ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định số lượng và chức danh cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn trong địa bàn tỉnh Bạc Liêu

_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định số lượng và chức danh cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) cho các huyện, thị xã:

Điều 2. - Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối có trách nhiệm phối hợp cùng các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND huyện, thị xã, tổ chức thực hiện.

- Quyết định này thay thế quyết định số 1986/QĐ-UB ngày 22/10/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với tinh thần nội dung quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Cao Anh Lộc