UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHOPHÉP THÀNH LẬP HỘI LUẬT GIA HUYỆN LÂM BÌNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội;

Căn cứ Nghi định số 33/2012/NĐ-CP ngày13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội;

Căn cứ thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghi định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội vàNghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghi định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông báo số 04/TB-BCS ngày 02/8/2013của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận kỳ họp Ban cán sự Đảng Ủy bannhân dân tỉnh ngày 01/8/2013;

Xét đề nghị của Ban vận động thành lập HộiLuật gia huyện Lâm Bình và đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 147/TTr-SNV ngày 12/7/2013 về việc thành lập hội Luật gia huyện Lâm Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Luậtgia huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Hội Luật gia huyện Lâm Bìnhlà tổ chức tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt độngtrong khuôn khổ của Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam và quy định của phápluật; chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan đếnlĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Luật gia huyện Lâm Bình có tư cách phápnhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiệnhoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Chủ tịch Uỷ bannhân dân huyện Lâm Bình, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Lâm Bình chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP phụ trách VX;
- Lưu: VT, NV, VX.

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm