UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 902/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHOPHÉP THÀNH LẬP HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN HUYỆN CHIÊM HÓA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội vàNghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông báo số 04/TB-BCS ngày 02/8/2013của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận kỳ họp Ban cán sự Đảng Ủy bannhân dân tỉnh ngày 01/8/2013;

Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hộinạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chiêm Hóa và đề nghị Sở Nội vụ tại tờtrình số 152/TTr-SNV ngày 19/7/2013 về việc thành lập Hội nạn nhân chất độc dacam/Dioxin huyện Chiêm Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội nạnnhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chiêm Hóa.

Điều 2. Hội nạn nhân chất độc dacam/Dioxin huyện Chiêm Hóa, là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theoĐiều lệ được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định củapháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội vàcác sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện ChiêmHóa có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụsở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội nạn nhânchất độc da cam/Dioxin tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ChiêmHóa, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc dacam/Dioxin huyện Chiêm Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP phụ trách VX;
- Lưu: VT, NV, VX.

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm