THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 91-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1974

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHẤN CHỈNH TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ ĐỊNH MỨC Y DƯỢC PHÍ CHO CÔNGNHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

Trong những năm qua, đi đôi vớiviệc củng cố các cơ sở bệnh viên và điều dưỡng, mạng lưới các phòng khám bệnhdo ngành y tế hoặc do các cơ quan, xí nghiệp quản lý, cũng được mở rộng; nhờ đóviệc chăm sóc sức khỏe công nhân, viên chức Nhà nước có tiến bộ hơn trước.

Tuy nhiên, mạng lưới các phòngkhám bệnh, bệnh xá, bệnh viện, nhất là ở các thành phố lớn, bố trí chưa thật hợplý, nhiều cơ quan, xí nghiệp ở gần nhau trong một khu vực nhỏ, có phòng khámriêng, bệnh xá riêng, thậm chí có trường hợp 2, 3 cơ quan cùng ở chung một địađiểm, mỗi cơ quan có một phòng khám riêng.

Về khám bệnh, một số thầy thuốc ởcác phòng khám do cảm tình, nể nang hoặc do ý thức trách nhiệm kém v.v… đã cấpđơn thuốc, cấp tiền bồi dưỡng cho công nhân, viên chức và cho nghỉ ốm tùy tiện,không căn cứ vào bệnh trạng. Mặt khác, do những sơ hở trong tổ chức khám bệnh,chữa bệnh và quản lý kinh phí thuốc men, đã có những công nhân, viên chức khaibệnh không đúng, cốt để được cấp tiền bồi dưỡng, thuốc và nghỉ việc.

Căn cứ ý kiến của Hội nghị thườngvụ của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm 1974 Thủ tướng Chính phủ quyết định:

1. Ngànhy tế có trách nhiệm gấp rút cải tiến việc tổ chức và quản lý khám bệnh, chữa bệnhcho công nhân, viên chức ốm đau theo hướng sau đây:

- Mạng lưới phòng khám bệnh, bệnhxá, bệnh viện phải do ngành y tế trực tiếp và thống nhất quản lý cả về mặttrang bị vật chất cũng như về mặt chuyên môn và về kinh phí và phải được tổ chứclại theo khu vực cho hợp lý. Phòng khám bệnh trực tiếp cấp thuốc cho người ốmtheo bệnh tình và khả năng thuốc của phòng khám; không được cấp đơn cho người ốmtự mua rồi đưa thuốc hay hóa đơn về cơ quan, xí nghiệp thanh toán như đang làmhiện nay.

- Sắp xếp lại tổ chức y tế cơ sởở các cơ quan, xí nghiệp cho gọn, nhẹ, quy định lại cho rõ chức năng, nhiệm vụcủa nó là theo dõi phong trào vệ sinh, phòng bệnh, giúp thủ trưởng đơn vị theodõi tình hình sức khỏe công nhân, viên chức, giải quyết các bệnh thông thườngtrong đơn vị.

2. Mứcchi tiêu về thuốc (bao gồm thuốc thông thường, thuốc phụ khoa cấp ở cơ quan, xínghiệp và thuốc cấp ở phòng khám bệnh)được ấn định là 24 đồng tính bình quân mộtcông nhân, viên chức một năm.

Định mức chi tiêu này cũng áp dụngđối với công nhân, viên chức và quân nhân về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức laođộng và đối với thương binh về an dưỡng ở gia đình.

3. Đối vớinhững công nhân, viên chức mắc một số bệnh kinh niên mãn tính hoặc bệnh xã hộikhông phải vào nằm điều trị ở bệnh viện, nhưng phải chữa lâu ngày, thì phòngkhám bệnh giới thiệu đến bệnh viện để quản lý và chữa ngoại trú; thuốc men vàtiền bồi dưỡng do bệnh viện cấp và tính vào kinh phí của bệnh viện, ngoài địnhmức theo giường bệnh nội trú đã được quy định trong thông tư liên Bộ Y tế - Tàichính số 6-TT/LB ngày 6-3-1972.

4. Việc chấn chỉnh tổ chứckhám bệnh, chữa bệnh nói trong thông tư này cần thi hành sớm. Bộ Y tế phải làmngay thí điểm ở Hà-nội, và một số tỉnh và bảo đảm tổ chức mới được triển khai rộngkhắp trong năm 1974.

Để bảo đảm thực hiện tốt việc chấnchỉnh tổ chức khám và chữa bệnh này, các Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồngChính phủ, các Ủy ban Hành chính tỉnh, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với BộY tế để xúc tiến ngay việc tổ chức lại các phòng khám bệnh và các bệnh xá, bệnhviện khu vực và cùng với Bộ Y tế điều chỉnh hợp lý cán bộ, cơ sở, phương tiện...về y tế hiện có ở các phòng y tế, bệnh xá, bệnh viện thuộc các ngành, cho phù hợpvới yêu cầu tổ chức mới, tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn trước sức khỏe của côngnhân, viên chức Nhà nước.

Bộ Y tế cótrách nhiệm bàn với Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành quyếtđịnh này.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Thanh Nghị