HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91-HĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 91-HĐBT NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THỌ VĂN THUỘC HUYỆN TAM THANH TỈNH VĨNH PHÚ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập xã Thọ Văn thuộc huyện Tam Thanh tỉnh Vĩnh Phú.

Xã Thọ Văn gồm hợp tác xã Thọ Sơn, hợp tác xã Văn Lương 2 và đội 10 Tứ Xã.

Địa giới xã Thọ Văn ở phía đông giáp xã Hương Nộn; phía tây giáp xã Sơn Hùng thuộc huyện Thanh Sơn; phía nam giáp xã Dị Nậu; phía bắc giáp xã Phương Thịnh.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)