ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI XÂY DỰNG,QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 60/2003/TT-BTC ngày 06/06/2003 củaChính phủ và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính về việchướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 51/2005/QĐ-UBND ngày 20/04/2005 của UBND Thành phố về việcthành lập Quỹ Xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội và ban hành Quy chế hoạt độngvà điều hành Quỹ Xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 3054/HDLN : TC-KB-TM ngày 15/09/2005 của các Sở Tàichính, Thương mại và Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quychế hoạt động và điều hành Quỹ Xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 7896/QĐ-UBND ngày 22/11/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việcthành lập Ban Chỉ đạo chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng,quản lý và phát triển thương hiệu”;
Xét đề nghị của Sở Thương mại Hà Nội - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trìnhvề việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng,quản lý và phát triển thương hiệu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế “ Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nộixây dựng, quản lý và thực hiện thương hiệu”

Quy chế này thay thế Quy chế hỗ trợdoanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệuban hành kèm theo Quyết định số 7483/QĐ-UBND ngày 10/11/2005 của UBND Thành phốHà Nội.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDThành phố; Giám đốc các Sở: Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Dulịch, Y tế, Xây dựng, Giao thông công chính, Lao động và Thương binh xã hội,Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công nghiệp, Kế hoạch và đầu tư, Bưu chínhViễn thông; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước HàNội; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Tổng biên tập báo Hà Nộimới và báo Kinh tế đô thị; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình; Thủ trưởng cáctổ chức và đơn vị có liên quan; Giám đốc các doanh nghiệp tham gia Chương trìnhchịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

QUY CHẾ

HỖTRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁTTRIỂN THƯƠNG HIỆU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND ngày 16/08/2007 của UBND Thànhphố Hà Nội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và phạm vi điềuchỉnh

Quy chế này quy định về đối tượng,nội dung, quy trình và cơ chế tài chính của UBND Thành phố Hà Nội hỗ trợ cácdoanh nghiệp trên địa bàn xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu nhằm tăngcường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nướcphù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Điều 2. Nguyên tắc và biện pháphỗ trợ

Thành phố hỗ trợ một phần kinh phícho doanh nghiệp trong việc xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu thôngqua các dự án, hoạt động triển khai theo nội dung hỗ trợ được quy định chi tiếttại bản Quy chế này. Các doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia Chương trình và đónggóp một phần kinh phí. Việc hỗ trợ không được thực hiện dưới hình thức cấp kinhphí trực tiếp cho doanh nghiệp.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng hỗ trợ

Các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX),làng nghề truyền thống, đơn vị kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đâygọi tắt là doanh nghiệp) có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội, xâydựng thương hiệu và nhãn hiệu có xuất xứ tại Việt Nam, chấp hành nghiêm chỉnhquy định của Pháp luật và nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Ưu tiên các doanhnghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố, doanh nghiệp đã cóchứng chỉ quản lý chất lượng quốc tế.

Điều 4. Nội dung hỗ trợ

4.1 Biên soạn, in ấn tài liệu và ấnphẩm về xây dựng và phát triển thương hiệu.

4.2 Đào tạo, tập huấn kiến thức vềxây dựng và quảng bá thương hiệu.

4.3 Quảng bá nhãn hiệu các sản phẩmvà thương hiệu của doanh nghiệp điển hình trên Đài Phát thanh và truyền hình HàNội, các báo đài của Hà Nội, Trung ương và trên các website có giao dịch quốctế lớn.

4.4 Tra cứu, xác định và đăng kýbảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam và tại các thị trường quốc tếtrọng điểm như EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ.

4.5 Thiết kế thương hiệu, logo chodoanh nghiệp và nhãn hiệu cho các sản phẩm của doanh nghiệp.

4.6 Tư vấn xây dựng, quản lý vàphát triển thương hiệu doanh nghiệp.

4.7 Xây dựng “Danh bạ doanh nghiệpThành phố Hà Nội” để quảng bá doanh nghiệp và thương hiệu doanh nghiệp.

4.8 Tham gia các Hội chợ - Triểnlãm chuyên ngành nhằm giới thiệu và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp.

4.9. Hỗ trợ phát triển thươnghiệu làng nghề truyền thống với các nội dung: đặt tên thương hiệu, thiết kếlogo, tra cứu và chi phí đăng ký bảo hộ thương hiệu, tư vấn xây dựng và quản lýthương hiệu, quy chế sử dụng thương hiệu làng nghề, xây dựng tiêu chuẩn chấtlượng và quy trình sản xuất sản phẩm cho các đơn vị và cơ sở sản xuất có sửdụng thương hiệu làng nghề.

4.10 Hỗ trợ các nội dung khác cóliên quan đến phát triển thương hiệu của doanh nghiệp căn cứ thực tế hoạt độngsản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 5. Cơ chế tài chính hỗ trợdoanh nghiệp

5.1 Mức hỗ trợ

Căn cứ tình hình triển khai thực tếvà quy định tại Quy chế hoạt động và điều hành Quỹ Xúc tiến thương mại Thànhphố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-UBND ngày 20/04/2005 củaUBND Thành phố về việc thành lập Quỹ Xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội vàban hành Quy chế hoạt động và điều hành Quỹ Xúc tiến thương mại Thành phố HàNội, UBND Thành phố hỗ trợ 70% kinh phí cho từng nội dung được quy định tạiđiều 4 của Quy chế này.

5.2 Nguồn kinh phí hỗ trợ

Nguồn kinh phí thực hiện trích từnguồn kinh phí Chương trình Xúc tiến thương mại hàng năm của Thành phố thôngqua Quỹ Xúc tiến thương mại của Thành phố, kinh phí đóng góp của các doanhnghiệp tham gia chương trình và các nguồn khác (nếu có).

5.3 Cấp phát và quyết toán kinh phíhỗ trợ

Sở Thương mại chủ trì phối hợp vớiSở Tài chính và các sở, ngành liên quan xem xét về đối tượng, điều kiện, mức hỗtrợ kinh phí cho các doanh nghiệp, làng nghề và sản phẩm để trình Ban Chỉ đạoThành phố phê duyệt.

Các đơn vị được giao chủ trì cótrách nhiệm lập dự toán kinh phí theo nội dung công việc được giao và quyếttoán các khoản kinh phí được cấp theo quy định tại Quyết định số51/2005/QĐ-UBND ngày 20/04/2005 của UBND Thành phố về việc thành lập Quỹ Xúctiến thương mại Thành phố Hà Nội và ban hành Quy chế hoạt động và điều hành QuỹXúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội; Hướng dẫn liên ngành số 3054/HDLN:TC-KB-TM ngày 15/09/2005 của các Sở Tài chính, Sở Thương mại và Kho bạc Thànhphố về việc thực hiện Quy chế hoạt động và điều hành Quỹ Xúc tiến thương mạiThành phố Hà Nội.

Điều 6. Quy trình thực hiện hỗtrợ

6.1. Thông báo các nội dung hỗ trợcủa chương trình

Sở Thương mại chủ trì phối hợp vớicác sở, ngành Thành phố gửi Thông báo nội dung hỗ trợ của Ban Chỉ đạo tới cácdoanh nghiệp trên địa bàn.

6.2 Trên cơ sở các nội dung hỗ trợtại điều 4 của Quy chế này, Sở Thương mại (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) cótrách nhiệm trình Ban Chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện chương trình, căn cứ vàocác tiêu chí: đảm bảo về tính pháp lý của đơn vị tư vấn, có uy tín, kinh nghiệmvà chuyên môn sâu về lĩnh vực tư vấn, có khả năng thực hiện các nội dung chươngtrình hỗ trợ của Ban Chỉ đạo.

6.3 Hồ sơ doanh nghiệp đề nghị hỗtrợ bao gồm: đơn đăng ký đề nghị xin hỗ trợ gửi Ban Chỉ đạo Chương trình, giớithiệu tóm tắt hoạt động và thành tích của doanh nghiệp, báo cáo kết quả kinhdoanh và giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước trong hai nămgần nhất kể từ thời điểm nộp hồ sơ, giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch vàĐầu tư Hà Nội cấp hoặc giấy phép đầu tư của các cấp có thẩm quyền, giấy chứngnhận khác (nếu có).

6.4 Sở Thương mại tổng hợp, thẩmđịnh hồ sơ các doanh nghiệp đề nghị đăng ký hỗ trợ theo đúng quy định và trìnhUBND Thành phố (đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình) phê duyệt danh sáchdoanh nghiệp, nội dung hỗ trợ, mức kinh phí.

Căn cứ vào phê duyệt của UBND Thànhphố, Sở Thương mại chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn và các doanh nghiệp đượcphê duyệt hỗ trợ triển khai các nội dung chương trình hỗ trợ.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Chỉđạo Chương trình

Xây dựng và ban hành kế hoạch thựchiện chương trình và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện theo từng năm.

Phê duyệt danh sách các doanhnghiệp, nội dung và mức kinh phí hỗ trợ trên cơ sở đề xuất của cơ quan thườngtrực Ban Chỉ đạo Chương trình - Sở Thương mại Hà Nội.

Điều 8. Trách nhiệm của các Sở,ngành Thành phố, báo, đài, đơn vị tư vấn và các doanh nghiệp được hỗ trợ

8.1 Trách nhiệm của các sở, ngànhliên quan

a) Đề xuất danh sách các doanhnghiệp có nhu cầu tham gia chương trình. Kịp thời cung cấp thông tin liên quanđến các doanh nghiệp theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉđạo; chịu trách nhiệm và đảm bảo về tiêu chuẩn của các doanh nghiệp do sở,ngành lựa chọn.

b) Phối hợp với Sở Thương mại xâydựng các kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ chức thực hiệntheo sự phân công của Ban Chỉ đạo; đề xuất, tham mưu với Ban Chỉ đạo các giảipháp tháo gỡ các vấn đề nhằm đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển thương hiệucủa doanh nghiệp thuộc ngành quản lý.

c) Phối hợp với Sở Thương mại kiểmtra về đối tượng và điều kiện tham gia của các doanh nghiệp để báo cáo Ban Chỉđạo phê duyệt; tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp của ngành mình thực hiện cácnội dung được Ban Chỉ đạo phê duyệt.

8.2 Trách nhiệm của Sở Thương mại(cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo)

a) Xây dựng kế hoạch hàng năm trêncơ sở đề xuất các nhiệm vụ của các sở, ngành và trình Ban Chỉ đạo phê duyệt.Tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo hàng quý, 6 tháng, một năm và đột xuất theo yêucầu của Ban Chỉ đạo; đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạoChương trình.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngànhvà đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung hỗ trợ tại điều 4 của Quy chế này;thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng các quy định về tàichính.

8.3. Sở Tài chính có trách nhiệmthẩm định dự toán kinh phí các nội dung hỗ trợ theo mức quy định tại khoản 5.1,điều 5 của Quy chế này trên cơ sở dự toán kinh phí hàng năm trong Chương trìnhXúc tiến thương mại của Thành phố.

8.4 Đài Phát thành và truyền hìnhHà Nội, các báo của Hà Nội phối hợp với Sở Thương mại xây dựng các chuyên mục,phóng sự và các hình thức tuyên truyền khác nhằm giới thiệu nội dung Chươngtrình; tuyên truyền và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp.

8.5 Tổ tư vấn giúp việc Ban Chỉ đạocó trách nhiệm

a) Tổ tư vấn là đầu mối tiếp nhận,cung cấp và xử lý thông tin liên quan đến Chương trình; tham mưu, giúp việc BanChỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình; đề xuất giảipháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình.

b) Theo dõi, đôn đốc việc tổ chứcthực hiện Chương trình; tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo Thànhphố về kết quả thực hiện chương trình theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉđạo Chương trình yêu cầu.

8.6 Trách nhiệm của các doanhnghiệp tham gia chương trình.

a) Đăng ký và nộp hồ sơ doanhnghiệp theo yêu cầu tại khoản 6.3, điều 6 của Quy chế này.

b) Các doanh nghiệp được phê duyệthỗ trợ có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung chươngtrình hỗ trợ theo sự hướng dẫn của Sở Thương mại Hà Nội; báo cáo Sở Thương mạikết quả thực hiện và kịp thời thông báo những vướng mắc, khó khăn trong quátrình thực hiện để Sở Thương mại giải quyết và trình Ban Chỉ đạo Chương trìnhtrong trường hợp cần thiết.

8.7 Các đơn vị tư vấn chương trìnhcó trách nhiệm: phối hợp với Sở Thương mại và các doanh nghiệp được Ban Chỉ đạoChương trình phê duyệt hỗ trợ triển khai các nội dung được hỗ trợ, đảm bảo kếtquả công việc có chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và sựthống nhất với các doanh nghiệp. Đề xuất với Ban Chỉ đạo những giải pháp đểthực hiện chương trình có hiệu quả; thường xuyên báo cáo về Sở Thương mại tìnhhình triển khai và kết quả công việc, những khó khăn vướng mắc trong quá trìnhthực hiện. Thanh quyết toán kinh phí thực hiện tư vấn với Sở Thương mại và cácdoanh nghiệp theo quy định sau khi các doanh nghiệp đã nghiệm thu sản phẩm.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu cónhững vướng mắc cần sửa đổi bổ sung, các đơn vị kịp thời thông báo về Sở Thươngmại để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình