SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề án nâng cao giá trị thu nhập đạt 30 - 50 triệu đồng trên một ha đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 – 2010

________________________

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-UBND , ngày 01/6/1996 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập sở Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND , ngày 05/3/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Điều chỉnh nội dung chương trình công tác trọng tâm năm 2007 của UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt giá trị thu nhập 30 - 50 triệu đồng/ha/năm;

Căn cứ Biên bản họp tham gia thẩm định Đề án nâng cao giá trị thu nhập đạt 30 - 50 triệu đồng trên một ha diện tích đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010 của các huyện, thành phố và các ngành ngày 10/5/2007;

Căn cứ Biên bản họp liên ngành thẩm định kinh phí Đề án nâng cao giá trị thu nhập đạt 30 - 50 triệu đồng trên một ha diện tích đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010 của các ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và Nông nghiệp & PTNT ngày 17/7/2007;

Căn cứ công văn số 1777/UBND , ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về kinh phí triển khai Đề án nâng cao giá trị thu nhập đạt 30 - 50 triệu đồng/ha/năm;

Theo đề nghị của các Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp, Kế hoạch – Tổng hợp và Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án nâng cao giá trị thu nhập đạt 30 - 50 triệu đồng trên một ha diện tích đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010 (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các Ban ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Đề án, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kỹ thuật nông nghiệp, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Giám Đốc

(Đã ký)

Trần Văn Tuân