UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 904QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ thực hiện cơ chế một đầu mối trong hoạt động

đầu tư nước ngoài của thành phố Hải Phòng

______________________

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ luật đầu tư nước ngoài và Nghị định 12/CP ngày 18/2/1997 quy định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996;

Xét đề nghị của Ông Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Tổ thực hiện cơ chế “một đầu mối” trong hoạt động đầu tư nước ngoài của thành phố Hải Phòng để tổ chức thực hiện những nội dung quy định trong bản quy chế phối hợp giữa các Ban, Ngành trong hoạt động đầu tư và giao cho Sở kế hoạch và đầu tư điều hành trực tiếp hoạt động của Tổ.

Điều 2. Tổ bao gồm những thành viên đại diện cho các Ngành chức năng (có danh sách kèm theo), thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa các Ban, ngành của thành phố trong việc giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng theo nguyên tắc “một đầu mối” do sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Kinh phí hoạt động của Tổ do ngân sách thành phố cấp theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức, Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, Ban, Ngành có liên quan Chủ tịch các quận, huyện và các Ông, Bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây trái với Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng