ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 902/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 30 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐHẾT DỊCH LỢN TAI XANH (PRRS) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Điều 21 Pháp lệnh Thú y ngày29/4/2004; Điều 27 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày15/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định phòng chốnghội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (bệnh tai xanh);

Xét đề nghị của UBND huyện Xuân Trường tại Tờtrình số 42/TTr-UBND ngày 25/5/2013 và Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 25/5/2013 vềcông tác phòng chống dịch tai xanh ở lợn; Tờ trình số 115/TTr-SNNPTNT ngày27/5/2013 của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc công bố hếtdịch lợn tai xanh (PRRS) trên địa bàn huyện Xuân Trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hết dịch lợn tai xanh(PRRS) trên địa bàn huyện Xuân Trường.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp & PTNThướng dẫn huyện Xuân Trường có biện pháp khôi phục đàn lợn; tiếp tục chỉ đạothực hiện tốt công tác quản lý, giám sát phát hiện bệnh, tiêm phòng triệt đểvắc xin cho đàn lợn, vệ sinh tiêu độc không để dịch tái phát.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Ban chỉđạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của tỉnh; Thủ trưởng các ngành: Nôngnghiệp & PTNT, Y tế, Tài chính, Công an, Công thương, Tài nguyên & Môitrường, Giao thông vận tải, Văn hoá - Thể thao & Du lịch, Thông tin & Truyềnthông, Khoa học & Công nghệ; Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường và các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long