ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN PHÚ LỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh vviệc trin khai thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa VII;

Xét đnghị của y ban nhân dân huyện Phú Lộc tại Tờ trình số 383/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 và của STài nguyên và Môi trường ti Tờ trình số 485/TTr-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Lc với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2016

Kế hoạch 2017

Tăng (+); Giảm (-)

Diện tích

Cơ cấu (%)

Diện tích

Cơ cấu (%)

I

LOẠI ĐẤT

72.035,97

100,00

72,035.97

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

52.123,02

72,36

49,972.46

69,37

-2.150,56

1

Đất trồng lúa

LUA

4.888,95

9,38

4.582,78

9,17

-306,17

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

3.539,53

72,40

3.258,03

71,09

-281,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.570,21

3,01

1.335,09

2,67

-235,12

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

5.282,98

10,14

4.934,27

9,87

-348,71

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

11.655,51

22,36

11.383,91

22,78

-271,60

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

9.412,20

18,06

9.412,20

18,83

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

17.868,47

34,28

16.845,60

33,71

-1.022,87

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1.425,44

2,73

1.439,35

2,88

13,91

1.8

Đất nông nghiệp khác

NNK

19,26

0,04

39,26

0,08

20,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

19.076,63

26,48

21.511,98

29,86

2.435,35

2.1

Đất quốc phòng

CQP

30,48

0,16

38,48

0,18

8,00

2.2

Đất an ninh

CAN

6,93

0,04

12,31

0,06

5,38

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

141,99

0,74

912,28

4,24

770,29

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

2.6

Đất thương mại dịch vụ

MD

415,24

2,18

1.468,12

6,82

1.052,88

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

42,46

0,22

47,86

0,22

5,40

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

0,71

1,60

0,01

0,89

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3.586,14

18,80

4.024,93

18,71

438,79

2.9.1

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

6,47

0,18

11,68

0,29

5,21

2.9.2

Đất xây dựng cơ sở y tế

12,64

0,35

12,33

0,31

-0,31

2.9.3

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

97,51

2,72

96,88

2,41

-0,63

2.9.4

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

23,05

0,64

26,85

0,67

3,80

2.9.5

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

2.9.6

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

0,13

0,13

2.9.7

Đất giao thông

1.834,27

51,15

1.987,24

49,37

152,97

2.9.8

Đất thủy lợi

1.066,29

29,73

1.318,25

32,75

251,96

2.9.9

Đất công trình năng lượng

529,36

0,73

549,95

13,66

20,59

2.9.10

Đất công trình bưu chính, viễn thông

2,09

2,29

0,06

0,20

2.9.11

Đất chợ

14,33

0,40

19,33

0,48

5,00

2.10

Đất di tích lịch sử, văn hóa

DDT

6,81

0,04

6,81

0,03

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

0,31

0,31

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

25,07

0,13

25,81

0,12

0,74

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.163,12

6,10

1.246,22

5,79

83,10

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

144,84

0,76

150,22

0,70

5,38

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

28,68

0,15

31,06

0,14

2,38

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

11,46

0,06

13,16

0,06

1,70

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

30,63

0,16

30,63

0,14

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

1.533,89

8,04

1.562,02

7,26

28,13

2.20

Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

94,49

0,50

185,74

0,86

91,25

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

4,90

0,03

10,38

0,05

5,48

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,35

0,35

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

148,01

0,78

148,01

0,69

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

944,23

4,95

929,83

4,32

-14,40

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

10.715,87

56,17

10.665,52

49,58

-50,35

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,33

0,33

3

Đất chưa sử dụng

CSD

836,32

1,16

551,53

0,77

-284,79

4

Đất khu công nghệ cao *

KCN

5

Đất khu kinh tế *

KKT

26.149,61

26.149,61

6

Đất đô thị*

DDT

13.166,49

13.166,29

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2017

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích

Tổng diện tích thu hồi

200,28

1

Đất nông nghiệp

NNP

191,79

1.1

Đất trồng lúa

LUA

47,39

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

32,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

55,20

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

36,23

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

52,42

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,55

1.8

Đất nông nghiệp khác

NNK

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,49

2.1

Đất quốc phòng

CQP

2.2

Đất an ninh

CAN

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

2.5

Đất Cụm công nghiệp

SKN

2.6

Đất Thương mại dịch vụ

TMD

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2,38

2.10

Đất di tích lịch sử, văn hóa

DDT

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

2,50

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,74

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2,87

2.20

Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, gốm sứ

SKX

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

2.24

Đất sông ngòi, kênh rạch, suối

SON

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

2.156,56

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

293,87

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

DLN/PNN

13,67

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

232,62

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

351,71

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

271,60

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

1,002,87

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

3,89

1.8

Đất nông nghiệp khác

NNK/PNN

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

31,00

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang trồng rừng

LUA/LNP

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUC/NTS

11,00

2.4

Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

BHK/NTS

2.5

Đất trồng rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp khác

RSX/NNK

20,00

2.6

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

4. K ế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2017

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

6,00

1.1

Đất trồng lúa

LUA

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

0,50

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

5,50

1.8

Đất nông nghiệp khác

NNK

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

278,79

2.1

Đất quốc phòng

CQP

2,00

2.2

Đất an ninh

CAN

0,50

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

32,11

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

164,89

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

45,45

2.10

Đất di tích lịch sử, văn hóa

DDT

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

11,62

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1,47

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,15

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,25

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

3,50

2.20

Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

15,00

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,29

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

0,56

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

Nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Lộc được thể hiện tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT, XD;
- BQL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh;
- UBND huyện Phú Lộc;
- Phòng TNMT huyện Phú Lộc;
- VP: CVP, các PCVP; các CV;
- Lưu VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích (ha)

Địa điểm

Công trình, dự án quốc phòng - an ninh

1

Trạm cảnh sát giao thông đường bộ QL 1A

1,20

Lộc Tiến

Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất

1

Đường phía Đông đầm Lập An

8,60

Thị trấn Lăng Cô

2

Mở rộng Khu tái định cư Lộc Tiến - giai đoạn 2, tỉnh Thừa thiên Huế

20,60

Xã Lộc Tiến

3

Đường trục chính Khu đô thị Chân Mây

7,46

Xã Lộc Vĩnh

4

Khu nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô.

299,60

Xã Lộc Vĩnh

5

Dự án khu du lịch sinh thái đầm Lập An (Bitexco)

31,85

Thôn Loan Lý, thị trấn Lăng Cô

6

Bến số 6 cảng Chân Mây

10,10

Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh

7

Kho chứa xăng dầu tại cảng Chân Mây

16,00

Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

8

Nhà hàng ẩm thực số 01 ven đường Nguyễn Văn

0,92

Thị trấn Lăng Cô

9

Nhà hàng ẩm thực số 03 ven đường Nguyễn Văn

0,97

Thị trấn Lăng Cô

10

Nhà hàng ẩm thực số 04 ven đường Nguyễn Văn

0,83

Thị trấn Lăng Cô

11

Bến thuyền và câu lạc bộ bến thuyền ven đường Nguyễn Văn

0,96

Thị trấn Lăng Cô

12

Cửa hàng xăng dầu tại tuyến đường ven biển Cảnh Dương

1,00

Xã Lộc Vĩnh

13

Khu du lịch sinh thái Suối Voi

60,00

Xã Lộc Tiến

14

Khu du lịch cao cấp sinh thái biển Lăng Cô

54,00

Thị trấn Lăng Cô

15

Điểm dịch vụ du lịch Ánh Ngọc - đầm Lập An (phần mở rộng)

1,73

Thị trấn Lăng Cô

16

Dự án đầu tư khu đô thị cao cấp

71,50

Xã Lộc Vĩnh

17

Kho chứa than tại cảng Chân Mây

4,50

Xã Lộc Vĩnh

18

Kho chứa dăm gỗ tại cảng Chân Mây

4,00

Xã Lộc Vĩnh

19

Chỉnh trang nút giao và xây dựng biểu tượng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

0,50

Xã Lộc Tiến

20

Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Chân Mây

0,35

Xã Lộc Vĩnh

21

Các khu còn lại của Khu công nghiệp La Sơn

80,00

Xã Lộc Sơn

Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

1

Khu nghĩa trang nhân dân xã Lộc Sơn (giai đoạn 1 và giai đoạn 2)

10,00

Xã Lộc Sơn

2

Khu dân cư Hạ Thủy Đạo

9,00

Xã Lộc Sơn

3

Điểm dân cư nông thôn Hạ Thủy Đạo mở rộng (Khu tái định cư Hạ Thủy Đạo)

3,00

Xã Lộc Sơn

4

TBA 110KV La Sơn và đầu nối

0,69

Xã Lộc Sơn

5

Khu dân cư Âu Thuyền

3,24

Xã Lộc Trì

6

Xây dựng Chợ thị trấn Lăng Cô

2,60

Thị Trấn Lăng Cô

7

Đường dân sinh ra biển cạnh Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Lăng Cô

0,60

Thị Trấn Lăng Cô

8

Đường xóm trên (Quốc lộ 49B ông Châu đến nghĩa địa)

0,21

Xã Vinh Giang

9

Đường Đê Đông Phá, Đầm Làng, Văn Chỉ; Đường bê tông GT nông thôn QL49B đến Trung Kiều

1,90

Xã Vinh Hưng

10

Khu tái định cư phục vụ DA Đường ven sông Truồi về khu DTLS Đình Bàn Môn; tại thôn Đông, thôn Nam, thôn Xuân Lai (mở rộng)

1,50

Xã Lộc An

11

Nạo vét kênh cách ly

1,20

Xã Vinh Hải

12

Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Vinh Hải

12,50

Xã Vinh Hải

13

Sân vận động xã Vinh Hiền

2,50

Xã Vinh Hiền

14

Nâng cấp cầu và đường ra biển Bình An

0,46

Xã Lộc Vĩnh

15

Trường Mầm non Bắc Hà

0,50

Thị trấn Phú Lộc

16

Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn Quốc gia Bạch Mã

8,40

Thị trấn Phú Lộc

17

Chợ Đồi (Chợ Sông Đầm)

1,50

Xã Lộc Điền

18

Khai thác đá khối Gabro (Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế)

5,00

Xã Lộc Điền

19

Đầu tư khai thác và chế biến đá Gabro (giai đoạn 2) (Tổng 70,9 ha, đã thu hồi 44,6 ha)

26,30

Xã Lộc Điền

20

Nâng cấp mở rộng Cống Quan, huyện Phú Lộc

8,00

Huyên Phú Lộc

21

Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Hồ Truồi

4,00

Xã Lộc Điền

22

Kè chống sạt lở bờ sông Truồi đoạn qua xã Lộc An và Lộ Điền

1,00

Xã Lộc An
Xã Lộc Điền

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số: 90/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải chuyển mục đích sử dụng đất

1

Khu dân cư Hạ Thủy Đạo

Xã Lộc Sơn

9,00

8,50

2

Điểm dân cư nông thôn Hạ Thủy Đạo mở rộng (Khu tái định cư Hạ Thủy Đạo)

Xã Lộc Sơn

3,00

1,70

3

Khu tái định cư phục vụ DA Đường ven sông Truồi về khu DTLS Đình Bàn Môn; tại thôn Đông, thôn Nam, thôn Xuân Lai (mở rộng)

Xã Lộc An

1,50

1,00

4

Dự án phủ sóng truyền hình biển đảo

Xã Lộc Tiến

0,20

0,20

5

Sân vận động xã Vinh Hiền

Xã Vinh Hiền

2,50

2,00

6

Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc

Thị Trấn Phú Lộc

8,40

5,00

7

Chợ Đồi (Chợ Sông Đầm)

Xã Lộc Điền

1,50

1,50

8

Đầu tư khai thác và chế biến đá Gabro (giai đoạn 2)(Tổng 70,9 ha, đã thu hồi 44,6 ha)

Xã Lộc Điền

26,30

1,20

9

Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC số 4

Xã Lộc Điền

1,5

1,50

10

Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Vinh Hải

Xã Vinh Hải

12,50

7,60

11

Mở rộng Khu tái định cư Lộc Tiến - giai đoạn 2, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xã Lộc Tiến

20,60

0,30

12

Kho chứa xăng dầu tại cảng Chân Mây

Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh

16,00

4,00

13

Cửa hàng xăng dầu tại tuyến đường ven biển Cảnh Dương

Xã Lộc Vĩnh

1,00

0,90

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015, 2016 CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số: 90/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Tên công trình, dự án

Diện tích (ha)

Địa điểm

Công trình, dự án quốc phòng - an ninh

Chuyển tiếp năm 2015

1

Trạm biên phòng

2,00

Lộc Bình

Chuyển tiếp năm 2016

1

Thao trường bắn đạn thực

2,00

Lộc Tiến

2

Thao trường bắn đạn thực

2,00

Lộc Điền

3

Thao trường bắn đạn thực

2,00

Vinh Mỹ

4

Khu hậu phương

2,00

Lộc Hòa

5

Chuyển nhà văn hóa huyện (cũ) sang đất quốc phòng

0,48

Thị trấn Phú Lộc

6

Đồn Công an ven biển Phú Lộc

0,30

Lộc Tiến

7

Đồn Công an ven biển các xã khu III

0,30

Vinh Giang

8

Trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

1,48

Thị trấn Lăng Cô

Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất

Chuyển tiếp năm 2015

1

Các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp số 2:

- Kết đoàn: 1,5 ha;

- Dầu ăn: 3 ha;

- Dệt may: 6 ha;

- Hạ tầng giao thông: 1,5 ha.

12,00

Xã Lộc Tiến

2

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Lộc Thủy.

0,50

Xã Lộc Thủy

3

Hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây các giai đoạn 1, 3, 4.

124,31

Xã Lộc Tiến, xã Lộc Vĩnh

4

Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối Việt Nam.

156,00

Thị trấn Lăng Cô

5

Khu du lịch Bãi Cả

70,80

Thị trấn Lăng Cô

6

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Lăng Cô (công ty Gia Minh - Conic) - bổ sung ở điểm tiếp đón của dự án.

0,30

Thị trấn Lăng Cô

7

Đường dân sinh ven biển Đồng Dương,

1,98

Thị trấn Lăng Cô

8

Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh TT-Huế

1,60

Thị trấn Lăng Cô

9

Bến Cảng số 2 Cảng Chân Mây

15,00

Xã Lộc Vĩnh

10

Khu nhà ở nhân viên Laguna

1,00

Xã Lộc Tiến, xã Lộc Vĩnh

11

Câu lạc bộ thủy thủ - Cảng Chân Mây

0,30

Xã Lộc Vĩnh

12

Hệ thống đường và Đê chắn sóng cảng Chân Mây

10,00

Xã Lộc Vĩnh

13

Phòng giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Thừa Lưu

0,15

Xã Lộc Tiến

14

Hạ tầng khu công nghiệp

150,00

Xã Lộc Tiến

15

Hạ tầng Khu đô thị Chân Mây

195,00

Xã Lộc Tiến, xã Lộc Thủy

16

Xây dựng đường cao tốc La Sơn - Đề Bay

25,60

Lộc Bổn, Lộc Sơn, Xuân Lộc

17

Trạm dừng nghỉ dưỡng của Bộ Giao thông Vận tải (dự án QL1A)

3,00

Xã Lộc Điền

18

Ngân hàng Công thương phía Nam Thừa Thiên Huế (gần trạm thú y huyện)

0,12

Thị trấn Phú Lộc

19

Khu tái định cư thôn 1 (Bãi Gạo) phục vụ TĐC đường cao tốc La Sơn - Đề Bay

5,50

Xã Xuân Lộc

20

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49B đoạn Thuận An - Tư Hiền-QL1A

40,79

Huyện Phú Lộc

21

Đất xin ghép phục vụ TĐC hầm Phước Tượng quốc lộ 1A (Tái định cư dự án Quốc lộ 1A)

0,12

Xã Lộc Trì

22

Đường từ nhà Ông Tìm đến nhà Ông Lạc (GĐ2); Đường từ QL49B đến nhà Ông Châu; Bờ kè 2 mặt đường Miếu Vạn; Đường từ QL49B đến nhà Ông Thuyên

0,43

Xã Lộc Bình

23

Các kênh: Kênh Hà Trung - Lặng Hà; Kênh Hà Vĩnh

0,91

Xã Lộc An

24

Kênh mương HTX Trung Hà, Đường giao thông nội đồng Trung Phước - Hòa Mậu (đập Thủ Lệnh)

0,44

Xã Lộc Trì

25

Các Kênh: A Chuân; Hói Chính thôn 3, thôn 4; Các đường: đường dân sinh thôn 3, thôn 4 (Ông Lành đến Biển); đường dân sinh từ Nhà ông Súy đến Trường cấp 2 Vinh Giang; đường cơ chế đặc thù; Kênh dẫn mặn phục vụ NTTS

3,00

Xã Vinh Hải

26

Đường từ nhà Ông Trần Đình Đê đến nhà Ông Nguyễn An; đường nội đồng Hiền Hòa 1 - Hiền An 1

0,56

Xã Vinh Hiền

27

Nạo vét khe Lương Viện: Đường sản xuất nội đồng Bà Hòa đội 7; bà Nhạn; Nâng cấp Đê bao từ cầu Bến Đò đến ông Phúc: Đường dân sinh phục vụ sản xuất đoạn từ nhà ông Cơ đến khe Bồn Bồn, đường QL49 đi trạm bơm

1,74

Xã Vinh Hưng

28

Đường nâng cấp đập đuồi thôn Quê Chữ - Lương Điền Đông: Nâng cấp đập Đuồi, kênh dẫn nước HTX Đông Sơn, xây dựng đập Hói dưới; Đường dân sinh kết hợp phục vụ sản xuất qua Đập Truồi; Đường nội thôn thôn Miêu Nha, Đường thôn Bạch Thạch - Bát Sơn; Nâng cấp mở rộng âu thuyền

3,64

Xã Lộc Điền

29

Nạo vét tuyến mương thoát nước ra biển (Tuyến mương thoát nước chống ngập lụt cục bộ); mở rộng nâng cấp các tuyến đường nông thôn mới

4,04

Xã Vinh Mỹ

30

Kênh thủy lợi từ Cồn Ô Được đến nhà Ô Diếp

0,53

Xã Vinh Giang

Chuyển tiếp năm 2016

1

Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cảnh Dương (Công ty ADX Hàn Quốc)

260,00

Xã Lộc Vĩnh

2

Khu du lịch Xanh Lăng Cô (giai đoạn 2 phía biển)

2,10

Thị trấn Lăng Cô

3

Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Cảnh Dương

3,65

Xã Lộc Thủy

4

Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường-mỏ đá Tam Lộc

6,40

Xã Lộc Tiến

5

Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Mỏ Diều

6,00

Xã Lộc Thủy

6

Mỏ đá Mỏ Diều (phần mở rộng)

0,89

Xã Lộc Thủy

7

Mỏ cát Bãi Trằm

3,00

Xã Lộc Tiến

8

Bến số 4, bến số 5 cảng Chân Mây

20,50

Xã Lộc Vĩnh

9

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN La Sơn (giai đoạn I) của Cty TNHH VITTO

37,35

Xã Lộc Sơn

10

Nhà máy chế biến dăm gỗ và viên nén năng lượng (phần mở rộng) của Công ty TNHH MTV Hào Hưng - Huế (Khu Công nghiệp La Sơn)

1,93

Xã Lộc Sơn

11

Đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

22,35

Thị trấn Lăng Cô

12

Khu du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng

5,00

Xã Lộc Bình

Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

Chuyển tiếp năm 2015

1

Kênh và Đê ngăn mặn

2,00

Xã Vinh Hải

2

Khu quy hoạch phố chợ và chợ Lộc Bổn (đã thực hiện 1.9ha)

3,50

Xã Lộc Bổn

3

Hệ thống xử lý làng nghề bột sắn xã Lộc An

0,50

Xã Lộc An

4

Đường cứu nạn Xuân Lộc - Lộc Hòa

12,00

Các xã: Xuân Lộc, Lộc Hòa

5

Trường Mầm non thị trấn Lăng Cô

0,20

Thị trấn Lăng Cô

6

Đường giao thông thôn 1, xã Vinh Hải

2,00

Xã Vinh Hải

7

Trạm bơm An Lộc, xã Lộc Tiến

0,60

Xã Lộc Tiến

8

Nâng cấp, sửa chữa đập Kênh, xã Lộc Trì

0,50

Xã Lộc Trì

9

Đường nội đồng từ Trạm Bơm - Rớ Ngoại

0,75

Xã Lộc Điền

10

Đường vào chùa Quốc Tự Thánh Duyên

1,50

Xã Vinh Hiền

11

Trụ sở Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2, Sở Tư Pháp

0,05

Thị trấn Phú Lộc

12

Cải tạo nâng cấp hệ thống điện toàn tỉnh (diện tích toàn tỉnh 3.71 ha)

1,50

Huyện Phú Lộc

Chuyển tiếp năm 2016

1

Nhà văn hóa trung tâm xã Lộc An

0,50

Xã Lộc An

2

Đường GT liên thôn Nam Phổ Hạ - An Lại

0,12

Xã Lộc An

3

Đường giao thông nông thôn (từ Trường TH Tiến Lực đến UBND xã)

0,20

Xã Lộc An

4

Hệ thống thoát nước khu vực trường cấp 2 Lộc An, Chợ cũ, thôn Xuân Lai, xã Lộc An

0,09

Xã Lộc An

5

Đường GTNT xã Lộc An; Hạng mục: Tuyến đường Nam Phổ Cần - Phước Mỹ

0,60

Xã Lộc An

6

Đường ven sông Truồi về khu di tích lịch sử đình Bàn Môn

4,00

Xã Lộc An

7

Đường vào thôn Phước Trạch

0,50

Xã Lộc An

8

Nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang

0,38

Xã Lộc An

9

Đường nối khu TĐC Hạ Kên đến chợ Nong, Lộc Bổn

0,87

Xã Lộc Bổn

10

Đường bê tông dọc sông Nong, xã Lộc Bổn

0,25

Xã Lộc Bổn

11

Đường từ trường học thôn đến ông Kéo giáp đường trục lộ thôn Thuận Hóa

0,10

Xã Lộc Bổn

12

Khu dân cư Hạ Kên mở rông, thôn Bình An (gđ 2)

3,70

Xã Lộc Bổn

13

Kè chống xói lở sông Nong

3,00

Xã Lộc Bổn

14

Đường và cầu liên thôn Bình An - Thuận Hóa

2,00

Xã Lộc Bổn

15

Đường giao thông khu vực 9, thị trấn Phú Lộc

0,70

Thị trấn Phú Lộc

16

Đường giao thông Khu vực 1, thị trấn Phú Lộc

0,04

Thị trấn Phú Lộc

17

KQH dân cư đường Hoàng Đức Trạch

2,50

Thị trấn Phú Lộc

18

Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ

3,00

Thị trấn Phú Lộc

19

Mở rộng Trung tâm dạy nghề huyện

0,80

Thị trấn Phú Lộc

20

Mở rộng chợ Thừa Lưu, xã Lộc Tiến

0,30

Xã Lộc Tiến

21

Trạm bơm và hệ thống kênh An Lộc

3,00

Xã Lộc Tiến

22

Khu quy hoạch dân cư Hòa Mậu

2,00

Xã Lộc Trì

23

Nâng cấp, sửa chữa đập Kênh, xã Lộc Trì

0,30

Xã Lộc Trì

24

Đường liên xã Vinh Hải -Vinh Giang

0,40

Xã Vinh Hải

25

Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Vinh Hải

12,50

Xã Vinh Hải

26

Hạ tầng KDC Hiền Hòa 1 mở rộng

2,00

Xã Vinh Hiền

27

Đường nội bộ khu quy hoạch Hiền An I (giai đoạn 3)

1,00

Xã Vinh Hiền

28

Đường từ tỉnh lộ 21 đến khu TĐC Lộc Bình - Vinh Hiền (giai đoạn 1)

1,50

Xã Vinh Hiền

29

Đường giao thông Hiền Hòa - Hiền An, xã Vinh Hiền

0,30

Xã Vinh Hiền

30

Đường liên xã Vinh Giang - Vinh Hiền

2,00

Vinh Giang - Vinh Hiền

31

Kênh mương thủy lợi kết hợp với đường giao thông xã Vinh Hưng (từ nhà bà Hòa đến đê ngăn mặn)

0,21

Xã Vinh Hưng

32

Kênh mương thủy lợi kết hợp với đường giao thông xã Vinh Hưng (từ nhà thờ họ Trần đến nhà bà Huyền)

0,36

Xã Vinh Hưng

33

Đường bê tông Diêm Trường (từ nhà ông Luyện - đường liên xã), xã Vinh Hưng

0,25

Xã Vinh Hưng

34

Nghĩa trang nhân dân xã Vinh Hưng (giai đoạn 1)

6,70

Xã Vinh Hưng

35

Trụ sở HĐND và UBND xã Lộc Thủy

0,55

Xã Lộc Thủy

36

Đập ngăn mặn, giữ ngọt xã lộc thủy

0,30

Xã Lộc Thủy

37

Đầu tư Xử lý sạt lở bờ sông Bù Lu đoạn qua thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh

4,00

Xã Lộc Thủy

38

Đường GT chống ngập lụt vào Trường Tiểu học An Lương Đông và khu TĐC Bàu Ga, thôn Đông An, xã Lộc Điền

0,04

Xã Lộc Điền

39

Khu QH dân cư thôn Trung Chánh

1,50

Xã Lộc Điền

40

Đường GT thôn Lương Điền Đông, xã Lộc Điền

0,50

Xã Lộc Điền

41

Đường GT thôn Đông An, xã Lộc Điền

0,13

Xã Lộc Điền

42

Đường GT nối QL49B đến chợ Mỹ Lợi

0,60

Xã Vinh Mỹ

43

Nâng cấp, mở rộng đường GT thôn 5 (QL49 đến Trường THCS Lâm Mộng Quang)

0,12

Xã Vinh Mỹ

44

Đường Đơn Chế (nhà bà Chí đến Ô. Họa)

0,35

Xã Vinh Giang

45

Đường giao thông liên xã Vinh Giang - Vinh Mỹ - Vinh Hải

0,01

Xã Vinh Giang

46

Đường đội 7, 8/2 thôn Nghi Giang, xã Vinh Giang

0,20

Xã Vinh Giang

47

Đường giao thông thôn 4 (giai đoạn 2)

0,27

Xã Xuân Lộc

48

Khu TĐC thôn 1 (giai đoạn 2)

4,00

Xã Xuân Lộc

49

Đường du lịch sinh thái lòng hồ bản Phúc Lộc

0,71

Xã Xuân Lộc

50

Đường giao thông Bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc (Chương trình 135)

0,02

Xã Xuân Lộc

51

Đường giao thông thôn Vinh Sơn (giai đoạn 2)

0,02

Xã Lộc Sơn

52

Khu QH dân cư gần Trường THCS Lộc Sơn

1,50

Xã Lộc Sơn

53

Khu QH dân cư Hạ Thủy Đạo mở rộng, xã Lộc Sơn

2,00

Xã Lộc Sơn

54

Hệ thống đường lâm nghiệp phục vụ trồng rừng sản xuất trên địa bàn huyện

13,00

Xuân Lộc, Lộc Bổn, Lộc Hòa

55

Xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt khu III huyện Phú Lộc

0,24

Xã Vinh Hải

56

Mở rộng Nhà máy nước Lộc Trì

0,40

Xã Lộc Trì

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015, 2016 CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số: 90/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển tiếp năm 2015

1

Xây dựng đường cao tốc La Sơn - Đề Bay

Xã Lộc Bổn, Lộc Sơn, Xuân Lộc

25,60

1,50

2

Trạm dừng nghỉ dưỡng của Bộ Giao thông Vận tải (dự án QL1A)

Xã Lộc Điền

3,00

1,20

3

Ngân hàng Công thương phía Nam Thừa Thiên Huế (gần trạm thú y huyện)

Thị trấn Phú Lộc

0,12

0,12

4

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49B đoạn Thuận An - Tư Hiền - QL1A

Huyện Phú Lộc

40,79

3,50

5

Các kênh: Kênh Hà Trung - Lặng Hà; Kênh Hà Vĩnh

Xã Lộc An

0,91

0,80

Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển tiếp năm 2015

1

Hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam

Xã Lộc Thủy

0,50

0,47

2

Hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây các giai đoạn 1, 3, 4.

Xã Lộc Tiến, xã Lộc Vĩnh

124,31

6,70

3

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh viễn Lăng Cô (Khu du lịch ven biển Lăng Cô gần núi Phú Gia cũ)

Thị trấn Lăng Cô, Lộc Vĩnh

111,56

9,70

4

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Lộc Thủy.

Xã Lộc Thủy

0,5

0,47

5

Các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp số 2:

- Kết đoàn: 1,5 ha;

- Dầu ăn: 3 ha;

- Dệt may: 6 ha;

- Hạ tầng giao thông: 1,5 ha.

Xã Lộc Tiến

12,00

1,80

6

Kênh và Đê ngăn mặn

Xã Vinh Hải

2,00

1,00

7

Trạm bơm An Lộc, xã Lộc Tiến

Xã Lộc Tiến

0,60

0,50

8

Nâng cấp, sửa chữa đập Kênh, xã Lộc Trì

Xã Lộc Trì

0,50

0,30

9

Đường nội đồng từ Trạm Bơm - Rớ Ngoại

Xã Lộc Điền

0,75

0,75

10

Trụ sở Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2, Sở Tư Pháp

Thị trấn Phú Lộc

0,05

0,05

11

Hạ tầng kỹ thuật: KDC Hạ Thủy Đạo mở rộng; KDC thôn Vinh Sơn; KDC gần Trường THCS Lộc Sơn

Xã Lộc Sơn

6,50

6,50

12

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Quyết Thủy mở rộng (Đội 2, thôn An Sơn)

Xã Lộc Sơn

1,50

1,50

13

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xen ghép thôn Xuân Sơn

Xã Lộc Sơn

1,00

1,00

14

Các KDC xen ghép: KDC Đồng Mưng; KDC Lò gạch cũ; KDC KV Nhà ông Chờ; KDC Bãi ông Xạ Đằng

Xã Lộc An

1,70

0,09

15

Các KDC xen ghép: KDC KV trước Trường TH Đại Thành; KDC KV Đồng Sim; KDC KV ông Tròn

Xã Lộc An

1,85

1,00

16

Hạ tầng kỹ thuật Các KDC: KDC Hồ Tây; KDC Miếu Canh; KDC Cồn Trình; KDC Bến Đò; KDC Vũng Dài; KDC Trạng Giữa

Xã Lộc Bổn

2,16

1,96

17

Hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư chợ Lộc Bình

Xã Lộc Bình

1,98

1,98

18

Các KDC xen ghép: KDC đồng Bàu mở rộng; KDC Trạm Y Tế; KDC thôn Trung Chánh; KDC thôn Sư Lỗ; KDC thôn Lương Quý Phú

Xã Lộc Điền

0,55

0,45

19

Nhà văn hóa trung tâm huyện

Thị trấn Phú Lộc

3,00

3,00

Chuyển tiếp năm 2016

1

Nhà máy sợi (Công ty Phú Quang)

Khu CN số 2 xã Lộc Tiến

5,20

0,33

2

Phòng giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Thừa Lưu

Xã Lộc Tiến

0,15

0,15

3

Kho nhựa Chân Mây

Xã Lộc Vĩnh

2,00

0,25

4

Hạ tầng khu công nghiệp

Xã Lộc Tiến

150,00

9,50

5

Hệ thống đường và Đê chắn sóng cảng Chân Mây

Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

10,00

3,00

6

Nhà văn hóa xã Lộc An

Xã Lộc An

0,50

0,30

7

Đường GTNT xã Lộc An, Hạng mục: Tuyến đường Nam Phổ Cần - Phước Mỹ

Xã Lộc An

0,60

0,40

8

Đường ven sông Truồi về khu di tích lịch sử đình Bàn Môn

Xã Lộc An

4,00

0,50

9

Các điểm dân cư xen ghép thôn An Lại, thôn Xuân Lai, xã Lộc An (2 điểm dân cư)

Xã Lộc An

0,17

0,17

10

Các điểm dân cư xen ghép thôn An Lại, thôn Xuân Lai (2 điểm dân cư)

Xã Lộc An

0,60

0,60

11

Nâng cấp hệ thống đến sông Đại Giang

Xã Lộc An

0,38

0,38

12

Đường nối khu TĐC Hạ Kên đến chợ Nong, Lộc Bổn

Lộc Bổn

0,87

0,87

13

Khu dân cư Hạ Kên mở rộng, thôn Bình An (gđ 2)

Xã Lộc Bổn

3,70

3,70

14

Nhà Văn Hóa xã Lộc Bổn

Xã Lộc Bổn

1,60

0,50

15

Kè chống xói lở sông Nong

Xã Lộc Bổn

3,00

1,00

16

Đường và cầu liên thôn Bình An - Thuận Hóa

Xã Lộc Bổn

2,00

1,50

17

Điểm dân cư xen ghép Rột Dưới, thôn Bình An

Xã Lộc Bổn

0,45

0,45

18

Chuyển mục đích sử dụng (hộ gia đình, cá nhân)

Xã Lộc Bổn

0,56

0,56

19

KQH dân cư đường Hoàng Đức Trạch

Thị trấn Phú Lộc

2,50

2,50

20

Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ

Thị trấn Phú Lộc

3,00

3,00

21

Trung tâm dạy nghề huyện

Thị trấn Phú Lộc

0,80

0,80

22

Khu Dịch vụ Đồng thôn

Thị trấn Phú Lộc

1,50

1,50

23

Trạm bơm và hệ thống kênh An Lộc

Xã Lộc Tiến

3,00

3,00

24

Kênh thoát lũ HTX nông nghiệp Trung Hà

Xã Lộc Trì

1,00

1,00

25

Nâng cấp, sửa chữa đập Kênh, xã Lộc Trì

Xã Lộc Trì

0,30

0,30

26

Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Vinh Hải

Xã Vinh Hải

12,50

7,60

27

Kênh thoát lũ A Chuân, thôn 1, xã Vinh Hải

Xã Vinh Hải

0,50

0,50

28

Hạ tầng KDC Hiền Hòa 1 mở rộng

Xã Vinh Hiền

2,00

1,00

29

Đường nội bộ khu quy hoạch Hiền An I (giai đoạn 3)

Xã Vinh Hiền

1,00

0,50

30

Đường từ tỉnh lộ 21 đến khu TĐC Lộc Bình - Vinh Hiền (giai đoạn 1)

Xã Vinh Hiền

1,50

1,50

31

Đường giao thông Hiền Hòa - Hiền An, xã Vinh Hiền

Xã Vinh Hiền

0,30

0,05

32

Các điểm dân cư xen ghép thôn Hiền An 1, Hiền An 2, Hiền Hòa 1, Hiền Hòa 2, Hiền Vân, xã Vinh Hiền (5 điểm dân cư)

Xã Vinh Hiền

1,50

1,50

33

Các điểm dân cư xen ghép thôn Phụng Chánh (2 điểm dân cư)

Xã Vinh Hưng

0,20

0,20

34

Trụ sở HĐND và UBND xã Lộc Thủy

Xã Lộc Thủy

0,55

0,55

35

Đường GT chống ngập lụt vào Trường Tiểu học An Lương Đông và khu TĐC Bàu Ga, thôn Đông An, xã Lộc Điền

Xã Lộc Điền

0,04

0,02

36

Xây dựng nhà văn hóa thôn Bát Sơn

Xã Lộc Điền

0,08

0,08

37

Khu QH dân cư thôn Trung Chánh

Xã Lộc Điền

1,50

1,50

38

Đường GT thôn Lương Điền Đông, xã Lộc Điền

Xã Lộc Điền

0,50

0,40

39

Đường GT thôn Đông An, xã Lộc Điền

Xã Lộc Điền

0,13

0,01

40

Nâng cấp đê đập Đuồi

Xã Lộc Điền

0,30

0,30

41

Các điểm dân cư xen ghép thôn Đông An, thôn Sư Lỗ, thôn Lương Điền Đông, xã Lộc Điền (4 điểm dân cư)

Xã Lộc Điền

1,20

1,20

42

Đường GT nối QL49B đến chợ Mỹ Lợi

Xã Vinh Mỹ

0,60

0,60

43

Nâng cấp, mở rộng đường GT thôn 5 (QL49 đến Trường THCS Lâm Mộng Quang)

Xã Vinh Mỹ

0,12

0,12

44

Các điểm dân cư xen ghép thôn 1, thôn 3, thôn 4, thôn 5, xã Vinh Mỹ (6 điểm dân cư)

Xã Vinh Mỹ

0,50

0,50

45

Đường Đơn Chế (nhà bà Chí đến Ô. Họa)

Xã Vinh Giang

0,35

0,10

46

Đường giao thông Cây bứa (từ bà Phòng đến âu thuyền)

Xã Vinh Giang

0,22

0,22

47

Đường giao thông thôn Vinh Sơn (giai đoạn 2)

Xã Lộc Sơn

0,02

0,02

48

Khu QH dân cư gần Trường THCS Lộc Sơn

Xã Lộc Sơn

1,50

1,50

49

Khu QH dân cư Hạ Thủy Đạo mở rộng, xã Lộc Sơn

Xã Lộc Sơn

2,00

2,00

50

Các điểm dân cư xen ghép thôn Vinh Sơn, thôn La Sơn, thôn An Sơn, thôn Xuân Sơn xã Lộc Sơn(4 điểm dân cư)

Xã Lộc Sơn

1,20

1,20

51

Cửa hàng xăng dầu xã Vinh Mỹ

Xã Vinh Mỹ

0,46

0,46

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số: 90/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích (ha)

Địa điểm

1

Khu vui chơi giải trí cho trẻ em tại huyện Phú Lộc

4,90

Xã Lộc Sơn

2

Nhà văn hóa thôn: La Sơn (1.00 ha); Lộc Sơn (1.00 ha); Xuân Sơn (1.00 ha đất lúa); An Sơn (1.00 ha)

4,00

Xã Lộc Sơn

3

Trường THCS Lộc Sơn (chuyển mục đích sử dụng đất 2.30 ha) Trường Mầm non Lộc Sơn (Nam Sơn chuyển mục đích 0.60 ha);

2,90

Xã Lộc Sơn

4

Khu dân cư Thốt Bàu Đề, thôn Vinh Sơn (đã thực hiện 2016: 1,95ha)

0,05

Xã Lộc Sơn

5

Các điểm dân cư xen ghép thôn Vinh Sơn, thôn La Sơn, thôn An Sơn, thôn Xuân Sơn xã Lộc Sơn (4 điểm dân cư);

2,00

Xã Lộc Sơn

6

Các điểm dân cư xen ghép: Cao Đôi Xã (0,05ha); thôn Đông Lưu (0.25 ha); thôn Trung Phước Tượng (0,5ha); thôn Cao Đôi Xã (0,05); Khu dân cư Mội Trong (0,3ha)

1,15

Xã Lộc Trì

7

Khu tái định cư xã Lộc Trì (đã GPMB năm 2014)

1,30

Xã Lộc Trì

8

Các điểm dân cư xen ghép trên địa bàn thị trấn Lăng Cô

1,00

Thị Trấn Lăng Cô

9

Nhà văn hóa các tổ dân phố (7 cơ sở)

0,10

Thị Trấn Lăng Cô

10

Chuyển mục đích sử dụng đất: đất nuôi trồng thủy sản (0,19 ha); trụ sở HTXNN Bách Thắng (0,55 ha);Trung tâm khuyến nông ngư huyện Phú Lộc (0,10 ha) sang đất thương mại dịch vụ

0,84

Xã Vinh Hưng

11

Chuyển Trường tiểu học Vinh Hưng II (0,28 ha); trường Mầm non Hương Mai (0,23 ha) chuyển sang đất ở

0,51

Xã Vinh Hưng

12

Trường mầm non Hương Mai chuyển sang DVH thôn Lương Viện, Diêm Trường

0,11

Xã Vinh Hưng

13

Mở rộng trường Trung học cơ sở (0.30 ha); Mở rộng trường tiểu học Vinh Hưng 2 (0.30 ha)

0,60

Xã Vinh Hưng

14

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất ở

0,46

Xã Vinh Hưng

15

Các điểm dân cư xen ghép tại thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, xã Xuân Lộc

0,50

Xã Xuân Lộc

16

Khu quy hoạch nuôi tôm trên cát xã Vinh Mỹ

5,50

Xã Vinh Mỹ

17

Chuyển các Trường Mầm non, Tiểu học (8 cơ sở cũ) sang đất ở

0,50

Xã Vinh Mỹ

18

Nhà văn hóa Bến Ván 3

0,14

Xã Lộc Bổn

19

Chuyển mục đích sử dụng đất (trường THCS cũ 0,72 ha) sang đất ở. KDC xen ghép thôn Bình An (0.07 ha lua)

0,79

Xã Lộc Bổn

20

Các khu dân cư xen ghép trên địa bàn thôn Hòa Vang, thôn Thuận Hóa, Hòa Mỹ

2,97

Xã Lộc Bổn

21

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất ở

1,00

Xã Lộc Bổn

22

Khu quy hoạch dân cư Hạ Kên (đã giao đất năm 2011, còn lại 3 lô)

0,07

Xã Lộc Bổn

23

Khu TĐC Hạ Kên (đã GPMB năm 2013)

0,50

Xã Lộc Bổn

24

Trang trại nuôi bò tại xã Lộc Bổn

20,00

Xã Lộc Bổn

25

Nhà văn hóa Nam Phổ Hạ, Xuân Lai, Châu Thành

0,15

Xã Lộc An

26

Nâng cấp đê Lại Bàng (0,24 ha); Kênh Nam Phổ Hạ (0,20 ha)

0,44

Xã Lộc An

27

Chuyển trường Tiểu học Tiến lực (vị trí cũ gần cầu Truồi) sang đất ở; chuyển trường mầm non tiến lực (cơ sở cũ) sang đất phi nông nghiệp

0,40

Xã Lộc An

28

Bãi xạ đằng sang khu du lịch sinh thái

2,00

Xã Lộc An

29

Quy hoạch khu TĐC Xuân Lai (đã GPMB 2014)

0,20

Xã Lộc An

30

Điểm dân cư xen ghép gần trạm y tế xã Lộc An

0,04

Xã Lộc An

31

Chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả tại vùng Cây Bốm, Cây Trung, thôn Nam Phước sang nuôi trồng thủy sản

6,00

Xã Lộc An

32

Chuyển Cơ sở đất y tế cũ (0,30 ha) sang đất ở; đất giáo dục (0,43 ha) sang đất ở (0,33 ha) và sang đất văn hóa (0,10 ha)

0,73

Xã Vinh Hải

33

Các điểm dân cư xen ghép trên địa bàn xã Vinh Hải

0,80

Xã Vinh Hải

34

Các điểm dân cư xen ghép trên địa bàn xã Vinh Hiền

1,00

Xã Vinh Hiền

35

Sân chơi học tập cho học sinh

0,20

Xã Lộc Bình

36

Điểm dân cư xen ghép gần Chợ cầu Hai

0,06

Thị Trấn Phú Lộc

37

Khu tái định cư KV5, thị trấn Phú Lộc (đã GPMB 2014)

0,10

Thị Trấn Phú Lộc

38

Khu tái định cư Nương Thiền (đã GPMB 2010)

0,81

Thị Trấn Phú Lộc

39

Trụ sở Kho bạc nhà nước huyện

0,32

Thị Trấn Phú Lộc

40

Trụ sở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế)

0,13

Thị Trấn Phú Lộc

41

Các điểm dân cư xen ghép: vùng Cống cầu, thôn Lương Điền Đông (0,1ha); vùng sân vận động, thôn Lương Quý Phú (0,16ha); vùng tái định cư Đồng Rìu, thôn Miêu Nha (0,04ha); vùng Lầm, thôn Lương Điền Đông (0,08ha)

0,38

Xã Lộc Điền

42

QH đất nuôi trồng thủy sản vùng đồng Tam Theo, Mụ Nở, Mac Ca, Phát Lát

5,00

Xã Lộc Điền

43

Khu TĐC Bạch Thạch (đã GPMB 2016)

0,60

Xã Lộc Điền

44

Khu TĐC Sư Lỗ Đông (đã GPMB 2016)

0,60

Xã Lộc Điền

45

Khu trồng rau sạch

3,00

Xã Lộc Điền

46

Khu trồng cây lâu năm (chuyển từ đất BCS, BHK do UBND xã quản lý)

3,00

Xã Lộc Điền

47

Đường liên xã Vinh Giang - Vinh Mỹ - Vinh Hải

1,00

Xã Vinh Giang, Vinh Hải, Vinh Mỹ

49

Các biển quảng cáo trên địa bàn xã Lộc Điền

0,03

Xã Lộc Điền

50

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân

7,00

Các xã, thị trấn

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015, 2016 CHUYỂN TIẾP NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số: 90/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Danh mục công trình, dự án

Diện tích (ha)

Địa điểm

Chuyển tiếp năm 2015

1

Các đường giao thông: Đường Trục 14 (Nam Phổ Hạ); Đường thôn Đông - Nam (giai đoạn 2); Đường Bắc Trung - Bắc Thượng; Các đường giao thông: Đường Phú Môn - Hà Châu; Đường thôn Hà Châu

0,66

Xã Lộc An

2

Các KDC xen ghép: KDC KV cơ sở giết mổ gia súc cũ; KDC KV Cổng chào; KDC KV Nhà thờ họ Bùi, trường Tiến Lực cũ, Đại Thanh, Phú Môn cơ sở cũ

2,10

Xã Lộc An

3

Mở rộng Trường Mầm non Tiến Lực (chuyển từ đất trụ sở UBND xã cũ)

0,26

Xã Lộc An

4

Cây xăng trên đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan

1,00

Xã Lộc Bổn

5

Khu dân cư xen ghép Đá Bạc, thị trấn Phú Lộc

0,10

Thị trấn Phú Lộc

6

Nhà Văn hóa KV6

0,20

Thị trấn Phú Lộc

7

Đường thôn Khe Su, Hòa Mậu - Trung Phước

1,75

Xã Lộc Trì

8

2 Nhà Văn hóa thôn: Phước Tượng; Lê Thái Thiện (Chuyển từ đất Trường học, cơ sở cũ), 3 Nhà Văn hóa thôn: Hòa Mậu; Cao Đôi Xã; Đông Lưu

0,25

Xã Lộc Trì

9

Nghĩa trang nhân dân xã Lộc Trì giai đoạn 1

2,00

Xã Lộc Trì

10

Kè ven sông Cầu Hai, Cầu Buồi Luồi

0,12

Xã Lộc Trì

11

Chuyển trường mầm non thôn 1 và thôn 4 sang đất ở

0,20

Xã Vinh Hải

12

Các KDC xen ghép: KDC thôn Hiền Hòa 1; KDC thôn Hiền Vân 1; KDC thôn Hiền Hòa 2, Nhà Văn hóa thôn Hiền Hòa 1, Đông Dương, Hiền Vân 1, Hiền Vân 2, Chuyển Trường mầm non Lang Càng sang đất dịch vụ, Chuyển trạm Y tế sang đất dịch vụ, Chuyển đất 2 trường MN thôn Hiền An 1, Hiền Hòa 1 sang đất ở

1,88

Xã Vinh Hiền

13

Sân vận động xã Vinh Hưng

1,00

Xã Vinh Hưng

14

Các nhà họp thôn: Thôn 1 (chuyển từ đất Trường Tiểu học thôn 1, cơ sở cũ); Thôn 2 (chuyển từ Trường Tiểu học thôn 2, cơ sở cũ); Thôn 3 (chuyển từ Trường Tiểu học thôn 3, cơ sở cũ); Thôn 4 (chuyển từ Trường Mầm non thôn 4, cơ sở cũ), Các KDC xen ghép: KDC Trường Mầm non thôn 1, cơ sở cũ; KDC Trường Tiểu học thôn 2, cơ sở cũ, Trụ sở HTX Nhà Văn hóa và Trung tâm học tập cộng đồng xã (chuyển từ Trường Mầm non thôn 5, cơ sở cũ)

1,37

Xã Vinh Mỹ

15

Điểm giết mổ gia súc, gia cầm, thôn Nghi Giang

0,10

Xã Vinh Giang

16

Đường vào nghĩa trang, Cầu nhỏ Nghi Giang

0,21

Xã Vinh Giang

17

Xây dựng hạ tầng Nghĩa trang nhân dân Lộc Sơn (giai đoạn 1)

0,58

Xã Lộc Sơn

18

Nhà Văn hóa thôn Hòa An, thôn An Bình

0,17

Xã Lộc Bình

19

Mở rộng trường Mầm non xã Lộc Bình

0,17

Xã Lộc Bình

20

Khu Du lịch Bí ẩn hành hương

50,00

Xã Lộc Bình

21

Xây dựng nhà hàng nổi trên phá cầu Hai

27,00

Xã Lộc An, Lộc Điền, TT Phú Lộc, Lộc Trì, Vinh Hưng, Vinh Giang, Vinh Hiền, Lộc Bình

Chuyển tiếp năm 2016

1

Kênh Miếu Đỏ; Cống Bến Ván (chương trình 135)

0,16

Xã Lộc Bổn

2

Công trình đường ô Cổng đến ô Phê; Công trình đường ô Tiến đến ô Đấu; Công trình đường ô Kiến đến ô Lành; Công trình đường đồng Sài Chủ

0,42

Xã Lộc Bổn

3

KDC xen ghép (Trường Trung học CS đợt 2); KDC xen ghép (chợ cũ); Các khu đất xen ghép thôn Thuận Hóa, Hòa Mỹ, Bình An; Xen ghép trường TH An Nong II (cũ); Xen ghép trường TH An Nong I (cũ)

2,30

Xã Lộc Bổn

4

Khu quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; Trạm Y tế thị trấn Phú Lộc

0,50

Thị trấn Phú Lộc

5

Điểm dân cư gần chợ Cầu Hai; điểm dân cư Đội thuế số 3 (đất tổ chức giao)

0,10

Thị trấn Phú Lộc

6

Mở rộng đường Hoàng Đức Trạch (đoạn đường 19/5 đường Từ Dũ)

1,00

Thị trấn Phú Lộc

7

Mở rộng trường TH Lộc Tiến

0,22

Xã Lộc Tiến

8

Tái định cư, xen ghép khu dân cư; điểm dân cư xen ghép thôn Cao Đội Xã (trường TH số 2)

2,08

Xã Lộc Trì

9

Khu du lịch sinh thái Suối Voi

50,00

Xã Lộc Tiến

10

Khu tái định cư thôn 4; Đất xen ghép dọc các tuyến đường chính và các điểm dân cư xen ghép trên địa bàn xã

3,50

Xã Vinh Hải

11

Khu dân cư xen ghép thôn Hiền Hòa 2 và Hiền An 2, điểm dân cư Đội thuế số 5 (đất tổ chức giao); các lô đất còn lại tại Khu TĐC Linh Thái

3,17

Xã Vinh Hiền

12

Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung Vinh Hưng

3,00

Xã Vinh Hưng

13

Các KDC xen ghép thôn Diêm Trường và Thôn Phụng Chánh

0,50

Xã Vinh Hưng

14

Đường Cầu Cội, đường giao thông thôn Cành Dương

0,08

Xã Lộc Vĩnh

15

Đường giao thông từ Đồn biên phòng - Bình An 1 - giai đoạn 3 Lộc Vĩnh

0,05

Xã Lộc Vĩnh

16

Mở rộng các trường: Trường mần non Hoa Mai cơ sở Bạch Thạch; Mầm non thôn Trung Chánh, trường Tiểu học Sư Lỗ Đông

0,29

Xã Lộc Điền

17

Khu quy hoạch DC xen ghép thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền

0,41

Xã Lộc Điền

18

Cửa hàng xăng dầu Lộc Lợi 2

1,50

Xã Lộc Điền

19

Nâng cấp, mở rộng đường trung tâm xã (QL49 đến bờ biển thôn 3, thôn 4) giai đoạn 1

0,56

Xã Vinh Mỹ

20

Chuyển đất Y Tế cũ sang nhà văn hóa

0,26

Xã Vinh Mỹ

21

Cải tạo nâng cấp sân vận động xã

0,20

Xã Vinh Mỹ

22

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Công ty Long Phụng)

1,32

Xã Lộc Hòa

23

KDC xen ghép thôn Nghi Giang

0,35

Xã Vinh Giang

24

Các khu DC thuộc thôn 2, thôn 3, thôn 4, xã Xuân Lộc

2,00

Xã Xuân Lộc

25

Hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang nhân dân xã Lộc Sơn

0,70

Xã Lộc Sơn

26

Khu dân cư Đội 1, thôn An Sơn; Nhà văn hóa thôn An Sơn; Nhà văn hóa thôn Xuân Sơn và các khu dân cư xen ghép trên địa bàn xã

3,41

Xã Lộc Sơn

27

Trồng rừng ngập mặn

2,00

Xã Lộc Bình

28

Điểm dân cư xen ghép An Cư Tân, Hải Vân

0,50

TT Lăng Cô