ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/QĐ-MTTW

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG“QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO” SỬA ĐỔI

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12tháng 6 năm 1999;

- Căn cứ Nghị định 148/2007/NĐ-CP của Chính phủngày 25 tháng 9 năm 2007 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Căn cứ tình hình thực tiễn qua tổng kết 10 nămcuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và những yêu cầu của tổ chức và quản lý Quỹ;

- Sau khi thống nhất với các Bộ, Ban, Ngành cóliên quan;

BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi và bổ sung một số Điều của Quy chế xây dựng, quản lývà sử dụng “Quỹ vì người nghèo” (có bản Quy chế mới kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5năm 2011.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Trưởng Ban vận động“Ngày vì người nghèo” các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Chính trị;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, HĐND, UB MTTQ VN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các tổ chức thành viên UB TW MTTQ Việt Nam;
- Lưu Văn phòng MTTW.

TM. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đảm

QUY CHẾ

XÂYDỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG “QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 901/QĐ-MTTW ngày 25 tháng 4 năm 2011)

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. "Quỹ vì người nghèo" được hìnhthành trên cơ sở vận động sự tự nguyện ủng hộ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Quỹ hoạt độngkhông vì mục đích lợi nhuận mà áp dụng hình thức trợ giúp cho người nghèo, hộnghèo theo chuẩn mực của Nhà nước công bố từng thời kỳ.

Điều 2.

"Quỹ vì người nghèo” được thành lập ở 4 cấp: Trung ương, tỉnh (thành phố), huyện (quận, thị xã),xã (phường, thị trấn).

a/ Ở mỗi cấp có Ban vận động xây dựng, quản lý và điềuhành "Quỹ vì người nghèo ” gọi chung là Ban vận động Quỹ.

b/ Ban vận động Quỹ các cấp chịu trách nhiệm trước phápluật về tổ chức, quản lý và điều hành Quỹ.

Điều 3.

Tổ chức vận động ủng hộ " Quỹ vì người nghèo"mỗi năm tập trung cao điểm từ 17/10 đến 18/11 và khuyến khích các tổ chức, cánhân ủng hộ nhiều lần trong năm. Tồn quỹ năm trước được chuyển sang năm sau sửdụng.

Điều 4.

Ủyban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì việc vận động xây dựngQuỹ; Phối hợp với các Bộ ngành liên quan trong việc quản lý và sử dụng Quỹ, cụthể như sau:

- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn xácđịnh đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ căn cứvào chuẩn nghèo theo quy định của Nhà nước.

- Ủy ban Dântộc và miền núi xác định mức hỗ trợ đối với người nghèo, hộ nghèo ở các xã đặcbiệt khó khăn miền núi cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu, chi Quỹ theo đúng pháp luật và chế độtài chính, kế toán, thống kê của Nhà nước.

Điều 5.

Đối tượng vận động xây dựng"Quỹ vì người nghèo'’ bao gồm:Cá nhân, hộ gia đình, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

Chương II

NGUỒN THU, SỬ DỤNG VÀ QUẢNLÝ "QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO"

Điều 6.

Đối tượng vận động xây dựngQuỹ được quy định cho từng cấp chủ yếunhư sau:

1- Cấp xã vận động những đối tượng trên địabàn do cấp xã trực tiếp quản lý.

2- Cấp huyện vận động những đối tượng đang làm việc tại:

a/ Các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp huyện.

b/ Các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội,tổ chức xã hội và tổ chức xã hội-nghề nghiệp do cấp huyện trực tiếp quản lý.

c/ Các doanh nghiệp do cấp huyện trực tiếp quản lý.

3- Cấp tỉnh vận động những đối tượng đanglàm việc tại:

a/ Các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh.

b/ Các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội,tổ chức xã hội và tổ chức xã hội-nghề nghiệp do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

c/ Các doanh nghiệp do cấp tỉnh trực tiếp quản lý(trừ các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn ở cấp tỉnh)

4- CấpTrung ương vận động đối với những đối tượng đang làm việc tại:

a/ Các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp Trung ương.

b/ Các cơ quan của Trung ương Đảng, các tổ chứcchính trị-xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội-nghề nghiệp.

c/ Các doanh nghiệp do Trung ương trực tiếp quảnlý.

5- Đối với lực lượng vũ trang (Thuộc Bộ Quốcphòng, Bộ Công An) ủng hộ theo hệ thống của mình và nộp về Quỹ cấp Trung ương.

6- Các cơ quan, đơnvị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và cá nhân nước ngoài(cả những người Việt Nam đang làm việc và học tập ở nước ngoài) ủng hộ vào Quỹcấp nào là tùy thuộc vào sự tự nguyện củađơn vị, tổ chức, cá nhân đó.

Điều 7 : Quỹ có các nguồn thu sau:

1/ Các khoản thu từ sự đóng góp tự nguyện bằng tiềnhoặc hiện vật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài; việntrợ quốc tế.

2/ Tiếp nhận tài trợ có mục đích, địa chỉ cụ thể để thực hiện theo ủy quyền củacơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ.

3/ Lãi thu được từ các khoản tiền gửi, các khoảnthu hợp pháp khác (nếu có)

Điều 8: Quỹ "Vì ngườinghèo" được sử dụng theo nguyên tắc dân chủ, công khai và được hỗ trợ đúng đối tượng vào các nội dung:

1/ Hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo:

+ Trợ giúp tiền mua vật tư nông nghiệp như giốngcây, con...

+ Trợ giúp xây dựng mới và sửa chữa nhà ở;

+ Trợ giúp cho con đi học;

+ Trợ giúp chữa bệnh khi ốm đau nằm viện dài ngày;

+ Trợ giúp cứu đói khi cần thiết.

2/ Mức chi cụ thể cho các nội dung nêu trêndo Trưởng Ban vận động Quỹ từng cấp quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của các thành viên Ban vận độngQuỹ, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của Quỹ, Đối với các dựán được tài trợ, nội dung và mức chi thực hiện theo thỏa thuận hoặc văn bản ký kết giữa Quỹ và nhà tài trợ.

3/ Chi cho hoạt động quản lý Quỹ:

Các khoản chi hoạt động quản lý Quỹ không đượcvượt quá 5% tổng số tiền thu hàng nămcủa Quỹ ở từng cấp. Nội dung chi hoạt động quản lý Quỹ bao gồm:

(1) Chi công tác tuyên truyền, vận động huy độngnguồn lực cho Quỹ.

(2) Chi cho công tác khen thưởng các đơn vị, tổ chức,cá nhân có công đóng góp cho hoạt động của Quỹ.

(3) Chi Hội nghị sơ kết, tổng kết.

(4) Chi công tác phí phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra.

(5) Chi lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chocán bộ hợp đồng Quỹ.

(6) Chi thanh toán dịch vụ công cộng.

(7) Chi văn phòng phẩm.

(8) Các khoản chi nghiệp vụ khác.

Mức chi cho các nội dung nêu trên theo định mức, chếđộ chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước đối với cơ quan hành chính, sựnghiệp.

Riêng đối với các khoản chi cho các hoạt động nghiệpvụ đặc thù của Quỹ (khoản 8) nêu trên, mức chi cụthể cho từng nội dung do Trưởng Ban vận động Quỹ từng cấp quyết định saukhi có ý kiến thống nhất của các thành viên Ban vận động Quỹ.

4/ Tùy theo tình hình thực tế, "Quỹ vì ngườinghèo” các cấp có thể được phân bổ cho các tổ chức thành viên của MTTQ cùngcấp để chăm lo cho hộ nghèo theo quy chế quỹ.

Chương III

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH “QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO”

Điều 9.

Ban vận động “Ngày vì ngườinghèo" các cấp đồng thời là Ban vận động “Quỹ vì người nghèo”

1/ Ban vận động cấp Trung ương do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định thành lập trên cơ sởcó sự thống nhất giữa Ủy ban Trung ương Mậttrận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính.

Ban vận động cấp Trung ương do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làmTrưởng ban; Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc làm phó Trưởng ban.

Các thành viên bao gồm: đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, BộTài Chính, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoànLao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Cựu chiếnbinh Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị ViệtNam, Liên minh các hợp tác xã Việt Nam,Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy banngười Việt Nam ở nước ngoài, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếngnói Việt Nam.

2/ Ban vận động cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam cấp tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Dân tộc, SởTài chính. Ban vận động cấp tỉnh do Chủ tịchỦy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh làm Trưởngban; Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban dân tộc làm phó Trưởngban; Các thành viên gồm: lãnh đạo một sốthành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Namvà Sở Tài chính, một số cơ quan báo chí, truyền thông cấp tỉnh.

3/ Ban vận động cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện quyết định thành lập theo đề nghị của Thườngtrực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấphuyện, phòng Tổ chức Lao động Thương binhvà Xã hội, phòng Tài chính. Ban vận động cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện làmTrưởng ban; Lãnh đạo phòng Tổ chức. Lao động Thương binh và Xã hội làm phó Trưởngban; Các thành viên gồm: đại diện lãnh đạo cấphuyện của một số ngành, một số tổ chức thành viên củaMặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, đại diện cơ quan truyền thông cùng cấp.

4/ Ban vận động cấp do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã quyết định thành lậptheo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam cấp xã. Ban vận động cấp xã do Chủ tịch Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã làm Trưởng ban: Trưởng ban xoá đóigiảm nghèo xã làm phó ban; Các thành viên gồm: đại diện lãnh đạo của một số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổquốc Việt Nam cấp xã.

5/ Thường trực của Ban vận động từng cấp gồm Trưởngban và các, phó Trưởng ban.

6/ Ban vận động cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện có bộ phận giúp việc gồm một số cán bộkiêm nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy banDân tộc, Tài chính. Văn phòng giúp việc đặt tại cơ quan Mặt trận Tổ quốc ViệtNam cùng cấp.

Ban vận động cấp xã có bộ phận giúp việc đặttại trụ sở xã.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương, Mặt trận Tổ guốc Việt Nam hướngdẫn việc thành lập và hoạt động của bộ phận giúp việc Ban vận động từng cấp.

Điều 10.

Nguyên tắc quản lý Quỹ.

1/ Hoạt động của Quỹ theo nguyên tắc tự tạo vốn, tựtrang trải các chi phí cho hoạt động vì người nghèo, hộ nghèo, khuyến khích việcỦy ban nhân dân cung cấp hỗ trợ ngân sáchcho công tác quản lý Quỹ.

2/ Ban vận động "Ngày vì người nghèo"các cấp được sử dụng con dấu riêng để giao dịch; có tư cách pháp nhân; được mởtài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước đểtheo dõi thu, chi Quỹ.

Quỹ vì người nghèo " các cấp chỉ được mở tài khoản tại Ngân hàng để tiếpnhận các khoản ủng hộ bằng ngoại tệ của các tổchức, cá nhân từ nước ngoài và tiến hành quyđổi ra VND để chuyển về Kho bạc Nhà nước cùng cấpsử dụng theo Quy chế Quỹ.

3/ Ban vận động ở từng cấp có nhiệm vụ về quản lýtài chính như sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ; kiểmtra các hoạt động của Quỹ thuộc cấp mình quản lý, đảm bảo thu, chi đúng quy định;thực hiện công khai mọi khoản thu, chi và chấp hành đúng chế độ tài chính, kếtoán của Nhà nước.

- Lập dự toán thu, chi Quỹ báo cáo Ban vận động cấptrên và cơ quan Tài chính cùng cấp. Ở cấp Trung ương, Ban vận động lập dự toánthu, chi báo cáo Bộ Tài chính.

- Ban vận động cấp trên trực tiếp có quyền điều tiếtsố tiền huy động được từ cấp có nguồn thu cao sang cấp có nguồn thu thấp. Việc điềuchuyển do Trưởng ban vận động cấp trên quyết định, sau khi có sự trao đổi thốngnhất với cấp bị điều tiết, để sử dụng theo các nội dung chi quy định tại Điều8.

Điều 11.

Công tác kế toán, quyết toán thu, chi và quản lý Quỹ.

1/ Hạch toán kế toán, quyết toán:

- ''Quỹ vì người nghèo ” các cấp phải tổ chứcvà thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; mở sổ sách ghi chép đầy đủ danh sách các cơ quan, tổ chức, cá nhânđóng góp, tài trợ và danh sách, địa chỉ các đối tượng được "Quỹ vì ngườinghèo ” giúp đỡ.

- Việc hạch toán kế toán, quyết toán kinh phí của"''Quỹ vì người nghèo" thực hiện theo Thông tư 77/2007/TT-BTCngày 05/7/2007 của Bộ Tài chính vềhướng dẫnkế toán áp dụng cho "''Quỹ vì người nghèo”. Nghiêm cấm việc để ngoàisổ sách kế toán bất kỳ khoản thu, chi, mộtloại tài sản, tiền quỹ, công nợ hay khoản đóng góp nào của các đơn vị, tổ chức,cá nhân.

- Đối với các nguồn viện trợ, thực hiện theo dõi, hạchtoán và quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về việc tiếpnhận, quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ.

- Hàng quý, năm, “Quỹ vì người nghèo” các cấpcó trách nhiệm lập báo cáo tài chính và quyết toán thu, chi Quỹ báo cáo Ban vậnđộng cùng cấp, Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và Ban vận độngcấp trên.

2/ Công tác quản lý Quỹ:

- “Quỹ vìngười nghèo” phải thực hiện công khai mọi khoản thu, chi và chấp hành đúngchế độ tài chính, kế toán của Nhà nước nhằm cung cấp những thông tin cần thiếtphục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thu, chi của Quỹ.

- Định kỳ và đột xuất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cơ quan tài chính cùng cấp có tráchnhiệm kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính của Quỹ. Trưởng Ban vận độngtừng cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động thu, chi của Quỹ.

3/ Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng việcthành lập và hoạt động của Quỹ để thu lợi và hoạt động bất hợp pháp.

Điều12. Vận độngthực hiện chương trình an sinh xã hội

Cùng với việc vận động“Quỹ vì người nghèo”, Ban vận động các cấp vận động thực hiện chươngtrình an sinh xã hội và giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo:

- Trường hợp giúp đỡđể thực hiện các nội dung an sinh xã hội: Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến địa phương,đơn vị được giúp đỡ để trao hoặc phối hợpthực hiện (có sự phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng ở địa phương).

- Trường hợpgiúp đỡ trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèo: Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn để cáccơ quan, đơn vị, cá nhân tiến hành giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèotheo đúng mục đích, đúng đối tượng.

- Mặt trận cùng cấp giám sát việc thực hiện và báocáo kết quả với MTTQ cấp trên để tổng hợp báo cáo chung trong cuộc vậnđộng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Ban vận động cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việcthu, chi và quản lý Quỹ của cấp dưới.

Điều 14. Tổ chức, cá nhân xây dựngvà quản lý “Quỹ vì người nghèo” có thành tích được khen thưởng, nếu viphạm các quy định của Quy chế này, tùytheo tính chất và mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệmhình sự. Trường hợp gây thiệt hại vật chấtthì phải bồi thường theo quy định của pháp luật./.