BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/QĐ-TWPCTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀTHÀNH VIÊN THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊNTAI

Căn cứ Luật phòng, chống thiên taisố 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ươngvề phòng, chống thiên tai;

Căn cứ đề nghị của các Bộ, ngànhvề thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của Chánh văn phòngthường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các thành viên tham giaBan Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016:

1. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Trưởng ban

2. Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Phó Trưởng ban T.T

3. Ông Nguyễn Cao Lục, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Trưởng ban

4. Ông Phạm Ngọc Minh, Phó Đô đốc, Phó TTMT QĐNDVN

Phó Trưởng ban

5. Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Ủy viên

6. Ông Bùi Văn Thành, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công An

Ủy viên

7. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và MT

Ủy viên

8. Ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ủy viên

9. Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ủy viên

10. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy viên

11. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương

Ủy viên

12. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế

Ủy viên

13. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

14. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL

Ủy viên

15. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH

Ủy viên

16. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ủy viên

17. Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

18. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên

19. Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ủy viên

20. Ông Trần Quang Hoài, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

Ủy viên thường trực

21. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

Ủy viên

22. Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

Ủy viên

23. Ông Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng UBQGTKCN

Ủy viên

24. Ông Nguyễn Văn Nam, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Bộ tư lệnh BĐBP

Ủy viên

25. Ông Lê Công Thành, Tổng giám đốc Trung tâm KTTVQG

Ủy viên

26. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc Đài THVN

Ủy viên

27. Ông Trần Minh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài TNVN

Ủy viên

28. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu

Ủy viên

29. Bà Trần Thị Hồng An, Phó chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Việt Nam

Ủy viên

30. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN

Ủy viên

31. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương đoàn TNCSHCM

Ủy viên

32. Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó chủ tịch Hội liên hiệp PNVN

Ủy viên

33. Ông Văn Phú Chính, Chánh văn phòng Thường trực

Ủy viên

(Chi tiết thông tin liên lạc củacác thành viên Ban Chỉ đạo có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Nhiệmvụ của các Phó trưởng ban và các ủy viên do Trưởng banphân công.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 22/QĐ-TWPCTT ngày06/4/2016, số 33/QĐ-TWPCTT ngày 15/4/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,chống thiên tai.

Điều 4. Cácthành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; (để b/c)
- Phó Thủ tướng CP Trịnh Đình Dũng; (để b/c)
- VP Trung ương Đảng; (để b/c)
- VP Chủ tịch nước; (để b/c)
- VP Quốc hội; (để b/c)
- VP Chính phủ; (để b/c)
- Ban CH PCTT&TKCN các Bộ, ngành;
- UBND, Ban CH PCTT&TKCN các tỉnh, TP;
- Lưu VP, NVTH_3b.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Nguyễn Xuân Cường

PHỤ LỤC

THÔNGTIN CHI TIẾT CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số91/QĐ-TWPCTT ngày 01/8/2016của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai)

TT

BAN CHỈ ĐẠO

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHC VỤ

ĐIN THOI

Fax

Email

DI ĐỘNG

ĐT CƠ QUAN

ĐT NHÀ RIÊNG

1

Trưởng ban

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nguyn Xuân Cường

Bộ trưởng

0903.419.317

04.37346993

2

Phó Trưởng ban TT

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hoàng Văn Thắng

Thứ trưởng

0903.409.241

080.43768

043.563.6419

3

Phó Trưởng ban

Văn phòng Chính phủ

Nguyn Cao Lục

Phó chủ nhim

Trợ lý

Vụ Kinh tế ngành

Đào Quang Tuynh

Hàm PVT

0913.599.876

[email protected]

4

Phó Trưởng ban

Bộ Quốc Phòng

PĐĐ Phạm Ngọc Minh

Phó tng TMT

0913.501.703

069.553.562

Trợ lý

Cục cứu hộ cứu nạn

Đại tá Phạm Văn T

Phó cục trưởng

0983.888.928

069.696.292

0437333845

5

Ủy viên

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vũ Văn Tám

Thứ trưởng

0936.186.988

3,7346992

2,2406386

Thư ký thứ trưởng

Nguyễn Công Hin

Chuyên viên

0979.001.559

3,7346992

6

Ủy viên TT

Tng cục Thủy li

Trần Quang Hoài

Phó tng CT

0913.241.568

7

Ủy viên

Tổng cục Thủy li

Nguyn Văn Tnh

Phó TCT

0913.232.955

043.734.9770

8

Ủy viên

Tổng cục Thủy sn

Nguyễn Ngọc Oai

Phó TCT

0912.211.020

37247156

3,7720757

9

Ủy viên

Văn phòng thường trực BCĐ

Văn Phú Chính

Chánh VP

0903.501.023

0437346377

04,37335701

[email protected]

10

Ủy viên

Ủy ban Quốc gia TKCN

Trương Đc Nghĩa

Chánh VP

0983.287.629

043.7342.690

Trợ lý

Cục cứu hộ cứu nạn

Đại tá Nguyn Anh Dũng

Trưởng phòng

0983.540.167

069.551.765

043.7342.690

[email protected]

11

Ủy viên

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng

TT Nguyn Văn Nam

Phó Tư lệnh

0977777886

518021

Trợ lý

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng

Đại tá Lê Thanh Sơn

Phó Tham mưu trưởng

989.143.504

Trợ lý

Phòng CHCN

Trần Dương Kiên

Trưởng phòng

0913363861

518188

0439330964

12

Ủy viên

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chu Phạm Ngọc Hin

Th trưởng

0913293646

0437737600

0438359221

[email protected] vn

Thư ký thứ trưởng

A Phương

0965506668 - 0934567887

Trợ lý

Trung tâm KTTV Quốc gia

Lê Công Thành

Tng giám đc

0913.223.865

0438244189

0435142249

0438257740

lc[email protected]

13

Ủy viên

Trung tâm KTTV Quốc gia

Lê Công Thành

Tng giám đc

0913.223.865

0438244189

0435142249

0438257740

lc[email protected]

Trợ lý

Trung tâm dự báo KTTVTW

Hoàng Đức Cường

Giám đc

0912.347.504

0435631732

0439336083- 0438254278

[email protected]

14

Ủy viên

Bộ Ngoại Giao

Vũ Hng Nam

Th trưởng

0913.033.688

0437993568

3.799.6282

0437992682

[email protected]

Trợ lý

Cục lãnh sự

Phạm Hoàng Tùng

Phó cục trưởng

984.804.741

04.37993149

04.37993505

04.38236928

[email protected]

15

Ủy viên

Bộ Giao thông vận tải

Nguyễn Nhật

Th trưởng

0913.272.083

043.975.0061

0439423291

[email protected]

Trợ lý

Ban Ch huy PCTT&TKCN Bộ

Nguyễn Hoàng Huyến

Phó trưởng ban TT

0982.345.689

043.822.1548

043.537.4129

0439421242

[email protected]

16

Ủy viên

Đài Truyền hình Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Tổng GĐ

0903.227.427

04.668.11700

[email protected]

Trợ lý

Trung tâm THTT và CBTT

Bùi Hi Bình

Phó giám đc

0903.262.639

043.724.7560

04.3990.0889

0437718167

[email protected]

17

Ủy viên

Đài Tiếng nói Việt Nam

Trn Minh Hùng

Phó tng GĐ

0913207035

0439362163

Tr

Trung tâm Tin

Nguyễn Hoài Thu

Giám đc

0903.412.797

18

Ủy viên

Bộ Công An

T.T Bùi Văn Thành

Thứ trưởng

0903.470.339

0199.345.6789

069.43556

069.44562

069.20158

thanhbv.gmobile@gmail.com

Thư ký

A. Sơn

0996826789

Tr

Văn phòng thường trực Bộ CA

D.T. Đoàn Thanh Hiền

Chánh văn phòng

0913.036.660 0993.190.858

069.20198

069.44159

[email protected]

19

Ủy viên

Bộ Thông tin và Truyn thông

Phan Tâm

Th trưởng

0904223888

0439439058

0438263477

ptam@mic.gov.vn

Trợ lý

Cục Viễn thông

Nguyn Phong Nhã

Phó cục trưởng

0913.226.969

08046020

043.556.6868

08046018

[email protected]

20

Ủy viên

Bộ Công Thương

Hoàng Quốc Vượng

Thứ trưởng

0985.466.363

0422202218

0422202525

Vuong[email protected]moit.gov.vn

Tr lý

Cục kỹ thuật AT và MT

Cao Anh Dũng

Phó cục trưởng

0982.735.988

04.222.18319

04.222.18321

dungca@moit.gov.vn

21

Ủy viên

B Y tế

Phạm Lê Tun

Thứ trưởng

0913.229.157

046.273.2258

046.282.4328

Tr

Văn phòng bộ

Nguyễn Xuân Trường

Chánh VP

0903.416.168

046.273.2222

046.251.0176

043.6273.2207

22

Ủy viên

B Giáo dc và Đào to

Phạm Mạnh Hùng

Thứ trưởng

Thư ký thứ trưởng

A Thạc

0976.74.85.89

Trợ lý

Cục cơ sở vật chất và TB trường học, đồ chơi tr em

Phạm Hùng Anh

Phó cục trưởng

0982.337.088

[email protected]

23

Ủy viên

B Văn Hóa - Thể Thao - DL

Huỳnh Vĩnh Ái

Th trưởng

0913.993.699

043.944.6942

[email protected]

Thư ký

Vũ Việt Dũng

0989.759.659

Trợ lý

Cục Văn hóa cơ sở

Phạm Tuấn Linh

0983.199.459

0438251677

[email protected]

24

Ủy viên

Bộ Lao động -TBXH

Nguyễn Trọng Đàm

Thứ trưởng

0913.201.397

04.39365797

Trợ lý

Cục Bo trợ xã hội

Lê Viết Phái

Trưởng phòng

091.4149705

04.37478662

04.37478674

[email protected]

25

Ủy viên

Bộ Xây dựng

Lê Quang Hùng

Thứ trưởng

0903.403.720

0439760271 (254)

043.834.8364

0439762153

[email protected]n

Trợ lý

Cục giám định NN về CLCTXD

Phan Duy Thương

Phó cục trưởng

0913222481

0439760271 (442)

0439780303

[email protected]

26

Ủy viên

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trần Văn Tùng

Thứ trưởng

0912.356.843

3.826.3387

3.756.8626

39.439.730

[email protected]vn

Tr

Vụ KHCN các ngành KTKT

Nguyn Phú Hùng

Phó vụ trưởng

0902.143.737

35.560.626

39.439.733

[email protected]

27

Ủy viên

B Kế hoch và Đầu tư

Nguyễn Văn Hiếu

Th trưởng

[email protected]

Trợ lý

Vụ Kinh tế NN

Nguyn Văn Đoàn

Phó vụ trưởng

0912.599.591

080.444.08

[email protected] vn

28

Ủy viên

B Tài chính

Huỳnh Quang Hi

Thứ trưởng

0422202828

tk: 0904.097.676

04 2220 8010-04 2220 8053

[email protected]

Trợ lý

Vụ Ngân sách

Đỗ Việt Đức

Phó vụ trưởng

0912.181.839

0422202828 (3146)

[email protected]

29

Ủy viên

Vin vt lý đa cu

Nguyễn Xuân Anh

Viện trưởng

0912.312.974

043.756.4380

043.551.603

438.364.696

[email protected]

Tr

Vin vật lý địa cầu

Phạm Thế Truyền

Nghiên cứu viên

0984.482.526

043.791.8273

437.914.593

ptt502@gmail.com

30

Ủy viên

Hội chữ Thp đỏ Vit Nam

Trần Thị Hồng An

Phó Chủ tch

0912.339.754

043.822.4030

043.942.4285

tranan71@yahoo.com.vn

Trợ lý

Ban Phòng ngừa và UP thm họa

Trần Quốc Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban

0989.082.911

043.822.4030

043.688.4204

0439424285

tranquochung187@gmail.com

31

Ủy viên

Mt trn T quốc Vit Nam

Trương Thị Ngọc Ánh

Phó chủ tch

0903.501.167

080.46069

truongthingocanh@gmail.com

Tr

Thường trực vì người nghèo và hoạt đng cứu tr

Nguyễn Thị Hồng Thương

Trưởng phòng

904058336

438.256.327

[email protected]

32

Ủy viên

Trung ương đoàn TNCSHCM

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư

0913.305.093

046.262.1999

462.631.674

anhtuantwd@yahoo.com

Trợ lý

Ban thanh niên nông thôn

Đặng Đức Chiến

Phó Trưởng ban

0912595088

0462631999 (508)

0462631674

ducchien79@gmail.com

33

Ủy viên

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hoàng Thị Ái Nhiên

Phó chủ tịch

0913.295.394

043.971.9910

0435626914

0439713143

amhienqb@yahoo.com

Tr

Văn phòng Hội

Trần Thu Thủy

Chánh văn phòng

0982.211.266

043.972.0818

0437625998

0439713143

[email protected]