BAN CHẤP HÀNH TRUNG UƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 91-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN TRONG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY ĐỊNH VỀ THỂ LOẠI, THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG”

- Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá IX;

- Xét đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng,

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản trong một số điều của “Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng” (ban hành kèm theo Quyết định số 31-QĐ/TW, ngày 01-10-1997 của Bộ Chính trị) như sau :

1- Điều 6 : sửa đổi khoản 1 và khoản 4.

Khoản 1 sửa lại như sau :

1- Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng ban hành :

a- Đại hội :

- Cương lĩnh chính trị,

- Điều lệ Đảng,

- Chiến lược,

- Nghị quyết,

- Quy chế,

- Thông báo,

- Thông cáo,

- Tuyên bố,

- Lời kêu gọi.

b- Đoàn Chủ tịch :

- Thông báo,

- Báo cáo.

c- Đoàn Thư ký :

- Báo cáo.

d- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu :

- Báo cáo.

e- Ban Kiểm phiếu :

- Báo cáo.

Khoản 4 sửa lại như sau :

4- Ban Bí thư ban hành :

- Quyết định,

- Chỉ thị,

- Kết luận,

- Quy chế,

- Quy định,

- Thông tri,

- Thông báo,

- Báo cáo.

2- Điều 7, khoản 1 sửa lại như sau :

1- Đại hội đại biểu đảng bộ cấp tỉnh, thành phố ban hành :

a- Đại hội :

- Nghị quyết,

- Quy chế,

- Thông báo.

b- Đoàn Chủ tịch :

- Thông báo,

- Báo cáo.

c. Đoàn Thư ký :

- Báo cáo.

d- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu :

- Báo cáo.

e- Ban Kiểm phiếu :

- Báo cáo.

3- Điều 8, khoản 1 sửa lại như sau :

1- Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện ban hành :

a- Đại hội :

- Nghị quyết,

- Quy chế,

- Thông báo.

b- Đoàn Chủ tịch :

- Thông báo,

- Báo cáo.

c. Đoàn Thư ký :

- Báo cáo.

d- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu :

- Báo cáo.

e- Ban Kiểm phiếu :

- Báo cáo.

4- Điều 9 : sửa đổi tên Điều 9; sửa đổi, bổ sung khoản 1,3; bổ sung khoản 4 mới.

Tên Điều 9 sửa lại như sau :

Các cơ quan lãnh đạo đảng cấp cơ sở và chi bộ.

Khoản 1 sửa lại như sau :

1-Đại hội đảng bộ cơ sở ban hành :

a- Đại hội :

- Nghị quyết.

b- Đoàn Chủ tịch :

- Thông báo,

- Báo cáo.

c- Đoàn Thư ký :

- Báo cáo.

d- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu (đối với đại hội đại biểu) :

- Báo cáo.

e- Ban Kiểm phiếu :

- Báo cáo.

Khoản 3 sửa lại tên như sau :

3- Ban thường vụ đảng uỷ cơ sở ban hành :

Bổ sung khoản 4 mới :

4- Chi bộ cơ sở và chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở ban hành :

a- Đại hội :

- Nghị quyết.

b- Chi bộ, đảng uỷ bộ phận :

- Nghị quyết,

- Báo cáo.

5- Điều 11 sửa lại như sau :

Điều 11. Các cơ quan tham mưu giúp việc và các ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng... hoạt động có thời hạn của cấp uỷ ban hành :

- Quyết định,

- Kết luận,

- Quy chế,

- Quy định,

- Hướng dẫn,

- Thông báo,

- Báo cáo.

Ban cán sự đảng Ngoài nước khi thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ cấp trên đối với các đảng bộ hoạt động ở nước ngoài được ban hành văn bản như một cấp uỷ cấp trên cơ sở.

6- Điều 12 sửa lại như sau :

Điều 12. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng các cấp ban hành :

- Nghị quyết,

- Quyết định,

- Chỉ thị,

- Kết luận,

- Quy chế,

- Quy định,

- Hướng dẫn,

- Thông báo,

- Báo cáo.

7- Điều 13 sửa lại như sau :

Điều 13. Ngoài thẩm quyền ban hành các thể loại văn bản được quy định trên, đại hội đảng bộ các cấp (đại hội, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký) được ban hành các thể loại văn bản như : chương trình, công văn, biên bản; các cấp uỷ, tổ chức, cơ quan đảng tuỳ tình hình được ban hành các thể loại văn bản như : kế hoạch, quy hoạch, chương trình, đề án, tờ trình, công văn, biên bản và các giấy tờ hành chính được nêu tại Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31-QĐ/TW, ngày 01-10-1997 của Bộ Chính trị.

Điều 2. Giao Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện thống nhất quyết định này trong hệ thống các cơ quan đảng.

Điều 3. Các cấp uỷ, tổ chức, cơ quan đảng từ Trung ương đến cơ sở có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương.

T/M BAN BÍ THƯ
Phan Diễn