UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 904/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BAN HÀNH MỚI, SỬAĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờtrình số 10/TTr-SKHCN ngày 15/4/2013, Tờ trình số 190/TTr-SKHCN ngày 17/6/2013và đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính được ban hànhmới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của SởKhoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau như sau:

1. Ban hành mới: 07 thủ tục hành chính.

2. Sửa đổi, bổ sung: 35 thủ tục hành chính.

3. Công bố lại: 04 thủ tục hành chính.

(Kèm theo danh mục thủ tục hành chính và nội dung thủ tụchành chính; riêng mẫu đơn, mẫu tờ khai của từng thủ tục hành chính được đăngtrên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 1608/QĐ-UBND ngày 19/10/2010, Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày15/11/2011, Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh CàMau về việc sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủtrưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cáctổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT Cà Mau;
- Công báo Cà Mau;
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT, Mi26/6.

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau