UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2013/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU(2011-2015) THỊ TRẤN BÌNH MỸ, HUYỆN BÌNH LỤC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập,điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bình Lụctại Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013; Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường tại Tờ trình số 309/TTr-STN &MT ngày 25 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm2020 của thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lụcvới các chỉtiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

TT

Loại đất

Hiện trạng 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp trên phân bổ

Cấp xã xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng diện tích tự nhiên

283,90

100

283,90

283,90

100

1

Đất nông nghiệp

158,50

55,83

85,80

85,80

30,22

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

126,16

44,44

57,41

57,41

20,22

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

125,95

44,36

57,41

57,41

20,22

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

0,89

0,31

0,42

0,42

0,15

1.3

Đất trồng cây lâu năm

6,58

2,32

6,55

6,55

2,31

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

12,86

4,53

9,41

9,41

3,31

1.5

Đất nông nghiệp khác

12,01

4,23

12,01

12,01

4,23

2

Đất phi nông nghiệp

125,25

44,12

197,97

197,97

69,73

Trong đó

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

5,55

1,95

5,55

5,55

1,95

2.2

Đất quốc phòng

0,34

0,12

0,34

0,34

0,12

2.3

Đất an ninh

0,73

0,26

5,03

5,03

1,77

2.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

5,04

1,78

16,61

16,61

5,85

2.5

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

4,23

1,49

4,23

4,23

1,49

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

1,60

1,60

0,56

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,52

0,18

0,52

0,52

0,18

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

4,03

1,42

3,80

3,80

1,34

2.9

Đất có mặt nước chuyên dùng

11,81

4,16

6,60

6,60

2,32

2.10

Đất sông suối

2,15

0,76

2,15

2,15

0,76

2.11

Đất phát triển hạ tầng

57,39

20,21

85,15

85,15

29,99

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

1,20

0,42

2,74

2,74

0,97

Đất cơ sở y tế

1,60

0,56

1,69

1,69

0,60

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

4,38

1,54

6,70

6,70

2,36

Đất cơ sở thể dục- thể thao

0,57

0,20

3,45

3,45

1,22

2.12

Đất phi nông nghiệp khác

1,00

0,35

0,79

0,79

0,28

2.13

Đất ở tại đô thị

32,46

11,43

65,60

65,60

23,11

3

Đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng còn lại

0,15

0,05

0,13

0,13

0,05

Diện tích đưa vào sử dụng

0,02

0,02

0,01

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụngđất:

Đơnvị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

72,70

26,51

46,19

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

68,75

24,68

44,07

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

68,54

24,65

43,89

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

0,47

0,17

0,30

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,03

0,03

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

3,45

1,63

1,82

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

3. Diện tích đấtchưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp

2

Đất phi nông nghiệp

0,02

0,01

0,01

Trong đó:

2.1

Đất ở tại đô thị

0,02

0,01

0,01

(Vị trí cácloại đất trong quy hoạch sử dụng đất được xác định theo Bản đồ quy hoạch sửdụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/5.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sửdụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục do Ủy ban nhân dân huyệnBình Lục xác lập ngày 20 tháng 12 năm 2013).

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05 nămkỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục vớicác chỉ tiêu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kếhoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích năm hiện trạng 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng diện tích tự nhiên

283,90

283,90

283,90

283,90

283,90

283,90

1

Đất nông nghiệp

158,50

156,28

152,67

148,43

140,72

131,99

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

126,16

124,07

120,63

116,60

109,60

101,48

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

125,95

123,87

120,45

116,42

109,42

101,30

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

0,89

0,87

0,84

0,80

0,75

0,72

1.3

Đất trồng cây lâu năm

6,58

6,58

6,57

6,57

6,55

6,55

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

12,86

12,76

12,61

12,45

11,81

11,23

1.5

Đất nông nghiệp khác

12,01

12,01

12,01

12,01

12,01

12,01

2

Đất phi nông nghiệp

125,25

127,47

131,08

135,32

143,04

151,76

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

5,55

5,55

5,55

5,55

5,55

5,55

2.2

Đất quốc phòng

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2.3

Đất an ninh

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

2.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

5,04

5,04

5,05

5,05

6,68

8,29

2.5

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

4,23

4,23

4,23

4,23

4,23

4,23

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,09

0,21

0,36

0,60

2.7

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

2.8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

4,03

4,03

4,04

4,05

4,04

4,07

2.9

Đất có mặt nước chuyên dùng

11,81

11,60

11,14

10,87

10,45

9,99

2.10

Đất sông suối

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2.11

Đất phát triển hạ tầng

57,39

58,15

59,79

61,51

64,98

70,39

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Đất cơ sở y tế

1,60

1,60

1,80

1,80

1,75

1,69

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

4,38

4,44

4,53

4,63

4,74

5,91

Đất cơ sở thể dục-thể thao

0,57

0,73

0,95

1,20

1,32

1,29

2.12

Đất phi nông nghiệp khác

1,00

1,00

1,00

1,00

0,94

0,93

2.13

Đất ở đô thị

32,46

34,12

36,45

39,11

42,07

43,98

3

Đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng còn lại

0,15

0,15

0,15

0,15

0,14

0,14

Diện tích đưa vào sử dụng

0,01

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính:ha

TT

Chỉ tiêu

DT chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

26,51

2,21

3,63

4,23

7,71

8,73

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

24,68

2,09

3,44

4,03

7,00

8,12

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

24,65

2,08

3,42

4,03

7,00

8,12

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

0,17

0,02

0,03

0,04

0,05

0,03

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,03

0,01

0,02

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

1,63

0,10

0,15

0,16

0,64

0,58

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính:ha

TT

Mục đích sử dụng

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

2

Đất phi nông nghiệp

0,01

0,01

Trong đó:

2.1

Đất ở tại đô thị

0,01

0,01

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết địnhnày, Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Xác định ranh giới, công khaidiện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đãđược duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụngđất; khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủysản nhằm bù lại phần diện tích đất nông nghiệp bị chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việcquản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm vàxử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trườnghợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

4. Định kỳ hàng năm Uỷ ban nhân dân huyện có báocáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Uỷ ban nhân dân tỉnhtổng hợp báo cáo Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành có liênquan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thịtrấn Bình Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND huyện Bình Lục;
- UBND thị trấn Bình Mỹ;
- Sở TN&MT;
- Lưu: VT, NN&TNMT.
ML.D/12- 2013/DD /QĐ/162.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông