,26

8,01

0,98

4,60

1,32

0,80

2,49

2,84

7,64

3,11

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

50,33

 

1,88

0,53

0,78

6,72

0,37

0,38

6,08

 

 

0,52

 

0,37

0,54

4,34

1,98

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

37,94

 

1,28

0,53

0,38

6,32

0,37

0,38

5,28

 

 

0,52

 

0,37

0,24

0,54

1,48

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

94,99

0,50

0,77

1,53

3,67

7,84

1,39

0,58

1,61

0,50

3,50

0,50

0,50

1,36

1,00

1,50

0,83

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

46,45

0,40

0,30

0,30

1,80

10,06

0,30

0,30

0,32

0,48

1,10

0,30

0,30

0,30

0,30

1,00

0,30

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

69,46

 

 

0,02

0,50

0,70

 

 

 

 

 

 

 

0,46

1,00

0,80

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

15,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Ý nghĩa của vấn đề minh bạch và công khai hóa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Biểu số 03

DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: ha

TT

CHỈ TIÊU

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Xã Lâm Xuyên

Xã Lương Thiện

Xã Minh Thanh

Xã Phú Lương

Xã Phúc ng

Xã Sơn Nam

Xã Tam Đa

Xã Tân Trào

Xã Thanh Phát

Xã Thượng Ấm

Xã Trung Yên

Xã Tuân Lộ

Xã Văn Phú

Xã Đông Li

Xã Đông Thọ

Tú Thịnh

Xã Đồng Quý

(1)

(2)

(3)

(21)

(22)

(23)

(24)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(35)

(36)

(37)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

1,29

13,95

19,00

2,60

63,22

46,25

0,80

3,71

0,80

21,16

5,60

1,31

4,04

4,27

5,42

8,76

0,85

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

 

 

 

 

4,75

12,98

 

1,67

 

1,65

1,26

0,43

1,74

 

0,30

1,07

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

 

 

 

 

4,43

9,98

 

1,13

 

0,52

0,96

0,43

1,44

 

0,30

1,07

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

0,60

3,50

7,80

2,30

8,88

21,75

0,50

1,74

0,50

8,18

2,34

0,58

1,00

2,57

1,68

2,94

0,55

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

0,69

3,30

0,80

0,30

3,23

11,32

0,30

0,30

0,30

0,50

1,10

0,30

0,30

0,50

0,30

4,75

0,30

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

 

7,15

10,40

 

31,36

 

 

 

 

10,83

0,90

 

1,00

1,20

3,14

 

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

 

 

 

 

15,00

0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cấu sdụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định s 90/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Ha

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Xã Phúc ng

Xã Thanh Phát

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

13,00

10,00

3,00

2.1

Đất quốc phòng

CQP

10,00

10,00

-

2.2

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

3,00

-

3,00

 

>> Xem thêm:  Các nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN SƠN DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Tuyên Quang)

 

Tên dự án, công trình

Số công trình, dự án

Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)

Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)

Tổng diện tích

Đt trồng lúa

Đất trồng rừng đặc dụng

Đất rừng phòng hộ

Các loại đất khác

 

TNG

92

309,79

50,33

 

 

259,47

 

A

DỰ ÁN THU HI ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH AN NINH QUỐC PHÒNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 61 LUẬT ĐT ĐAI 2013

3

5,15

0,30

 

 

4,85

 

1

Xây dựng trụ scông an huyện Sơn Dương

1

4,00

 

 

 

4,00

Thị trấn Sơn Dương

2

Xây dựng thao trường huấn luyện quân sự và thao trường kiểm tra bn đạn thật xã Hp Thành

1

0,85

 

 

 

0,85

Thôn Đồng Đài, xã Hp Thành

3

Xây dựng Đồn Công an xã Sơn Nam

1

0,30

0,30

 

 

 

Xã Sơn Nam

B

DỰ ÁN THU HI ĐT Đ PHÁT TRIN KINH TXÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 62 LUẬT ĐT ĐAI NĂM 2013

2

34,00

5,00

 

 

29,00

 

1

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sơn Nam, huyện Sơn Dương

1

10,00

2,00

 

 

8,00

Xã Sơn Nam

2

Xây dựng các công trình trong khu công nghiệp Sơn Nam

1

24,00

3,00

 

 

21,00

Xã Sơn Nam

C

DỰ ÁN THU HỒI ĐT ĐPHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG THEO KHOẢN 3 ĐIU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

72

221,17

40,75

 

 

180,43

 

I

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch s- văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, qung trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương.

8

13,35

1,20

 

 

12,15

 

1

Xây dựng trụ sở trạm Kiểm lâm Tân Bình thuộc Hạt kiểm lâm Sơn Dương

1

0,18

 

 

 

0,18

Thôn Phai Cày, xã Phúc ng

2

Xây dựng nhà làm việc Đội thuế liên xã Sơn Nam thuộc Chi cục thế Sơn Dương

1

0,07

 

 

 

0,07

Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam

3

Xây dựng khu di tích chùa Lang Đạo xã Tú Thịnh

1

5,00

 

 

 

5,00

Xã Tú Thịnh

4

Mrộng Bệnh viện Sơn Dương

1

1,20

0,40

 

 

0,80

Thị trấn Sơn Dương

5

Dự án xây dựng Di tích Bộ Tài chính tại thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh

1

2,00

0,80

 

 

1,20

Thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh

6

Dự án xây dựng Di tích Bộ Tài chính tại thôn Cảy xã Minh Thanh

1

0,20

 

 

 

0,20

Thôn Cảy, xã Minh Thanh

7

Xây dựng bệnh viện đa khoa Kim Xuyên, xã Hồng Lạc

1

4,50

 

 

 

4,50

Thôn Kho 9, xã Hồng Lạc

8

Dự án xây dựng Di tích Văn phòng Bộ Tài chính tại thôn Trấn Kiêng xã Phú Lương

1

0,20

 

 

 

0,20

Thôn Trấn Kiêng, xã Phú Lương

II

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy li, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

38

25,31

3,16

 

 

22,16

 

1

Hp phần xây dựng cầu sân sinh, Dự án LRAMP

18

0,82

 

 

 

0,82

Xã Đại Phú, Đông Lợi, Trung Yên, Minh Thanh, Văn Phú, Kháng Nhật, Hợp Hoà, Tam Đa, Phú Lương

2

Xây dựng Cầu Xi, Km20+100 đường ĐH.03 Kỳ Lâm - Thiện Kế - Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

1

0,03

0,01

 

 

0,03

Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế

3

Mrộng đường đi khu Đá mài thôn Phúc Hòa

1

0,30

 

 

 

0,30

Thôn Phúc Hòa, xã Phúc ng

4

Xử lý cấp bách sạt l, nứt dọc gần chân đê thôn Hưng Thịnh đến thôn Thái Thịnh xã Sầm Dương

1

3,80

 

 

 

3,80

Xã Sầm Dương

5

Công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi

1

1,00

 

 

 

1,00

Thôn Cao Ngi, xã Đông Lợi

6

Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ Trung Long, Ao Búc xã Trung Yên

1

2,90

0,90

 

 

2,00

Xã Trung Yên

7

Sửa chữa nâng cấp CTTL hồ Hải Mô, xã Đại Phú

1

1,80

0,30

 

 

1,50

Xã Đại Phú

8

Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ Khe thuyền, xã Văn Phú

1

1,80

0,30

 

 

1,50

Xã Văn Phú

9

Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ Cây Gạo, xã Chi Thiết

1

1,80

0,30

 

 

1,50

Xã Chi Thiết

10

Sửa chữa nâng cấp CTTL hồ Cây Dâu, thị trấn Sơn Dương

1

1,90

0,40

 

 

1,50

thị trấn Sơn Dương

11

Nâng cấp, mrộng công trình cấp nước sinh hoạt thôn Ao Bức, Quan Hạ xã Trung Yên và xã Minh Thanh

1

0,02

 

 

 

0,02

Xã Trung Yên, Minh Thanh

12

Dự án cấp nước sinh hoạt xã Ninh Lai

1

0,05

 

 

 

0,05

xã Ninh Lai

13

Nhà máy xử lý rác thải huyện Sơn Dương (GĐ1)

1

5,00

 

 

 

5,00

Xã Phúc Ứng

14

CTQ giảm tn thất điện năng năng lưới điện khu vực các xã Tân Trào, Tú Thịnh, Trung Yên, Hợp Thành và thị trấn Sơn Dương

1

0,36

0,15

 

 

0,21

xã Tân Trào, Tú Thịnh, Trung Yên, Hợp Thành và thị trấn Sơn Dương

15

CTQ giảm tổn thất điện năng năng lưới điện khu vực các xã Thượng Ấm, Vân Sơn, Phúc ng và Hồng Lạc

1

0,46

0,15

 

 

0,31

các xã Thượng Ấm, Vân Sơn, Phúc Ứng và Hồng Lạc

16

CTQ giảm tổn thất điện năng năng lưới điện khu vực các xã Ninh Lai, Đông Lợi, Đông Thọ, Tuân Lộ, Cấp Tiến, Vĩnh Lợi, Phúc ng và thị trấn Sơn Dương

1

0,89

0,30

 

 

0,59

Ninh Lai, Đông Lợi, Đông Thọ, Tuân Lộ, Cấp Tiến, Vĩnh Lợi, Phúc ng và thị trấn Sơn Dương

17

Công trình giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã Quyết Thắng, Ninh Lai, Hào Phú, Hồng Lạc, Đồng Quý, Lâm Xuyên, Hợp Hòa, Lương Thiện, Sầm Dương và xã Minh Thanh huyện Sơn Dương.

1

0,90

0,35

 

 

0,55

Các xã Quyết Thng, Ninh Lai, Hào Phú, Hồng Lạc, Đồng Quý, Lâm Xuyên, Hợp Hòa, Lương Thiện, Sầm Dương, Minh Thanh

18

Dự án xây dựng Bến xe khách Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương

1

0,38

 

 

 

0,38

Xã Hồng Lạc

19

Công trình thủy lợi Hồ Đèo Hới, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương

1

0,05

 

 

 

0,05

Thị trấn Sơn Dương

20

Công trình thủy lợi Hồ Bồ Hòn, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương

1

0,05

 

 

 

0,05

xã Tú Thịnh

21

Xây dựng Nâng cấp, mrộng công trình cấp nước tập chung xã Đông Lợi

1

1,00

 

 

 

1,00

xã Đông Lợi

III

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà cho sinh viên, nhà xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của s tôn giáo; khu văn hóa, th thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; ch; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

8

8,19

3,00

 

 

5,19

 

1

Xây dựng nhà Văn hóa thôn Thượng Bn, xã Quyết Thắng

1

0,18

 

 

 

0,18

Xã Quyết Thắng

2

Xây dựng nhà Văn hóa thôn Nhâm Lang, xã Đồng Quý

1

0,05

 

 

 

0,05

Xã Đồng Quý

3

Xây dựng Nhà Văn Hóa thôn Phú Thọ 2, Quyết Thng xã Lâm Xuyên

1

0,36

 

 

 

0,36

Thôn Phú Thọ 2, xã Lâm Xuyên

4

Điều chỉnh quy hoạch và xây dựng Trung tâm thể thao văn hóa, khu vui chơi thanh thiếu nhi, điểm sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi xã Ninh Lai

1

4,00

3,0

 

 

1,00

Xã Ninh Lai

5

Nghĩa trang nhân dân thôn Cầu Trâm

1

0,50

 

 

 

0,50

Thôn Cầu Trâm

6

Nghĩa trang nhân dân thôn Trấn Kiêng

1

0,60

 

 

 

0,60

Thôn Trấn Kiêng

7

Cải tạo, nâng cấp cấp nhà trưng bày Bảo tàng Tân Trào, Quảng trường Tân Trào gắn với xây dựng Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng và Xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích xã Tân Trào

1

2,00

 

 

 

2,00

Xã Tân Trào

8

Nghĩa trang nhân dân thôn Đồng Khuân

1

0,50

 

 

 

0,50

Thôn Đồng Khuân

IV

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô th, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sn xuất, chế biến nông sn, lâm sản, thủy sn, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

17

149,02

32,94

 

 

116,08

 

1

Khu dân cư thôn Tân Lập và Thái An, xã Vĩnh Lợi

1

2,00

1,00

 

 

1,00

Xã Vĩnh Lợi

2

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Tân Hoà, xã Phúc ng

1

2,00

1,50

 

 

0,50

Xã Phúc ng

3

Khu dân cư thôn Văn Bảo, xã Sơn Nam

1

1,50

1,00

 

 

0,50

Xã Sơn Nam

4

Khu dân cư thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam

1

5,70

3,50

 

 

2,20

Xã Sơn Nam

5

Khu dân cư thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam

1

1,20

1,20

 

 

 

Xã Sơn Nam

6

Khu dân cư thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam

1

2,50

1,50

 

 

1,00

Xã Sơn Nam

7

Điều chnh và mrộng khu dân cư xã Đại Phú

1

4,50

3,50

 

 

1,00

Xã Đại Phú

8

Khu dân cư thôn Ninh Bình và Ninh Thuận, xã Ninh Lai

1

2,80

2,8

 

 

 

Xã Ninh Lai

9

Khu dân cư thôn Gò Đình thuộc xứ đồng Cống Khổng, xã Hồng Lạc

1

1,00

 

 

 

1,00

Xã Hồng Lạc

10

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm xã Trung Yên

1

1,50

 

 

 

1,50

thôn Ao Búc

11

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tnh Tuyên Quang (giai đoạn 02)

1

1,80

0,04

 

 

1,76

Thị trấn Sơn Dương

12

Dự án xây dựng khu đô thị mới Tổ dân phố Cơ Quan, Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương

1

2,50

1,0

 

 

1,50

Thị trấn Sơn Dương

13

Xây dựng Trung tâm hội nghị huyện Sơn Dương và KDC tổ dân phố Tân An thị trấn Sơn Dương (GĐ1)

1

5,00

4,5

 

 

0,5

Thị trấn Sơn Dương

14

Khu dân cư thôn Đồng Phú, xã Hào Phú

1

1,50

1,50

 

 

 

Xã Hào Phú

15

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) khu dân cư đô thị mới thị trấn Sơn Dương

1

2,40

0,40

 

 

2,00

Thị trấn Sơn Dương

16

Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao

1

100,00

9,50

 

 

90,50

Xã Tú Thịnh, xã Phúc ng

17

Trung tâm sản xuất giống vật nuôi xã Phúc ng

1

11,12

 

 

 

11,12

xã Phúc ng

V

Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.

1

25,3

0,45

 

 

24,85

 

1

Dự án xây dựng xưởng tuyển, hồ thải và các công trình phụ trợ tại các xã Thượng m, Phúc ng, Cấp Tiến, Đông Thọ

1

25,30

0,45

 

 

24,85

Xã Thượng m, Cấp Tiến, xã Đông Thọ

C

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÁC

15

49,47

4,28

 

 

45,19

 

1

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Thiện Kế

1

0,18

0,18

 

 

 

Xã Thiện Kế

2

Xây dựng nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu tại xã Phúc ng

1

4,10

4,10

 

 

 

Xã Phúc ng

3

Xây dựng trụ sở phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Sơn Dương Tuyên Quang tại xã Thượng m

1

0,22

 

 

 

0,22

Thôn Đồng Ván, xã Thượng m

4

Xây dựng trụ sở phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Sơn Dương Tuyên Quang tại xã Tú Thịnh

1

0,20

 

 

 

0,20

Xã Tú Thịnh

5

Dự án xây dựng cải tạo, điều chỉnh quy hoạch chi tiết cửa hàng xăng dầu theo đoạn tuyến Quốc lộ 2C mới tại xã Sơn Nam

1

0,25

 

 

 

0,25

Xã Sơn Nam

6

Dự án khai thác mỏ đá vôi xóm Đèo, xã Thượng m, huyện Sơn Dương

1

6,00

 

 

 

6,00

Xã Thượng Ấm

7

Khai thác tận thu quặng barit bãi thải mkhu vực Hang Hòm, xã Thượng Ấm

1

1,07

 

 

 

1,07

Xã Thượng m

8

Khai thác tận thu quặng barit bãi thải mỏ điểm quặng đồi ông Thưởng, đồi ông Lư thôn Ngãi Thắng, đồi ông Thành, đồi Giang, đồi Khuôn Hóc thôn Đa Năng, xã Tú Thịnh

1

4,77

 

 

 

4,77

Xã Tú Thịnh

9

Dự án khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, nung vôi, sản xuất gạch không nung và sản xuất bê tông thương phẩm

1

10,20

 

 

 

10,20

Thôn Tân Tiến, xã Tuân Lộ

10

Dự án khai thác mđá vôi Đồng Bèn 2, xã Thượng Ấm

1

11,00

 

 

 

11,00

Xã Thượng m

11

Dự án đầu tư xây dựng bến thủy nội địa và tổ hợp dây chuyền nghiền sỏi thành cát và sản xuất gạch không nung, sản phẩm bê tông tại thôn Kim Xuyên

1

3,27

 

 

 

3,27

Xã Hồng Lạc

12

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu thị trấn Sơn Dương

1

0,20

 

 

 

0,20

Tổ dân phố Xây dựng,  Thị trấn Sơn Dương

13

Xây dựng công trình phụ trợ phục vụ dự án khai thác mỏ đá vôi thôn Vĩnh Sơn, xã Tuân Lộ

1

1,01

 

 

 

1,01

Xã Tuân Lộ

14

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở sang đất ở

1

4,00

 

 

 

4,00

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Dương

15

Chuyển mục đích sử dụng đất  nông nghiệp xen kẹp, nhỏ lẻ trong khu dân cư (không trong cùng thửa đất có nhà ở; không đủ điều kiện quy hoạch xây dựng khu, điểm dân cư) sang đất ở

1

3,00

 

 

 

3,00

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Dương