UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “quy định về phòng, chống dịch bệnh lở mồm, long móng, gia súc và chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố hà nội”

_________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ban hành ngày 29/4/2004 và Nghị định số 33/2005/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 33/2005/N Đ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 18/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch LMLM gia súc;

Căn cứ Quyết định số 38/2006/Q %C4%90-BNN&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 38/2006/Q Đ-BNN ngày 18/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành “Quy định phòng, chống dịch LMLM gia súc”;

Căn cứ Thông tư số 44/2006/TT-BTC &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">44/2006/TT-BTC ngày 24/5/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch LMLM gia súc;

Xét đề nghị của Giám đốc liên sở: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính tại Tờ trình số 45/TTrLN : NN&PTNT-TC ngày 29/5/2006 về việc ban hành “Quy định phòng, chống dịch LMLM gia súc và chính sách hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch trên địa bàn Hà Nội”.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về phòng, chống dịch bệnh lở mồm, long móng gia súc và Chính sách hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây của UBND Thành phố trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Thương mại Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Văn hóa Thông tin, Khoa học và Công nghệ, Giao thông công chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, quận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Quý Đôn