ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 03 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ HẾT DỊCH LỢN TAI XANH (PRRS) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRỰC NINH VÀ XÃHẢI ĐƯỜNG HUYỆN HẢI HẬU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 21 Pháp lệnh Thú yngày 29/4/2004; Điều 27 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15/7/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quy địnhphòng chống hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (bệnh tai xanh);

Xét đề nghị của UBND huyện TrựcNinh tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 28/5/2013 và Báo cáo số 56/BC-UBND ngày28/5/2013 về công bố hết dịch tai xanh ở lợn trên địa bàn huyện Trực Ninh; Tờtrình số 53/TTr-UBND ngày 29/5/2013 của UBND huyện Hải Hậu về công bố hết dịchtai xanh ở lợn trên địa bàn xã Hải Đường;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 118/TTr-SNNPTNT ngày 30/5/2013 về việccông bố hết dịch lợn tai xanh (PRRS) trên địa huyện Trực Ninh và xã Hải Đườnghuyện Hải Hậu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hết dịch lợntai xanh (PRRS) trên địa bàn huyện Trực Ninh và xã Hải Đường huyện Hải Hậu.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp& PTNT hướng dẫn huyện Trực Ninh, Hải Hậu có biện pháp khôi phục đàn lợn;tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát phát hiện bệnh, tiêmphòng triệt để vắc xin cho đàn lợn, vệ sinh tiêu độc, không để dịch tái phát.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thànhviên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của tỉnh; Thủ trưởngcác ngành: Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Tài chính, Công an, Công thương, Tàinguyên & Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao & Du lịch,Thông tin & Truyền thông, Khoa học & Công nghệ; Chủ tịch UBND huyệnTrực Ninh, Hải Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp & PTNT; (để báo cáo)
- Cục Thú y;
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Chi cục Thú y; UBND xã Hải Đường;
- Website tỉnh, Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh;
- Website Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Hưng