ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xãgiai đoạn 2011-2020" và Công văn số 465/BYT-KHTC ngày 07/02/2012 của Bộ Ytế về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày29/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án tổng thể xâydựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1902/TTr-SYT ngày 19/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc giavề y tế xã giai đoạn 2011-2020 cho các đơn vị sau:

1. Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà.

2. Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei.

3. Xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei.

4. Xã Xốp, huyện Đăk Glei.

5. Xã Ya Ly, huyện Sa Thầy.

6. Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy.

7. Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch vàĐầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủtịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Kim Đơn