UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢOTRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày05 tháng 10 năm2012của Thủ tướngChính phủ về việc quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động củaHộiđồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫnchế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải vềviệc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán quyết toán Quỹ bảo trì đườngbộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 163/TTr-SNV ngày 26 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định cơ cấutổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh SơnLa”, gồm 5 Chương, 16 Điều (có Quy chế kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở:Nội vụ, Tài chính, Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (phòng PC 64);
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D80b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌĐƯỜNG BỘ TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2013 củaUBND tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

1. Quỹ bảo trì đường bộ tỉnhSơn La (dưới đây gọi chung là Quỹ) là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước.

2. Trụ sở của Quỹ: Đặt tại SởGiao thông vận tải tỉnh Sơn La.

3. Tên gọi của Quỹ: Quỹ bảo trìđường bộ tỉnh Sơn La.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về cơ cấutổ chức bộ máy quản lý quỹ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảotrì đường bộ tỉnh Sơn La

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối vớitổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hình thành, sử dụng, quản lý Quỹ bảo trìđường bộ tỉnh Sơn La.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

1. Quỹ hoạt động không vì mụcđích lợi nhuận.

2. Bảo đảm công khai, minhbạch, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 5. Nhiệm vụ của Quỹ

1. Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụngphí sử dụng đường bộ theo quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CPngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

2. Quản lý vốn và tài sản củaQuỹ theo quy định của pháp luật.

3. Chấp hành các quy định củapháp luật về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định khác liênquan đến hoạt động của Quỹ.

4. Thực hiện chế độ báo cáođịnh kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 6. Quyền hạn của Quỹ

1. Tổ chức quản lý, điều hànhQuỹ hoạt động theo đúng mục tiêu và các nhiệm vụ được giao.

2. Phối hợp với các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy bannhân dân tỉnh việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ hàng năm theo quy định.

3. Tham gia kiểm tra, đánh giá,nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình dự án, đề án sử dụng quỹ bảo trì đườngbộ theo quy định.

4. Được thuê các tổ chức,chuyên gia tư vấn để xem xét, thẩm định một phần hoặc toàn bộ các dự án sử dụngquỹ bảo trì đường bộ theo quy định của pháp luật.

5. Được kiểm tra định kỳ hoặcđột xuất tình hình quản lý, cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực hiện dựán đầu tư sử dụng nguồn vốn Quỹ.

6. Được đình chỉ việc đầu tư,thu hồi các khoản đầu tư trước thời hạn khi có đầy đủ chứng cứ chứng minh đốitượng sử dụng vốn không đúng mục đích, vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Quỹ

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm:

- Hội đồng quản lý quỹ;

- Cơ quan điều hành nghiệp vụQuỹ: Giám đốc quỹ; Văn phòng quỹ.

Điều 8. Hội đồng quản lý quỹ

1. Hội đồng quản lý quỹ là tổchức cao nhất của Quỹ, quyết định chủ trương, phương hướng và các vấn đề quantrọng liên quan đến hoạt động của Quỹ;

Hội đồng quản lý quỹ gồm có:Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các uỷ viên, trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Phó Chủ tịch thường trực Hộiđồng: Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Các Uỷ viên Hội đồng:

+ Lãnh đạo Sở Tài chính;

+ Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầutư;

+ Phó Giám đốc Sở Giao thôngvận tải;

+ Chánh Văn phòng Quỹ;

+ Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm phươngtiện cơ giới thủy, bộ, Sở Giao thông vận tải;

Các thành viên của Hội đồngquản lý quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm,khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với thành viênHội đồng quản lý quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quyết định theoquy định pháp luật và phân cấp của tỉnh.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ:

1. Hội đồng quản lý Quỹ quyếtđịnh các vấn đề trong tổ chức hoạt động của Quỹ, bao gồm:

a) Đề xuất điều chỉnh các quyđịnh liên quan đến nguồn thu của Quỹ và việc sửa đổi, bổ sung các quy định liênquan đến hoạt động của Quỹ trình cấp có thẩm quyền quyết định. Ban hành theothẩm quyền các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ.

b) Xây dựng, phê duyệt kế hoạchtài chính thu, chi của Quỹ.

c) Quyết toán thu, chi Quỹ theoquy định.

d) Quyết nghị về việc bổ nhiệm,miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng và Kếtoán trưởng của Quỹ theo đề nghị của Giám đốc quỹ.

đ) Quy định cụ thể chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Quỹ.

2. Hội đồng quản lý Quỹ sử dụngcon dấu của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ và quyềnhạn của mình.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ:

1. Chỉ đạo, điều hành các hoạtđộng của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việcđiều hành các hoạt động của Quỹ.

2. Triệu tập và chủ trì cuộchọp Hội đồng quản lý quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sátviệc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý quỹ.

4. Thay mặt Hội đồng quản lýquỹ ký hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng ký các nghị quyết,quyết định của Hội đồng quản lý quỹ. Ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịchthường trực Hội đồng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng khivắng mặt.

5. Trong trường hợp cần thiết,thay mặt Hội đồng quản lý quỹ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi,bổ sung quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cơ cấu tổ chức vàquy chế hoạt động của Hội đồng quản lý quỹ; bổ sung, thay đổi hoặc bãi nhiệm thànhviên Hội đồng quản lý quỹ.

6. Thực hiện các quyền và nhiệmvụ khác theo quy định của pháp luật.

7. Chủ tịch Hội đồng quản lýquỹ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng:

1. Chỉ đạo, điều hành các hoạtđộng của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ trong việcđiều hành các hoạt động của Quỹ.

2. Được thay mặt Chủ tịch Hộiđồng quản lý quỹ triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý quỹ hoặc tổchức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sátviệc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý quỹ.

4. Thực hiện các quyền và nhiệmvụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý quỹ:

1. Hội đồng quản lý quỹ làmviệc theo chế độ tập thể; chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Hội đồng,chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc được phân công trước Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh và trước pháp luật.

2. Hội đồng quản lý quỹ quyếtđịnh các vấn đề theo nguyên tắc đa số, phiếu biểu quyết của các thành viên Hộiđồng có giá trị ngang nhau, Nghị quyết của Hội đồng quản lý phải được ít nhất ¾tổng số thành viên Hội đồng quản lý biểu quyết thông qua. Thành viên Hội đồngquản lý quỹ có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

3. Trong một số trường hợp cần thiết,việc lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng có thể được thực hiện bằng văn bản.

4. Hội đồng quản lý quỹ họpđịnh kỳ hàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền vàtrách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng có thể họp bất thường để giảiquyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó chủtịch thường trực Hội đồng.

5. Hội đồng quản lý quỹ chỉ họpkhi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng quản lý quỹ tham dự, thành viênvắng mặt phải báo cáo lý do vắng mặt và gửi phiếu biểu quyết của mình về hộiđồng quản lý. Nội dung và kết luận cuộc họp Hội đồng quản lý quỹ phải được ghichép đầy đủ vào biên bản. Kết luận của cuộc họp được thể hiện bằng nghị quyết,quyết định của Hội đồng. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý quỹ phảiđược gửi tới tất cả các Thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

6. Thành viên Hội đồng quản lýquỹ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ phâncông và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

7. Các Thành viên Hội đồng quảnlý có trách nhiệm bảo vệ bí mật về thông tin theo quy định của Quỹ và các quyđịnh của pháp luật, kể cả khi đã thôi đảm nhiệm chức vụ hoặc chuyển cơ quankhác.

8. Chi phí hoạt động của Hộiđồng quản lý quỹ, kể cả tiền phụ cấp cho Thành viên Hội đồng quản lý quỹ và cánbộ giúp việc Hội đồng quản lý quỹ được hạch toán vào chi phí quản lý của Quỹtheo quy định của pháp luật.

Điều 13. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ

1. Cơ quan điều hành nghiệp vụQuỹ gồm:

a) Giámđốc quỹ;

b) Vănphòng quỹ.

2. Giám đốc quỹ là người đại diện theopháp luậtcủa Quỹ; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý quỹ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt độngnghiệp vụ của Quỹ. Giám đốc quỹ do Giám đốc Sở Giaothông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm nhiệm. Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổnhiệm, miễn nhiệm giám đốc quỹ theođề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ. Giám đốc quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Xây dựng phương hướng hoạtđộng, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Quỹ, trình Hội đồng quản lýquỹ phê duyệt;

b) Tổ chức, điều hành và quảnlý các hoạt động của Quỹ theo quy định, các chương trình, kế hoạch và quyếtđịnh của Hội đồng quản lý quỹ;

c) Báo cáo định kỳ và đột xuấtvề tình hình thu, chi và các hoạt động khác của Quỹ với Hội đồng quản lý quỹ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Đề nghị Hội đồng quản lý xemxét việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chánh Văn phòng, Phó Chánhvăn phòng và Kế toán trưởng của Quỹ. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khenthưởng, kỷ luật Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng và Kế toán trưởng của Quỹtheo Nghị quyết của Hội đồng quản lý;

đ) Quản lý, sử dụng vốn, tàisản và các nguồn lực khác của Quỹ theo quy định tại Quy định này và các quyđịnh của pháp luật.

e) Đề nghị Hội đồng quản lý xemxét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt biên chế Văn phòng quỹ theoquy định.

g) Căn cứ biên chế được Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm, ký hợp đồng lao động với nhữngngười làm việc cho Văn phòng quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.

h) Giám đốc quỹ được hưởng chếđộ phụ cấp chức vụ kiêm nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng quỹ là cơ quantham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản lý quỹ và Giám đốc quỹ. Văn phòng quỹ gồmcó Chánh Văn phòng, một Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng và các chuyên viêndo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định. Kinh phí chi cho hoạt động của Hộiđồng quản lý quỹ và Văn phòng quỹ được bố trí từ nguồn kinh phí hàng năm của Quỹ.Văn phòng quỹ có trụ sở đặt tại Sở Giao thông vận tải.

- Chánh Văn phòng quỹ thực hiệncác nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc quỹ và chịu trách nhiệm trước Giámđốc quỹ và trước pháp luật về những nhiệm vụ đã được phân công. Chánh Văn phòngquỹ được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tương đương Trưởng Phòng chuyên mônthuộc sở.

- Phó Chánh Văn phòng quỹ thựchiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Văn phòng quỹ và chịu trách nhiệmtrước Chánh Văn phòng quỹ và pháp luật về những nhiệm vụ đã được phân công. Trườnghợp Chánh Văn phòng quỹ vắng mặt, hoặc không trực tiếp điều hành quỹ, Chánh Vănphòng quỹ uỷ quyền cho Phó Chánh Văn phòng quỹ thực hiện nhiệm vụ của Chánh Vănphòng quỹ. Phó Chánh Văn phòng quỹ được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tươngđương Phó Trưởng Phòng chuyên môn thuộc sở.

-Kế toán trưởng của quỹthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Kế toán.

Điều 14. Biên chế

- Biên chế Văn phòng quỹ đượcChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Nghịđịnh 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định vị tríviệc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và không thuộc biên chế hành chính, sựnghiệp nhà nước của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

- Trong trường hợp có sự điềuchỉnh về thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo quyết định của cơ quan có thẩmquyền, Giám đốc quỹ lập hồ sơ điều chỉnh biên chế gửi cơ quan nhà nước có thẩmquyền quản lý biên chế xem xét, quyết định. Hồ sơ điều chỉnh biên chế gồm: vănbản đề nghị, đề án điều chỉnh biên chế, các tài liệu liên quan đến điều chỉnhbiên chế kèm theo.

- Những người được tuyển dụng làmviệc cho Văn phòng quỹ theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt, chế độ chính sách áp dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điều khoản thi hành

Con dấu của Quỹ Bảo trì đường bộtỉnh Sơn La được khắc theo mẫu quy định thống nhất của Bộ Công an, trước khi sửdụng được đăng ký tại cơ quan công an có thẩm quyền. Hội đồng quản lý quỹ, Giámđốc Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La sử dụng và quản lý con dấu theo quy địnhhiện hành của Nhà nước.

Quy chế này là cơ sở pháp lý chotổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Sơn La. Các nội dungvề tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh không ghi trong bản Quychế này được thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ,Giám đốc Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quy chếnày./.