THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Định hướng quy hoạch chung

Khu công nghiệp - cảng biển Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 15/BXD-UBT ngày 18-9-1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Định hướng quy hoạch chung Khu công nghiệp - cảng biển Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh với nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí: Khu công nghiệp - cảng biển Vũng Áng thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tính chất:

Là một trong những khu công nghiệp tập trung thuộc vùng Bắc Trung Bộ;

Là khu vực cảng biển nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, một đầu mối giao thông liên vùng và quốc tế;

Là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ của vùng Bắc Trung Bộ;

Có vị trí quan trọng về bảo vệ an ninh, quốc phòng.

3. Quy mô:

Quy mô dân số: Dân số toàn khu vực: năm 2005 khoảng 90.000 người và năm 2020 khoảng 120.000 người.

Quy mô đất đai: diện tích đất sử dụng: năm 2005 khoảng 2097 ha và năm 2020 khoảng 3825 ha.

4. Định hướng phát triển không gian:

Khu công nghiệp - cảng biển Vũng Áng bao gồm các khu chức năng chính:

Cảng Vũng Áng - Sơn Dương gồm 2 cụm cảng: Cảng thương mại tổng hợp phía Tây Mũi Ròn, quy mô khoảng 250 ha và cảng chuyên dùng phía Đông Mũi Ròn, quy mô khoảng 220 ha;

Khu công nghiệp số 1: Gắn với cảng Sơn Dương và Vũng Áng, quy mô khoảng 1805 ha, xây dựng công nghiệp luyện thép, đóng tàu, cơ khí chế tạo và công nghiệp địa phương;

Khu công nghiệp số 2: Gắn với cảng Sơn Dương, quy mô khoảng 1170 ha, xây dựng công nghiệp hoá chất và các cơ sở công nghiệp khác; là một trong những địa điểm có thể nghiên cứu xây dựng công nghiệp lọc hoá dầu và dịch vụ dầu khí;

Khu dân dụng: Trên cơ sở thị trấn huyện lỵ Kỳ Anh hiện nay phát triển về phía Tây quốc lộ 1A, quy mô khoảng 850 ha.

5. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Giao thông: Tổ chức mạng lưới giao thông đối ngoại và các công trình đầu mối gồm: Quốc lộ 1A; đường bộ nối đô thị và khu công nghiệp với đường xa lộ Bắc - Nam; đường bộ nối cảng Vũng Áng với thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; đường sắt nối cảng Vũng Áng với ga Đức Lạc; cảng nước sâu Vũng áng; bến ôtô đối ngoại bên quốc lộ 1A, gần trung tâm đô thị.

Cấp nước: Nguồn nước lấy từ hồ Sông Rác và tương lai xây dựng hồ Rào Trổ để bổ sung nguồn nước cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt.

Cấp điện: Nguồn cấp điện từ mạng lưới điện quốc gia qua trạm 500/220KV Hà Tĩnh; xây dựng trạm 220/110KV Vũng Áng và trạm 110/22KV Kỳ Anh.

Thoát nước và vệ sinh môi trường: Tổ chức mạng lưới thoát nước mưa và nước bẩn riêng trong khu dân dụng, xử lý tại trạm làm sạch, xả ra sông; trong khu công nghiệp, cần tách riêng nước thải công nghiệp, xử lý cục bộ từng nhà máy đạt tiêu chuẩn vệ sinh, xả ra biển.

6. Xây dựng đợt đầu đến năm 2005:

Tập trung xây dựng cảng tổng hợp Vũng Áng và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ yêu cầu phát triển công nghiệp.

7. Các giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện Định hướng quy hoạch chung đã đề ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần thực hiện và vận dụng sáng tạo các biện pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của khu vực nhằm huy động được các nguồn lực trong và ngoài nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thực hiện, cụ thể hoá Định hướng quy hoạch chung đã được duyệt bằng các dự án quy hoạch sử dụng đất công nghiệp và đô thị, quy hoạch chi tiết các khu vực chức năng đô thị, các dự án đầu tư; xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để điều hành và quản lý.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch một cách chặt chẽ. Các Bộ, ngành ở Trung ương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa Định hướng quy hoạch chung Khu công nghiệp - cảng biển Vũng Áng với chiến lược và quy hoạch phát triển các ngành kinh tế - kỹ thuật - xã hội, phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng Bắc Trung Bộ và của cả nước.

Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung Khu công nghiệp - cảng biển Vũng Áng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Ngô Xuân Lộc