ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Số: 904/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtChương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2020, định hướng 2030;

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo tỉnh Hưng Yên về Chương trìnhMục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 57/TTr-NN ngày 20/5/2011 về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trìnhMục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (kèm theo nội dung chi tiết).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thông

Phân công nhiệm vụ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 904 /QĐ-UBND ngày 27/5/ 2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

1. Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đoàn thể, UBND huyện, TP và các xã.

1.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giúp Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Tổ giúp việc;

- Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và tổng hợp nhu cầu kinh phí của các sở, ban, ngành và UBNND các huyện, thành phố thực hiện Chương trình nông thôn mới; cùng với Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh;

- Tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh tình hình thực hiện Chương trình của các sở, ngành, cơ quan và các huyện, thành phố theo chế độ báo cáo quy định tại Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo tỉnh;

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở cấp tỉnh, huyện, xã theo kế hoạch tập huấn của Ban chỉ đạo;

- Hướng dẫn nội dung cải tạo, xây mới hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn xã;

- Hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Hướng dẫn nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao;

- Hướng dẫn nội dung tăng cường công tác khuyến nông, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng KHKT vào sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản;

- Hướng dẫn nội dung cơ giới hóa nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản;

- Hướng dẫn nội dung bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống theo phương châm "mỗi làng một sản phẩm”; phát triển ngành nghề theo thế mạnh của địa phương;

- Hướng dẫn nội dung phát triển kinh tế hộ, trang trại và Hợp tác xã, doanh nghiệp Nông nghiệp;

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết giúp cho hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh;

- Tham gia ý kiến về những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành quản lý vào bản quy hoạch nông thôn mới các xã; Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương.

- Tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh theo định kỳ.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan cân đối vốn đầu tư cho Chương trình và phân bổ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì xây dựng hướng dẫn cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương;

1.3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định vốn từ ngân sách đối với từng nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách cho các xã xây dựng nông thôn mới được điều tiết tỷ lệ (%) kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở và kinh phí thu được từ việc xử lý các trường hợp theo quy định khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn cơ chế tài chính phù hợp với các đề án, dự án của Chương trình; giám sát chi tiêu; tổng hợp quyết toán kinh phí Chương trình; cơ chế lồng ghép các nguồn vốn (ngân sách, tín dụng, nguồn vốn tài trợ, nguồn vốn góp của nhân dân, …) và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chuyên ngành quản lý;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương.

1.4. Sở Xây dựng

- Chủ trì, hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo tiêu chí nông thôn mới; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã;

- Tham gia ý kiến về những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành quản lý vào bản quy hoạch nông thôn mới các xã;

- Cấp phép xây dựng công trình của các tổ chức được xây dựng theo thẩm quyền quy định;

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan hướng dẫn hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ;

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương, báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh hàng quý.

1.5. Sở Tài nguyên & Môi trường

- Chủ trì hướng dẫn các địa phương lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định về xây dựng nông thôn mới;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất để đầu tư hạ tầng thiết yếu cho phát triển nông nghiệp;

- Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí về môi trường; nhất là nước thải, các chất thải trong nông thôn; các điểm thu gom, xử lý rác thải ở các xã;

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách về "dồn thửa đổi ruộng" thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa lớn.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương, báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh hàng quý.

1.6. Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Chỉ đạo, kiểm tra việc bố trí và thực hiện chính sách tín dụng của các ngân hàng tham gia thực hiện Chương trình; báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh hàng quý.

1.7. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì hướng dẫn thực hiện nội dung hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở UBND xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải; báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh hàng quý.

1.8. Sở Công Thương

Chủ trì hướng dẫn thực hiện nội dung hoàn thiện hệ thống các công trình điện đảm bảo đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã, quản lý bán điện đến hộ nông dân. Hướng dẫn địa phương phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp; hướng dẫn địa phương tu sửa, xây mới chợ nông thôn; hỗ trợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cho các xã có vùng sản xuất hàng hóa tập trung; báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh hàng quý.

1.9. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

- Chủ trì hướng dẫn thực hiện nội dung hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn xã;

- Chủ trì, hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới về văn hóa - thể thao và du lịch; báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh hàng quý.

1.10. Sở Y tế

- Chủ trì hướng dẫn hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hoá về y tế trên địa bàn xã;

- Chủ trì hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực về y tế, đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh hàng quý.

1.11. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn;

- Hướng dẫn thực hiện đề án tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh hàng quý.

1.12. Sở Nội vụ

- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung tổ chức đào tạo cán bộ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan trình Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo đủ tiêu chuẩn về công tác ở xã để nhanh chóng chuấn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn mới; báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh hàng quý.

1.13. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì hướng dẫn thực hiện nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn để thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn;

- Chủ trì hướng dẫn tiếp tục thực hiện triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; phòng chống tệ nạn xã hội; bảo hộ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và hướng dẫn thực hiện các chương trình an sinh xã hội; báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh hàng quý. 

1.14. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện việc đưa Internet đến thôn và có điểm phục vụ bưu chính viễn thông tại xã.

- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu; Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh hàng quý.

1.15. Công an tỉnh

- Chủ trì, hướng dẫn xây dựng nội dung nội quy, quy ước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội ở thôn, xóm, khu dân cư đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí nông thôn mới;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất với Bộ Công an, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã và các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như: Tổ an ninh nhân dân, tổ bảo vệ ở thôn, xóm, khu dân cư đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh hàng quý.

1.16. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

- Chủ trì, hướng dẫn lực lượng vũ trang thuộc quyền, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; xung kích trong lao động sản xuất, bảo vệ sản xuất, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa và sự cố nghiêm trọng khác.

- Thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình để tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra; phối hợp tổ chức tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia công tác bảo vệ ở thôn, xóm, khu dân cư đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn anh ninh trật tự trên địa bàn, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

- Bảo vệ các công trình quốc phòng, phát hiện và thu giữ các loại vũ khí trang bị quân sự tồn giữ bất hợp pháp ở địa phương; hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; báo cáo tiến độ thực hiện về Bản chỉ đạo tỉnh hàng quý.

- Là một tiêu chí để công nhận hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

1.17. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trên cơ sở chính sách của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện giúp cho các cơ sở, địa phương vay vốn thuận lợi để triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chương trình, đề án, dự án phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

1.18. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên với nhiều hình thức phong phú nhằm cung cấp đầy đủ thông tin tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm huy động sự tham gia xây dựng nông thôn mới của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội;

- Phản ánh nhiều tin bài về cách làm, bước đi trong tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới. Giới thiệu các mô hình điển hình, tấm gương của các tập thể, cá nhân điển hình trên các nội dung xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí về nông thôn mới của Chính phủ.

1.19. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng chương trình, đề án xây dựng nông thôn mới của huyện, thành phố và trên cơ sở hướng dẫn của các sở, ngành hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện;

- Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện, thành phố giai đoạn 2010 - 2020;

- Hướng dẫn các xã thành lập Ban quản lý Chương trình nông thôn mới;

- Phê duyệt quy hoạch nông thôn mới cấp xã sau khi phòng Công thương, phòng Tài nguyên - Môi trường và phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thẩm định và có ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tổ chức tuyên truyền vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới;

- Phê duyệt đề án nông thôn mới cấp xã sau khi có ý kiến thẩm định của các phòng chuyên môn;

- Cấp phép xây dựng của các tổ chức được xây dựng tại xã, nhà ở riêng lẻ của dân theo thẩm quyền quy định; 

- Chỉ đạo các xã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí của Chính phủ, giám sát tình hình thực hiện các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới.

1.20. Ủy ban nhân dân các xã

- Thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã và Ban phát triển thôn;

- Tổ chức tuyên truyền, học tập, nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới tới mọi người dân;

- Khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Chính phủ;

- Thực hiện xây dựng quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí của Chính phủ;

- Đánh giá và báo cáo định kỳ tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, báo cáo các cấp theo quy định.

2. Đề nghị các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội.

Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy lãnh đạo vận động và định hướng công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức đoàn thể chính trị (Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, …) tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Căn cứ vào Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, lựa chọn những nội dung phù hợp xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện. Tuyên truyền vận động để quần chúng ở cấp cơ sở tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết chủ động xây dựng cuộc sống văn minh, vận động nhân dân tích cực và tự nguyện tham gia góp công, góp vốn xây dựng nông thôn mới.Giám sát quá trình xây dựng nông thôn mới, nhất là giám sát của nhân dân về đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

3. Thời gian thực hiện.

Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn hoàn thiện trước 30/8/2011 báo cáo Ban chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thông