ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 903/QĐ-

Ninh Bình, ngày 08 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/VPHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƠ MỚI PHONG ĐOÀI II,PHƯỜNG NINH PHONG, THÀNH PHỐ NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyềnđịa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạchđô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ từngloại quy hoạch đô thị;

Thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạchchung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 713/TTr-SXD ngày 30/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Phong Đoài II,phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, gồm những nội dung sau:

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Phong Đoài II, phườngNinh Phong, thành phố Ninh Bình.

2. Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch: Khu vực nghiên cứulập quy hoạch năm trên địa phận phường Ninh Phong,

- Phía Bắc giáp đường Hai Bà Trưng;

- Phía Nam giáp đường T21;

- Phía Đông giáp đường Lý Nhân Tông;

- Phía Tây giáp đường hiện trạng.

3. Quy mô diện tích đất quy hoạch

- Quy mô diện tích nghiên cứu quyhoạch: khoảng 8,42ha;

- Quy mô diện tích lập quy hoạch:khoảng 4,0ha.

(Phạm vi ranh giới và quy mô diệntích lập quy hoạch i đồ án được cấp có

4. Tính chất,chức năng khu quy hoạch:

- Là khu dân cư mới đáp ứng nhu cầunhà ở cho dân cư khu vực; phát

- Là khu dân cư mới có thiết kế quyhoạch đảm bảo định hướng theo Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, kết nối đồng bộ

5. Các chỉ tiêukinh tế kỹ thuật áp dụng

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụngcho đô thị loại I, tuân thủ quy định tại Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng Việt Nam,Tiêu chuẩn thiết kế và phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quy hoạchchung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

(Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sẽđược điều chỉnh, cân đối trong quá trình lập quyhoạch, phù hợp, tuânthủ Quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành).

6. Nội dung nghiêncứu quy hoạch

6.1. Nguyên tắc chung

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩnxây dựng hiện hành, khớp nối về quy hoạch không gian và ến năm 2030, tầm nhìn đếnnăm 2050 và các dự án liên quan.

- Nghiên cứu thiết kế quy hoạch -kiến trúc giàu bản sắc, ồng bộ, phù hợpvới cảnh quan khu dân cư hiện hữu.

6.2. Nội dung nghiên cứu lập quy hoạch

a) Phân tích, đánh giá hiện trạng:

- Tổng hợp, phân tích đánh giá hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, nhà ở, giaothông, môi trường, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đặc trưng kiến trúc... củakhu vực xung quanh, các dự án xây dựng, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật,quỹ đất xây dựng và các yếu tố khống chế, những thuận lợi,khó khăn, ưu thế phát triển và những vấn đề về điều kiện tự nhiên, kinh tế xãhội ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch.

- Phân tích đánh giá các quy định củaQuy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đếnnăm 2050 đã được phê duyệt liên quan đến khu vực lập quy hoạch.

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quyhoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch.

c) Trên cơ sở hiện trạng được

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnhquan không gian

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnhquan phải đảm bảo cảnh quan không gian sinh động, hài hòa với khu vực dân cưhiện có, đồng bộ với khu dân cư Phong Đoài và

e) Quy hoạch hệ thống công trình hạtầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được bố trí đến mạng lưới đường nộibộ, bao gồm các nội dung sau:

- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và ưu vực

- Quy hoạch hệ thống giao thông: Xácđịnh mạng lưới giao thông (kể cả đường đi bộ nếu có), mặt cắt, chỉ giới đườngđỏ và chỉ giới xây dựng các tuyến đường; điều chỉnh mặt cắt các tuyến đườngtheo các dự án, quy hoạch đã được duyệt, khớp nối đồng bộ với hệ thống giaothông khu dân cư Phong Đoài, khu dân cư lân cận. Nghiên cứu phương án kết nốigiao thông với các tuyến đ

- Quy hoạch hệ thống cấp nước: Xácđịnh chỉ tiêu, nhu cầu và nguồn cấp nước; xác định giải pháp cấp nước về côngtrình đầu mối, mạng lưới đường ống cấp nước, điểm đấu nối cấp nước cho khu vực.Xác định vị trí các họng cấp nước cứu hỏa.

- Quy hoạch hệ thống cấp điện: Xácđịnh chỉ tiêu về cấp điện, tính toán nhu cầu sử dụng điện năng, xác định nguồnđiện vị trí, quy mô các trạm biến áp; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế vàchiếu sáng đô thị.

- Quy hoạch hệ thống

f) Đánh giá môi trường chiến lược:Thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướngdẫn đánh giá đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quyhoạch đô thị.

g) Thiết kế đô thị: Thực hiện theoThông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nộidung Thiết kế đô thị.

7. Thành phần hồ theo sản phẩm quy hoạch:

TT

Tên sản phẩm

Tỷ lệ bản vẽ

I

Phần bản vẽ

1

Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

1/2.000

2

Bản đồ đánh giá hiện trạng

1/500

3

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

1/500

4

Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

1/500

5

Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

1/500

6

Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới xây dựng

1/500

7

Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và

1/500

8

Bản đồ quy hoạch cấp nước

1/500

9

Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị

1/500

10

Bản đồ quy hoạch

1/500

11

Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

1/500

12

Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

1/500

13

Các bản vẽ thiết kế đô thị

II

Phần văn bản

1

Thuyết minh

2

Các Văn bản pháp lý kèm theo

3

Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung đồ án

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư lập quy hoạch: UBNDthành phố Ninh Bình.

- Cơ quan thẩm định quy hoạch: Sở Xâydựng tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch:

- Thời gian thực hiện: Không quá 06tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Điều 2. Chủđầu tư có trách nhiệm triển khai tổ chức lập quy hoạch theo nhiệm vụ đượcduyệt, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Nhà nước; trong quá trìnhthực hiện, phải xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện việc báo cáo đầu kỳ và giữa kỳ để UBND tỉnh xem xét, kịp thời chỉđạo.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và .


- Như Điều 4;Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Lưu VT, VP4. 3.
Nt07.01

TM. ÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng