UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 91/2004/QĐ .UB

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 9 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHBẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ NỘI VỤ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg ngày 20/11/2003của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thuộc UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ;

- Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BNV ngày19/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về công tác nội vụ ở địaphương;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 16/TT-SNV ngày 03 tháng 8 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàybản “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nộivụ”.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Nội vụ xâydựng quy chế làm việc của Sở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ban hành và thay thế Quyết định số 1941/2001/QĐ-UB ngày 27/8/2001 của UBNDtỉnh.

Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Thủ trưởng các ngành, các cấp liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP/UB.

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH
Trần Đình Đàn

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/2004/QĐ -UB ngày 27/9/2004 của UBND tỉnh)

Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ như sau:

I - VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhândân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước vềnội vụ, bao gồm các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp,tổ chức chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viênchức, nhà nước; cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phichính phủ; là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Ban chỉ đạoQuy chế dân chủ, Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của tỉnh.

Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức,biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểmtra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu vàtài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

II - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các quyết định,chỉ thị thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy hoạch, kếhoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về công tác nội vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện cácvăn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; thông tin,tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quảnlý của Sở.

4. Về tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp:

- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân cấpquản lý về tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.

- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đề án thành lập,sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định củaChính phủ, Thủ tướng Chính phủ để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh quyếtđịnh.

- Thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ánthành lập, sát nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công để Uỷ ban nhândân tỉnh quyết định trên cơ sở quy hoạch và phân cấp của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền.

- Thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh việcquy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyênmôn, các chi cục thuộc cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp dịch vụ côngthuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên mônthuộc tỉnh hướng dẫn UBND các huyện việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môncủa tỉnh có liên quan hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệmcủa các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quanhữu quan của tỉnh trong việc xếp loại, xếp hạng các cơ quan hành chính, đơn vịsự nghiệp và DNNN thuộc tỉnh.

5. Về tổ chức chính quyền các cấp của tỉnh:

- Trình UBND tỉnh đề án thành lập, sáp nhập,chia tách, điều chỉnh các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh để trình cấp cóthẩm quyền xem xét, quyết định.

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, hướngdẫn, theo dõi công tác tổ chức và hoạt động bộ máy chính quyền các cấp thuộctỉnh; phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh tổ chức và hướng dẫn bầu cửđại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật về bầu cử và hướng dẫn củacác cơ quan Trung ương; giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân về việcthực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử, tổng hợp báo cáo kết quả bầu cửđại biểu HĐND, bầu UBND và thực hiện các thủ tục phê chuẩn các chức danh bầu cửtheo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND tỉnh tổ chức quản lý công tác bồidưỡng kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước, quản lý hành chính đối với đạibiểu HĐND; tổ chức thống kê số lượng, chất lượng đại biểu HĐND, thành viên UBNDcác cấp để tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dânchủ ở cơ sở của tỉnh. Giúp UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, tổng hợp báo cáo vềtình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong toàn tỉnh.

6. Công tác địa giới hành chính:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nguyên tắc vềquản lý, phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo hướngdẫn của Bộ Nội vụ.

- Theo dõi, quản lý địa giới hành chính trongtỉnh; chuẩn bị các thủ tục đề nghị việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnhđịa giới hành chính, nâng cấp đô thị theo quy định; hướng dẫn và tổ chức thựchiện các quy định của nhà nước về thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địagiới hành chính.

- Giúp UBND tỉnh giải quyết tranh chấp địa giớihành chính dưới cấp tỉnh.

- Tổng hợp để tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyềnnhững vấn đề tranh chấp địa giới hành chính còn có ý kiến khác nhau.

- Tổ chức quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốcđịa giới, đường địa giới hành chính của tỉnh theo hướng dẫn và quy định của BộNội vụ.

7. Về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước củatỉnh:

7.1 Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các đề án: Phâncông, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ quản lýDNNN và cán bộ công chức cơ sở; chính sách chế độ tiền lương, phụ cấp và chế độkhác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ dân cử, lao động hợpđồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, sử dụng, đánh giá, bổnhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cánbộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ quản lý DNNN; cơ cấu ngạch công chứctrong các cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh theo quyđịnh của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

7.2 Về quản lý sủ dụng biên chế hành chính, sựnghiệp:

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch biênchế của tỉnh để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định tổng biên chếsự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính trước khi báo cáo Bộ Nội vụ.

- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phương ángiao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp đối với các cơ quan chuyên mônthuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và UBND cấp huyện, tổ chức thực hiện sau khi đượcphê duyệt.

- Hướng dẫn, quản lý biên chế đối với UBND cấphuyện, các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toànbộ kinh phí hoạt động thường xuyên và chỉ tiêu biên chế của các đơn vị sự nghiệpđược nhà nước giao kinh phí để thực hiện cơ chế khoán một số loại dịch vụ cônghoặc giao kinh phí hoạt động bằng hình thức định mức chi theo khối lượng côngviệc.

7.3 Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng,quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã, côngchức dự bị; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nươc, cán bộ công chức cấp xã, công chứcdự bị, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý và thực hiện kế hoạch saukhi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn và kiểm tra việc tuyển dụng,bố trí, sắp xếp, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ công chức cấp xãvà thực hiện chế độ đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc.

7.4 Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh phân cấp việc bố trí sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luânchuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, côngchức, viên chức nhà nước thuộc diện Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý.

7.5 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyđịnh về chức danh, tiêu chuẩn; tổ chức tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạchcông chức, viên chức, xây dựng cơ cấu công chức trong các đơn vị thuộc tỉnhtheo quy định.

8. Trình UBND tỉnh về chương trình, biện pháp tổchức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; làmthường trực giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện chươngtrình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

9. Công tác hội và tổ chức phi Chính phủ:

- Thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh quyết định thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ hội, tô chức phi Chínhphủ trong tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra và trình Uỷ ban nhân dântỉnh xử lý theo thẩm quyền thực hiện điều lệ hội, tổ chức phi Chính phủ trongtỉnh.

10. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nội vụvà theo các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật và của Uỷban nhân dân tỉnh.

11. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra giảiquyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm phápluật về công tác nội vụ và các công tác khác được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

12. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tácnội vụ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Uỷ ban nhândân cấp huyện, cấp xã. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lýnhà nước theo lĩnh vực được giao đối với các tổ chức của các Bộ, ngành Trungtương và địa phương khác đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh.

13. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nộivụ về tổ chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp; số lượng đơn vị hành chính cấphuyện, xã và số thôn; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chứcnhà nước, cán bộ công chức cấp xã; hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý hồ sơcán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộkhoa học, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cung cấp số liệu các công tácquản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

15. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt độngdịch vụ công trong các lĩnh vực công tác được giao.

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo địnhkỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Uỷban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ.

17. Làm Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới doanhnghiệp giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và triển khai công tác đổi mới, pháttriển doanh nghiệp theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Trình Uỷ ban nhândân tỉnh về thực hiện chương trình đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộctỉnh.

18. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quyđịnh của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tuyểndụng, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khenthưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ,công chức, viên chức của Sở theo quy định.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhândân tỉnh phân công.

III - CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

1. Lãnh đạo Sở: Sở Nội vụ có Giám đốc và các PhóGiám đốc.

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu tráchnhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ cáchoạt động của Sở, Giám đốc sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễnnhiệm theo tiêu chuẩn, chức danh do Bộ Nội vụ ban hành và được thực hiện theoquy định của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ.

- Phó Giám đốc sở là người giúp việc Giám đốcSở, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công; chịu tráchnhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được giao.Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đềnghị của Giám đốc Sở.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức huyện, thị;

- Phòng Tổ chức Sở, ngành;

- Tổ Đổi mới doanh nghiệp.

Các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng vàtương đương do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ của các tổchức thuộc Sở do Giám đốc Sở Nội vụ quy định.

3. Biên chế của Sở Nội vụ:

Biên chế của Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhgiao theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. Việc bố trí công chức, viên chức củaSở phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức đã được Uỷ bannhân dân tỉnh phê duyệt.

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quyđịnh, Sở Nội vụ phối hợp với các ngành, các cấp giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quảnlý nhà nước về công tác nội vụ của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặcđề nghị sửa đổi, bổ sung, Sở Nội vụ tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh.