UỶ BAN NHÂN DÂN
TĨNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 91/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 03 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝNHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luậttổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/06/2004;
Căn cứ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về hướng dẫnthi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về kiện toàn bộmáy làm công tác tôn giáo thuộc UBND các cấp;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hànhkèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước vềhoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và Giám đốc các sở, Thủ trưởngcác ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phốVinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNGTÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBNDtỉnh Nghệ An)

Chương1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tôn giáotỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan, UBND các huyện, thànhphố, thị xã về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địabàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp:

1. Sự phối hợp phải tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luậtcủa Nhà nước về công tác tôn giáo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhànước về hoạt động tôn giáo.

2. Hoạt động phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã, nhằm thực hiện tốtchức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời phát huy tính chủ động và thống nhấtcao trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo.

3. Các chủ trương, đề án, kế hoạch thực hiện về công tác tôn giáo và giảiquyết những vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến tôn giáo phải có ý kiến thốngnhất giữa Ban Tôn giáo tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liênquan và chính quyền các cấp ở địa phương mới tham mưu, đề xuất, xin ý kiến chỉđạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ.

4. Đảm bảo chế độ bảo mật về hồ sơ tài liệu và các thông tin liên quantheo quy định.

Chương2:

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Ban Tôn giáo tỉnh

1. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, đề án, kế hoạchthực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

2. Tổ chức lập huấn, bồi dưỡng kiến thức về các chủ trương, chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo; tổ chức giao ban vềcông tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo.

3. Thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác tôn giáo; tổchức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo.

4. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chức năng và chínhquyền địa phương liên quan kịp thời giải quyết, xử lý các vi phạm trong hoạt độngtôn giáo theo quy định của pháp luật. Những vấn đề khó khăn, phức lạp liên quanđến hoạt động tôn giáo phải được bàn bạc thống nhất với các sở, ban, ngành,đoàn thể chức năng và chính quyền địa phương liên quan về chủ trương, biện phápgiải quyết trước khi tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Quản lý, giáo dục, hướng dẫn các chức sắc, chức việc và giáo dân hoạtđộng tôn giáo đúng chính sách, đúng pháp luật, giữ vững khối đoàn kết toàn dân.

6. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo;tham mưu củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng có đông đồng bào theo đạo.

7. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động tôngiáo, đồng thời đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, manh động, lợi dụngtôn giáo để kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết lương giáo.

8. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộchuyên trách làm công tác tôn giáo ở các huyện, thành phố, thị xã. Tham mưu, đềxuất nhân sự: vào các trường đào tạo chức sắc, tu sĩ tôn giáo, thụ phong chức sắctôn giáo, tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo ở nước ngoài và các tổ chức, cánhân tôn giáo hoạt động ở địa bàn Nghệ An.

Điều 4. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo, các chức sắc, chức việc của cáccơ sở tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước về tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phản ánh kịp thời ýkiến, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tôngiáo với chính quyền.

Điều 5. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh niên tôn giáo thực hiệntốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, nhằm giáo dục đoàn kết, tậphợp đoàn viên, thanh niên là tín đồ giao ước thi đua - tình nguyện - sáng tạo; xâydựng tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Đội thiếu niên Tiềnphong ở địa phương có đồng bào theo đạo.

3. Chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động trái phép của các hộiđoàn liên quan đến đoàn viên, thanh niên.

Điều 6. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Tuyên truyền vận động, giáo dục chị em phụ nữ theo đạo thực hiện tốtchính sách, pháp luật Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế, xoá đói giảmnghèo. Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, đấu tranh đẩy lùi các tập tục lạchậu, mê tín dị đoan và âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch đểchia rẽ đoàn kết lương giáo; tạo điều kiện cho chị em học tập nâng cao trình độvăn hoá, chuyên môn, khoa học kỹ thuật.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương theo dõi,nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo,tà đạo; điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp ở vùng giáo liên quanđến an ninh trật tự.

3. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòngtoàn dân, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng có đôngđồng bào theo đạo. Tranh thủ chức sắc, chức việc phục vụ công tác bảo đảm anninh trật tự.

4. Quản lý hộ khẩu các chức sắc, tu sĩ tôn giáo; nắm chắc tình hình và cóbiện pháp quản lý chặt chẽ người nước ngoài đến hoạt động liên quan tôn giáo.

Điều 8. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

1. Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu lập kếhoạch chỉ đạo thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trậnan ninh nhân dân trong vùng giáo. Chỉ đạo Ban Quân sự các huyện, thành, thị phốihợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân Khu 4 đóng quân trên địabàn hàng năm tổ chức các cuộc hành quân dã ngoại đến các vùng giáo để làm côngtác vận động quần chúng.

2. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền,vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhànước. Tham mưu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, vùng có đông đồng bào theo đạo;hàng năm tổ chức tập huấn kiến thức quốc phòng cho đội ngũ chức sắc, chức việccác tôn giáo.

Điều 9. Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới, tuyến biểnhiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác tôngiáo, đề phòng cảnh giác âm mưu của kẻ địch lợi dung tôn giáo, dân tộc để chốngphá, chia rẽ sự đoàn kết, tôn giáo, dân tộc.

2. Tham mưu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, vănhoá, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; triển khai các biện pháp bảo đảm anninh biên giới, tuyến đất liền và tuyến biển; kịp thời phát hiện, đấu tranhngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Điều 10. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcủa các cơ sở tôn giáo trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước và quỹ đất của địa phươngphối hợp với Sở Xây dựng, Ban Tôn giáo tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh xem xétquyết định giao đất tại vị trí đã được thống nhất quy hoạch cho cơ sở tôn giáo.

3. Phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBNDcác huyện, thành phố, thị xã quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai của các cơ sởtôn giáo; thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm Luật Đất đai của các tổchức, cá nhân tôn giáo.

Điều 11. Sở Xây dựng

1. Phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh hướng dẫn quy trình, thẩm định hồ sơquy hoạch xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng, hồ sơ khảo sát địa điểm(đối với quy hoạch mới), hồ sơ xin xây dựng, cải tạo, sữa chữa, nâng cấp cáccông trình tôn giáo, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Tiếp nhận hồ sơ về quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng các côngtrình tôn giáo theo thẩm quyền. Giám sát, kiểm tra việc xây dựng, sửa chữa cáccông trình tôn giáo theo đúng hồ sơ cấp phép xây dựng.

Điều 12. Sở Văn hoá - Thông tin

1. Tuyên truyền vận động, hướng dẫn quần chúng tín đồ, chức sắc, chức việc,các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí về xây dựng gia đìnhvăn hoá, làng văn hoá, khối phố văn hoá, các văn bản quy định của Đảng và Nhànước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc c­ưới, việc tang, lễ hội và hoạtđộng tôn giáo.

2. Đấu tranh, xử lý đối với những phần tử lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo đểhoạt động mê tín dị đoan, kích động tâm lý chia rẽ đoàn kết trong nhân dân.

3. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định việc bảo quản, tu bổ, phục hồicác di tích trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hoá, văn nghệ của tổ chức giáo hội,giáo dân. Quản lý nhà nước về hoạt động in ấn, xuất bản, phổ biến, xuất nhập khẩuvăn hoá phẩm có nội dung liên quan đến tôn giáo.

5. Chỉ đạo và hướng dẫn các phòng Văn hoá thông tin - Thể thao, phòng Tôngiáo các huyện, thành, thị thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sởnơi có đông đồng bào theo đạo.

Điều 13. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chính sách xãhội hoá giáo dục, thu hút con em tín đồ các tôn giáo đến trư­ờng đúng độ tuổi.

Kiểm tra, quản lý các trường, lớp mầm non có liên quan đến tôn giáo theoquy định của Luật Giáo dục.

2. Thống nhất quản lý về nội dung, chương trình giảng dạy môn Giáo dụccông dân ở Đại Chủng viện Vinh - Thanh.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học phát hiện xử lý kịp thời các hội,đoàn hoạt động trái phép liên quan đến tôn giáo trong học sinh, sinh viên.

Điều 14. Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tín đồ, chức sắc, chứcviệc các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, phápluật của Nhà nước về lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em.

Điều 15. Sở Y tế

1. Tuyên truyền vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các tín đồ thựchiện tốt chương trình xã hội hoá y tế, từ thiện nhân đạo, quản lý tốt các cơ sởtôn giáo hành nghề y, dược, khám chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật hiệnhành. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ y tế là giáo dân.

Điều 16. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh xây dựng hệ thống chính trị cơ sởvùng giáo; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cốt cán làm công tác tôn giáo ở các địaphương.

Điều 17. UBND các huyện, thành phố, thị xã

1. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địabàn, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật vàquản lý các hoạt động tôn giáo theo thẩm quyền.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện các chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; triểnkhai các kế hoạch, biện pháp, nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninhtrật tự trên địa bàn quản lý.

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chức sắc,tín đồ hiểu và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước về công tác tôn giáo.

4. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã, ph­ường, thị trấn thực hiệntốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giảiquyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh trong hoạt động tôn giáo; khắc phục nhữngtồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

5. Quan tâm bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ chuyên trách làmcông tác tôn giáo; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và đội ngũ cốtcán trong vùng có đông đồng bào theo đạo.

Chương3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Căn cứQuy chế này Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thịxã chủ động tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nướcvề hoạt động tôn giáo.

Điều 19. Hàngnăm hoặc khi xét thấy cần thiết Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì tổ chức họp giao banvới các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan và các huyện, thành, thị để đánh giákết quả, rút kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế.

Điều 20. Trongquá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban,ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời báo cáoUBND tỉnh (qua Ban Tôn giáo tỉnh) để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Điều 21. Vănphòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt Quy chế này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành