UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 900-QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban điều hành thực hiện đề án Triệt sản tự nguyện tránh thai

bằng phẫu thuật do tổ chức MSI tài trợ

_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ các bản ghi nhớ thỏa thuận giữa thành phố Hải Phòng và tổ chức phi Chính phủ Marie Stopes International (viết tắt là MSI) về chương trình viện trợ triệt sản tự nguyện tránh thai bằng phẫu thuật (viết tắt là VSC) phục vụ công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ cuộc họp ngày 19/08/1992 của UBND thành phố với lãnh đạo các ngành Y tế, Kinh tế đối ngoại, Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và phối hợp viên của chương trình MSI ban tiếp tục đẩy mạnh chương trình VSC tại Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều hành thực hiện chương trình VSC do tổ chức MSI tài trợ, gồm các ông, bà có tên sau:

+ Trưởng ban: Ông Tạ Duy Trinh, Phó Giám đốc Sở kinh tế đối ngoại.

+ Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Vy, Phó giám đốc sở Y tế.

+ Các ủy viên:

- Ông Hoàng Văn Kể, Phó Chủ tịch chuyên trách UBDSKHHGĐ thành phố.

- Bà Đào Thị Chút, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế.

- Ông Lê Thanh Sơn, chuyên viên Sở Kinh tế đối ngoại (đồng thời là phối hợp viên chương trình MSI).

- Giám đốc Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã được tiếp nhận chương trình tài trợ của MSI tham gia thành viên, khi tiến hành chương trình VSC tại địa phương.

Điều 2. Trách nhiệm của Ban điều hành:

a. Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyền cho Ban điều hành trực tiếp làm việc và ký kết các văn bản thuộc chương trình VSC với tổ chức MSI: tổ chức triển khai thực hiện chương trình VSC của tổ chức MSI tài trợ có kết quả, theo đúng pháp luật Việt Nam, những quy định về chuyên môn kỹ thuật Bộ Y tế Việt Nam quy định và theo thông lệ quốc tế.

b. Xây dựng chương trình và điều hành thực hiện chương trình theo kế hoạch đã thống nhất với tổ chức MSI; tiến hành phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên của Ban điều hành theo tinh thần thông báo số 52 – TB/UB ngày 15/05/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

c. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các quận, huyện, thị xã được tiếp nhận chương trình VSC thực hiện đúng kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng của thành phố có liên quan về kết quả thực hiện chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng; đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng các địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện có kết quả chương trình này.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố; các thành viên của Ban điều hành (nói ở Điều 1), Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bảy