BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 904/TC-TCT-QĐ NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 1995 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU NHÓM MẶT HÀNG GẠO CÁC LOẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26-12-1991;

- Căn cứ các khung thuế suất quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 537a/NQ-HĐNN8 ngày 22-2-1992 của Hội đồng Nhà nước (nay là Uỷ ban thường vụ Quốc hội), được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 31/NQ-UBTVQH9 ngày 9-3-1993 và Nghị quyết số 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26-3-1994 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 9;

- Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3 Quyết định số 280/TTg ngày 28-5-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54/CP ;

- Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4059/KTTH ngày 26-7-1995 về việc thuế xuất khẩu gạo;

Sau khi có ý kiến của các Bộ, Ngành;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu của nhóm mặt hàng có mã số 100600 "gạo các loại" quy định tại Danh mục sửa đổi bổ sung Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 615A TC/TCT/QĐ ngày 10-6-1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới là 2% (hai phần trăm).

Điều 2: Mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của nhóm mặt hàng "gạo các loại" quy định tại Điều 1 Quyết định này có hiệu lực thi hành cho tất cả các Tờ khai hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 16-9-1995 trở đi.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Hồ Tế