ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆNKON PLÔNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị địnhsố 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chínhphủ về lập, phê duyệt và qun lý quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội và Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của Thủ tướngChính phủ về việc phêduyệt Quy hoạch tổng th phát triển kinh tế - xãhội tỉnh Kon Tum đến năm 2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânhuyện Kon Plông tại Tờ trình s 234/TTr-UBND ngày 11/10/2013về việc phê duyệt dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộihuyện Kon Plông, tnh Kon Tum đến năm 2020,định hướng đến năm 2025"; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bn số 1759/SKHĐT-TH ngày 15/10/2013 (kèm theo đề nghị của Hội đồng thẩmđịnh s 12/BCTĐ-HĐ ngày29/11/2012 về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Kon Plông đến năm 2020, định hướng đến năm 2025),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kon Plông đến năm2020, định hướng, đến năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

1. Khai thác tối đa và phát huy cóhiệu quả các nguồn nội lực và ngoại lực nhằm đẩy mạnh côngcuộc phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, nâng cao nhịp độ và chấtlượng tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực của huyện; đưa Kon Plông nhanh chóng trở thành địa bàn trọng điểm của tỉnh Kon Tum.

2. Tiếp tục chuyn dịch cơ cu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dulịch, dịch vụ và công nghiệp. Khai thác lợi thế về vị trí địa lý, khí hậu và đadạng sinh học nhm tập trung phát triển du lịch sinh thái,du lịch nghỉ dưỡng.

3. Gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và nâng cao chất lượng ngun nhân lực, đặc biệt là công tác giảm nghèo, nâng cao đời sng vật chất, tinh thần cho nhân dân.

4. Phát triển bền vng, gn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ tài nguyên rừng, khai thác hợp lý các tiềm năngthiên nhiên.

5. Kết hợp chặtchẽ giữa phát triển kinh tế với cng cquốc phòng - an ninh, n định chính trị - xã hội.

II. MỤCTIÊU PHÁT TRIN

1. Mụctiêu tổng quát

Xây dựng huyện Kon Plông sớm tr thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, khudu lịch sinh thái của vùng Tây Nguyên và của cnước; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chuyndịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển du lịch - dịch vụ, nông - lâm- thủy sản và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; từngbước ci thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội;nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệmôi trường, sinh thái và trật tự an toàn xã hội; xây dựngnền quốc phòng - an ninh vng mạnh.

2. Mụctiêu cụ thể

2.1. Mụctiêu kinh tế

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởngGTGT giai đoạn 2011-2015 là 21%/năm và 20%/năm giai đoạn 2016 - 2020.

- Tỷ trọng của từng lĩnh vực nôngnghiệp, công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đến năm 2015 lần lượt là33,62%, 44,57% và 21,81%; đến năm 2020 là 23,2%, 44,2% và 32,6%.

- Thu nhập bình quân đầu người năm2015 khoảng 26 triệu đồng/người; năm 2020 khoảng 53,5 triệu đồng/người.

2.2. Mục tiêu xã hội:

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên,giai đoạn 2011-2015 còn 1,6%/năm và giai đoạn 2016-2020 còn khoảng 1,2%/năm.

- Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ laođộng qua đào tạo đạt 30%, trong đó đào tạo nghề đạt khoảng 20-25%; đến năm 2020lao động qua đào tạo đạt 50%, trong đó đào tạo nghề từ 35-40%.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp và tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế. Phấn đấu đến năm 2015, có 5 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn2011-2020; 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã vào năm 2020.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tui suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn dưới 20% vàonăm 2015.

- 100% thôn được phsóng truyền hình; 80% thôn được phủ sóng điệnthoại; 100% thôn có đội cồng chiêng văn hóa vào năm 2015. Đến năm 2020, 90% thôn phủ sóng điện thoại; 100% thôn có nhà văn hóa, thểthao.

- Phn đấu đếnnăm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn khoảng 20%, bình quân hàng năm giảm 9%-10%; đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 10%.

- Có 02 xã đạt tiêu chun nông thôn mới vào năm 2015 và từ 3 - 4 xã đạt tiêu chuẩn này vào năm 2020.

2.3. Mục tiêu về môi trường

- Givững vàcủng cố môi trường cảnh quan của các vùng sinh thái đặcthù của huyện. Phấn đấu 100% số xã, thị trấn có quy hoạch chôn lấp, xử lý rác,chất thải đúng theo quy hoạch vào năm 2020.

- Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ hộ dâncó hố xí hợp vệ sinh đạt 30%.

- Duy trì tỷ lệ che phrừng ở mức 83%.

- Nâng tỷ lệ dân số được dùng nướchợp vệ sinh lên 95% vào năm 2015 và đạt 100% vào năm 2020.

- Xây dựng quy chế xphạt đối với các hành vi xả thi gây ô nhiễm môitrường. Điều tra thống kê các nguồn xả thải và áp dụng công nghệ xử lý chấtthải trong ngành du lịch.

III. CÁCKHÂU ĐỘT PHÁ

(1) Tập trung hoàn chỉnh và hiện đạihóa hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các công trình lớn, các trục giaothông chính của huyện.

(2) Phát triển mạnh các loại hình dulịch, dịch vụ; xây dựng hạ tầng các cụm, điểm công nghiệp; đầu tư vào nhómngành là thế mạnh của địa phương như thủy điện, côngnghiệp chế biến nông lâm sản, tiểu thủ công nghiệp. Đy nhanh triển khai các dự án phát triển làng nghề truyền thng; phát triển rau, hoa, quả xứ lạnh, các loại thủy đặc sản...

(3) Phát triển các sản phẩm chủ lựccó thế mạnh của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, lấy chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội làm nền tng; gắn sn xuất nông nghiệp với công nghiệp chếbiến, bảo quản sau thu hoạch, liên kết chặt chẽ với thịtrường tiêu thụ để chiếm lĩnh và mở rộng thị trường. Áp dụng công nghệ sản xuấttiên tiến, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nhm tăng khnăng cạnh tranh.

(4) Đy nhanhquá trình đô thị hóa, quy hoạch và từng bước xây dựng cơsở vật chất để hình thành thị trấn trung tâm huyện lỵ, thịtứ và các trung tâm cụm xã.

(5) Phát triển mạnh các hình thức đàotạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của đô thị du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng;giải quyết việc làm và vấn đề giảm nghèo.

(6) Đẩy mạnh cải cách hành chính, xâydựng đội ngũ cán bộ có trình độ, có chế độ đãi ngộ phù hợp để tạo môi trườngđầu tư thông thoáng, thu hút mạnh đầu tư từ bên ngoài vào địa bàn huyện.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNHVỰC CHỦ YẾU

1. Công nghiệp - Tiu thủ công nghiệp

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởngngành công nghiệp - xây dựng mức 23,2%/năm giai đoạn2011 - 2015 và 20,9%/năm giai đoạn 2016 - 2020.

- Phát triển công nghiệp - tiểu thcông nghiệp theo hướng phát huy thếmạnh, tiềm năng sẵn có của huyện; chuyn dịch cơ cấu kinhtế, cơ cấu lao động, tạo ra năng suất lao động cao, gópphần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vng.

- Phát trin cácngành nghề tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; ngành nghề mới trên cơsở các lợi thế của huyện như: Tài nguyên thiênnhiên, khí hậu...

- Chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; ngành nghề tiểu thủcông nghiệp như: Đan lát, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu...

- Quản lý chặt chẽ việc khai thác vàsử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, tạo nguồn thu phục vụ chođầu tư phát triển du lịch.

- Rà soát các công trình thủy điệntrên địa bàn, không triển khai đầu tư các công trình thủy điện mới ảnh hưởng nhiều đến diện tích rừng và đất nông nghiệp.Tập trung hoàn thành và đưa vào vận hành công trình thủy điện Thượng Kon Tum,công suất 2x110MW; thủy điện Đắk ĐRing, thủy điện ĐắkLô...

2. Thương mại dịch vụ

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng thươngmại dịch vụ đạt 29,5%/năm giai đoạn 2011-2015 và 28%/nămgiai đoạn 2016-2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngànhthương mại, dịch vụ, du lịch trên cơ sở phát huy và khai thác hiệu quả tiềmnăng, thế mạnh của huyện, làm đòn by thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất. Phấn đấu đến năm 2020, du lịch sinh tháiMăng Đen tr thành sản phẩm chủ lực ca tnh.

-ng cường đy mạnh các hoạt động thương mại giữa các vùng trong và ngoài huyện; tìm kiếm và mrộng thịtrường.

- Đầu tư và khai thác các điểm dulịch đã được quy hoạch, đồng thời kết nối với các vùng nhằm hình thành tuyến dulịch giữa huyện với những điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.

- Phát triển du lịch gắn liền vớiviệc phát triển các sản phẩm là thế mạnh của huyện như: Rau hoa xlạnh, cá Hồi, cá Tầm, cá Niêng, hàng thổ cẩm...

- Đẩy mạnh thu hút và huy động cácnguồn lực nhằm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng đếncác điểm du lịch văn hóa, lịch sử, danh lam thng cnh, khu du lịch sinh thái Măng Đen. Giai đoạn sau năm 2015, tiếp tụcthu hút đầu tư các khu vui chơi, giải trí, resort, cáp treo,...

- Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóavà doanh thu dịch vụ đến năm 2015 đạt 90 tđồng và trên300 tỷ đồng vào năm 2020.

3. Nông lâm thủy sản

- Phát triển ngành nông, lâm, thủy sn với nhịp độ tăng trưởng bình quân trong 02 giai đoạn 2011-2015, 2016-2020lần lượt đạt 13% và 10%.

- Đa dạng hóa các loại cây trồng, vậtnuôi gn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương vàhướng phát triển bn vng của tỉnh,của vùng.

- Tiếp tục mở rộng diện tích trên cácvùng đất trống, đồi trọc có khả năng sản xuất nông - lâm kết hợp.

- Phát triển mạnh rau, hoa và cây xứlạnh ở các xã Măng Cành và Đăk Long; phấn đu đến năm 2015, diện tích canh tác đạt 500 ha, trong đó diện tích trồnghoa đạt 100 ha; đến năm 2020, diện tích canh tác đt 1.500ha, trong đó diện tích trng hoa đạt 380 ha. Thực hiện nuôicấy mô các loại nấm, rau hoa xứ lạnh cung cấp cho khu vực và cả nước.

- Tiếp tục gia tăng đàn trâu, bò lai,dê và heo tất cả các xã; trong đó,tập trung cho đàn bò lai tiểu vùng Đăk Nên, Đăk Ring vàNgọc Tem.

- Nhanh chóng tăng quy mô diện tíchmặt nước thả nuôi cũng như sản lượng cá Hồi, cá Tầm và nhngloại thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao. Phấn đấu đến năm 2015, đưa diện tíchthả nuôi đạt 13 ha với sản lượng khoảng 500 tn; đến năm2020, diện tích thả nuôi khoảng 25 ha, sản lượng khoảng 1.000 tấn. Kon Plong trthành nơi cung cấp cá giống và cá thịt cho cả nước.

4. H thống kết cấu hạ tầng

- Chđộng phốihợp với các ngành chức năng ca tnh quản lý và tổchức thực hiện tt Quy hoạch xây dựng vùngdu lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phphê duyệt; lập, điều chỉnh và triển khaithực hiện tốt quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung đô thị Kon Plông tỉnh Kon Tumđến năm 2030 theo quy định, đảm bo đồng bộ, tạo cơ sở kếtnối vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông với các vùng kinh tế động lực còn lại của tnh.

- Tập trung huy động nguồn lực đđẩy mạnh đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội củahuyện, từng bước hình thành thị trấn trung tâm huyện lỵ, thị tứ và các trungtâm cụm xã; chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tnh triển khai đầu tư các tuyến Quốc lộ, tnh lộ,các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện nhằm đảm bo giao thông thuận tiện giữa các xã trong mùa mưa.

- Thu hút các nguồn xã hội hóa đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, hạ tầng công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp; thúc đẩy các hoạt động thương mại,dịch vụ.

- Đầu tư hệ thống bưu chính vin thông; xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi đã có,đảm bo nước tưới tiêu cho hai mùa.

4.1. Mạng lưới giao thông

Phi hợp, tạođiều kiện đy nhanh tiến độ các công trình như Quốc lộ 24,đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông, đường Đông Trường Sơn,... Xây dựng, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 676 từ Quốc lộ 24 đến Trung tâm xã Đăk Nên, làm cơ sở định hướng nâng cấp tỉnh lộ676 thành Quốc lộ ni Trung tâm huyện Kon Plông với cáchuyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi và huyện Nam Trà My tỉnhQuảng Nam. Xây dựng, nâng cấp các tuyến huyện lộ. Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường, vàotrung tâm xã, các tuyến đường liên xã với quy mô cp V hoặc cp VI miền núi; đường giao thông liên thônđạt loại A, B.

4.2. Mạng lưới cấp điện

Tiếp tục mrộngmạng lưới điện hiện có, nâng cấp lưới điện thị trấn và chú trọng đầu tư cho các thôn, làng chưa có điện. Tập trung xây dựng mới hệ thốnglưới điện tại các xã Đăk Long, Măng Bút, Đăk Nên, Đăk Rinh và xã Hiếu. Phấn đu đến năm 2015 và 2020, số hộ được sdụng điện ln lượt đạt 95% và 100%.

4.3. Thủy lợi, cấp nước

Tập trung, đầutư phát triển hệ thống thủy lợi, kiên c hóa kênh mương; xây dựng và phát huy các công trình thủy lợi nh.Sa chữa, nâng cấp các công trình đập cạn, đập bồi. Đầu tưcác công trình thủy lợi nhỏ theo dự án 132, 134: Thủy lợi Tu Rét (35 ha), thủy lợi Đăk Lo (20ha) và các công trình thủy lợi mới.

Nâng công suất trạm xử lý nước hiệncó tại khu vực đô thị Kon Plông; xây dựng trạm xử lý nước tại trung tâm xãHiếu, xã Đăk Tăng. Đầu tư hệ thống nước tự chảy quy mô nhđến tất cả các thôn cùng với nguồn nước suốivà giếng bơm; khuyến khích xây dựng các bể chứa nước mưa.Phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh lên95% vào năm 2015 và 100% vào năm 2020.

4.4. Bưu chính viễn thông, phát thanh truyền hình

Phát triển ngành bưu chính theo hướngcải thiện chất lượng dịch vụ và đưa mạng lưới phục vụ đếngần hơn với khách hàng. Mrộng phạm vi phsóng đến từng xã, cung cấp dịch vụ điện thoại và Internetdưới hình thức trợ giá. Phấn đấu đến năm 2020, các thôn trên địa bàn huyện đượcphủ sóng điện thoại hữu tuyến và Internet. Tiếp tục nângcấp, mở rộng diện phsóng phát thanh, truyền hình.

5. Phát triển các lĩnh vực xã hội và khoa học công nghệ

5.1. Dự báo dânsvà nguồn lao động

- Tỷ lệ tăng dân số của huyện bìnhquân giai đoạn 2011-2015 khoảng 4,2% và giai đoạn 2016-2020 khong 3,8%; quy mô dân số huyện Kon Plông đến năm 2015 khoảng 26,5 nghìnngười và năm 2020 khoảng 32 nghìn người.

- Dân strongtuổi lao động đạt 15,1 nghìn người năm 2015 và trên 21,5 nghìn người vào năm 2020. Đến năm 2015, lao động nông nghiệp chiếm 70% tng số lao động và giảm xuống còn khoảng 50% vào năm 2020.

- Tăng cường các biện pháp nâng caochất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm; đẩy nhanh quá trình chuyển dịchcơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng và số lượng laođộng nông nghiệp, tăng cả số lượng và tỷ trọng lao độngphi nông nghiệp.

- Có giải pháp thu hút dân cư có chọn lọc từ các địa phương khác đến định cư, sinh sng lâu dài tại địa bàn nhằm tăng quy mô dân số củađịa phương.

5.2. Giáo dục - đào tạo:

- Tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo theo hướng mở rộng quy mô các bậc học đi đôi với nâng cao chất lượng. Duy trì kết quả phổ cập tiểu học đúng độtuổi và phổ cập Trung học cơ sở.

- Nâng cao chất lượng dạy và học đốivới học sinh dân tộc thiểu số; có biện pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏhọc; quan tâm đến các chế độ, chính sách đối với học sinh,đặc biệt là chế độ bán trú.

- Tăng cường công tác đào tạo và thuhút nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc trên địa bàn.

- Từng bước xây dựng, nâng cấp cơ sởhạ tầng cho giáo dục. Tăng thêm số lượng phòng học đủ để thực hiện dạy 2 bui/ngày đối với các lớp bậc tiểu học và trung học cơ sở. Xóa các phònghọc tạm tranh, tre. Phấn đấu đạt 95% số phòng học được xây dựng kiên cố, bánkiên cố trước năm 2015 và 100% vào năm 2020.

- Nâng cấp trungtâm dạy nghề, phát triển các ngành nghề đào tạo phù hợp vớiyêu cầu của xã hội, coi trọng; lao động kỹ thuật, gắn đào tạo với sử dụng, ưutiên đào tạo cán bộ tại chỗ, cán bộ là đồng bào dân tộc.

5.3. Y tế và kếhoạch hóa gia đình:

- Đy mạnh pháttriển đồng bộ hệ thống y tế, đáp ứng tt nhu cầu chăm sóc và khám cha bệnh ban đầu củanhân dân. Tiếp tục đầu tư cơ svật chất, trang thiết bị;củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, đảm bảo cho mọi người dân được tiếpcận các dịch vụ y tế với chất lượng ngày càng cao.

- Nâng cấp bệnhviện đa khoa huyện đạt quy mô 80 giường; phòng khám đa khoa khu vực xã Đăk Rinhđạt quy mô 15 giường vào năm 2020. Xây dựng mới trạm y tếthị trấn với quy mô 5 giường; nâng cấp các trạm y tế theo chun quốc gia. Đến năm 2015, có 5 xã đạt Bộ tiêu chí quốcgia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 và đạt 100% vào năm 2020.

- Đẩy mạnh côngtác kế hoạch hóa, gia đình. Thực hiện giảm sinh một cách bềnvững, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ đngviên vi phạm chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.

5.4. Văn hóa, thông tin, thdục thể thao:

- Tạo sự chuyển biến rõ nét trongnhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về văn hóa, xemvăn hóa là mục tiêu và động lực của phát triển, là nềntảng tinh thn xã hội.

- Có kế hoạch tôn tạo, bảo tồn cácchiến tích chiến tranh, các di tích lịch sử - văn hóa điđôi với sưu tầm, khai thác, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc. Phấn đấuđến năm 2015, 100% s xã có nhà vănhóa - trung tâm sinh hoạt cộng đồng, 100% số thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 75% thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền.

- Phấn đấu đến năm 2015, có 20%-25%;năm 2020 có 30%-35% dân số trong huyện tham gia tập luyện thể dục ththao thường xuyên.

5.5. Khoa học và công nghệ:

Thu hút các nhà khoa học và đào tạođội ncán bộ kỹ thuật có tay nghề cao; đy mạnh phát triển và ứng dụng ứng dụng tiến bộ khoahọc công nghệ vào sản xuất kinh doanh, chuyển đi giống cây trồng vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao; chuyển giaocông nghệ bảo quản, chế biến nông lâmthủy sản và trng rau, hoa xứ lạnh; đăng ký bảo hộ độc quyền cho một ssản phẩm như: Rauhoa xứ lạnh, chuối rừng Măng Đen, dược thảo Kim Cương...

6. Bảo vệ môi trường

- Giữ vững và củng cố môi trường cảnhquan của các vùng, sinh thái, sdụnghợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảovệ đa dạng sinh học. Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các quy định, chính sáchbảo vệ rừng, bảo vệ môi trường bền vng.

- Đến năm 2015:Phấn đấu số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%, shộ sử dụng nhà xí hợp vệ sinh đạt 30%, số hộ sử dụng chuồng trạicó mái che cho gia súc gia cm đạt 85%.

- Đến năm 2020:Phấn đấu 100% xã, thị trấn có quy hoạch chôn lấp, xử lý rác, chất thải đúngtheo quy hoạch; 40% số hộ gia đình sử dụng nhà xí hợp vệ sinh; 100% số hộ giađình sử dụng chuồng trại có mái che cho đàn gia súc, gia cầm; 100% số hộ giađình, cá nhân sử dụng phân chuồng, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu,phân hóa học trong sn xuất nông nghiệp.

Xây dựng khu xlýchất thi rắn thôn Kon Ke xã Đăk Long với quy mô 2 ha, phục vụ xử lý chất thải rắn cho toàn vùng. Xâydựng bãi chôn lấp chung hợp vệ sinh với quy mô khoảng 0,6-1 ha cho các xã gần nhau.

7. Phát triển kinh tế - xãhội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

- Gắn liền việc phát triển kinh tế -xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Từng bước xâydựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững mạnh. Xây dựng vững chắc thế trậnlòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận anninh nhân dân.

- Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, địa bàn và tư tưởng của nhân dân; kịp thời pháthiện, ngăn chặn và giải quyết dứt điểm các tình huống phức tạp phát sinh cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo vàquyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong quá trình thực hiện cácchương trình, dán phát triển kinh tế - xã hội trên địabàn.

- Tăng cường công tác quản lý, bảovệ, ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sntrái pháp luật.

- Củng cố nâng cao nhn thức của nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quc trong tình hình mới; tuyên truyền giáo dục nhân dân có nhận thức đúngvề âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của thế lực thù địch nhất là lợi dụng chính sáchdân tộc, tôn giáo, vấn đdân chủ, nhân quyền đchống phá cách mạng giai đoạn hiện nay.

- Tuyên truyền đmọi người dân luôn nêu cao tinhthần cảnh giác; không tin, không nghe, không làm theo lờikẻ xấu lừa phnh, xúi giục, kích động. Đồng thời, pháthiện và báo cáo cho chính quyền những hiện tượng, hoạtđộng và nghi vấn an ninh, trật tự nơi cư trú nhằm có biện pháp ngăn ngừa kịpthời.

- Thường xuyên xây dựng các tổ chứcan ninh nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ; tổ chức huấnluyện, tập huấn nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấuứng phó kịp thời khi có bạo loạn và tình hình an ninh bất n xảy ra trên địa bàn.

- Giữ vững 100% xã vững mạnh về quốcphòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2015, có 2 xã đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện về quc phòng - an ninh.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trịtừ huyện đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ cótrình độ, năng lực, có ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, đáp ứngyêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tập trung đào tạo bồi dưỡng, xâydựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị có đủ năng lực lãnh đạothực hiện nhiệm vụ được giao. Chú trọng việc sử dụng cánbộ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

V. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIN THEO LÃNH TH

1. Phát triển các đim đô th

- Giai đoạn 2016 - 2020, từng bướchình thành Khu du lịch sinh thái Măng Đen với quy mô dân số khoảng 30 - 35nghìn người; xây dựng đô thị Kon Plông thành đô thị loại V, quy mô dân số khong 10 nghìn người.

- Giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng Khuđô thị sinh thái Măng Đen thành đô thị loại IV, quy mô dân s khong 38.000 người; trong đó, đô thị Kon Plông quy mô dân skhoảng 15nghìn người.

- Xây dựng và phát triển thị trấnhuyện lỵ Kon Plông thành trung tâm hành chính, đào tạo, văn hóa giáo dục, y tế,thể thao của huyện Kon Plông và là đô thị động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế phía Đông Bc tỉnh Kon tum,phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng; trở thành trung tâm sản xuất nôngnghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ phát triển sinhthái; là đầu mối giao thông liên vùng quan trọng, tạo điềukiện phát triển, giao lưu kinh tế - xã hội, gắn liền vùng Tây Nguyên với ĐôngNam bộ và Duyên hải miền Trung.

2. Phương hướng phát triểncác đim dân cư nông thôn

Hình thành 06 trung tâm xã (MăngCành, Pờ Ê, Ngọc Tem, Măng Bút, Đăk Nên, Đăk Ring). Các điểm trung tâm xã(Quy mô tối thiểu từ 15 đến 50hộ/điểm - cụm) được đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầngkỹ thuật và xã hội đảm bo thuận lợicho cư dân sinh sống và nhu cầu phục vụ khách du lịch. Đối với các đồng bào dântộc huyện Kon Plông, việc xây dựng thôn làng được giữ gìntheo truyền thng mỗi dân tộc.

3. Định hướng chia tách xã

Trong giai đoạn 2011-2015, thực hiệnđiều chnh địa giới hành chính và chia tách xã Đăk Long,xã Ngọc Tem và xã Măng Bút để thành lập thị trấn Măng Đen và các xã mới.

Sau khi chia tách, thực hiện việc quyhoạch chi tiết khu trung tâm các xã mới vị trí thíchhợp, có điều kiện đphát triển với chức năng là trung tâmkinh tế, văn hóa - xã hội của xã. Diện tích quy hoạch trung tâm mỗi xã khoảng15-20 ha.

VI. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YU THC HIỆN QUY HOẠCH

1. Các biện pháp huy độngvề vốn đầu tư

Dự báo nhu cầu vốn đầu tư của huyệnKon Plông giai đoạn 2011 - 2020 khoảng 24-25 nghìn tỷ đồng; trong đó, giai đoạn2011-2015 khoảng 13-13,5 nghìn tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 khoảng 11-11,5 nghìntđồng.

Một sgii pháp huy động vốn đầu tư:

- Tăng cường thu hút đầu tư, nhất làthu hút đầu tư các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao mang bn sắc đặc trưng của Măng Đen, gn với giải quyếtviệc làm cho nhân dân tại chỗ. Phối hợp với các cấp, các ngành và chđầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang được đầu tư trênđịa bàn huyện, như: Dự án rau hoa xứ lạnh; dự án trồng cây keo lai; dự án táiđịnh canh, định cư thủy điện Thượng Kon Tum, Đăk Đrinh; chương trình xây dựngnông thôn mới...

- Khai thác có hiệu quả nguồn vốn từquỹ đất để tập trung đầu tư cho các công trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng,khu đô thị, khu dân cư và khu du lịch.

- Thu hút vốn ODA để đầu tư một sốcông trình, dự án lớn.

- Đy mạnh xúctiến thương mại, xúc tiến đầu tư để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoàinước vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế theo hình thức BOT, BT, PPP...

- Tích cực tranh thủ vốn hỗ trợ củacác Bộ, ngành Trung ương đđầu tư một số công trình quan trọng về hạ tầng giao thông, hệ thống công sở, hạ tầng bưuchính viễn thông, nâng cấp cải tạo các di tích...

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngânsách, tiết kiệm chi để tăng dần tỷ lệ ngân sách đầu tư cho kiến thiết, chnh trang đô thị.

- Kết hp nguồnvốn ngân sách với nguồn xã hội hóa đtriển khai thực hiện các đán, chương trình xâydựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, điểm vui chơi,trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa thôn, khu dâncư.

- Nâng cao nhận thức, nhất quán trongcơ chế, chính sách thu hút đầu tư đtạo niềm tin và sự antâm cho nhà đu tư.

2. Phát triển nguồn nhânlực

- Nâng cao nhận thức của các cấp, cácngành, cán bộ, công chức và người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn về vai trò của đào tạo và nâng cao chấtlượng nguồn nhân lực trong thời kmới.

- Tiếp tục thực hiện tt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôntheo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướngChính phủ gắn với giải quyết việc làm, như: Đào đạo nghề mộc dân dụng, nề dân dụng, chăn nuôi, trồng trọt; trong đó, tập trung vào các ngành nghề phục vụ cho pháttriển du lịch, như: Mây tre đan, thủ công mnghệ từ gỗ, dệt thổ cm.

- Phối hợp chặt chẽ với các trườngcao đng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề của tỉnh đmở các khóa đào tạo tại chỗ cho lao động của huyện.

- Có chính sách thu hút, bồi dưỡng,nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, khoa học - kỹ thuật, các nhàdoanh nghiệp trên địa bàn.

3. Gii pháp về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

Thường xuyên giữmối liên kết chặt chẽ giữa huyện với các cơ quan khoa học của tỉnh và Trung ươngtrong việc chuyển giao, ứng dụng những thành tựu tiến bộkỹ thuật, công nghệ mà huyện không có điều kiện thực hiện.Đy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹthuật, công nghệ vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trongchuyển đi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho năng suất cao;trong kỹ thuật canh tác, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản và trồng rau, hoaxứ lạnh. Củng cvà mở rộng mạng,lưới khuyến nông, khuyến lâm đến tận xã, thôn. Thực hiệncó hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm chokhu vực nông thôn.

Có các biện pháp quản lý, khuyếnkhích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chấtthải rắn, lỏng, khí trước khi thải ra môi trường. Thường xuyêntuyên truyền, phbiến pháp luật bảo vệ rừng. Chú trọngcông tác qun lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng một cách toàn diện, n định và bền vng, nhm mục tiêu bo vệ môitrường sinh thái, khai thác hợp lý tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

4. Giải pháp về cơ chếchính sách

- Chính sách về đất đai: Khuyến khích các nhà đầu tư xin giao đất đđầutư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhm phát triển quỹ đất, xây nhà để bán hoặc cho thuê theo quy định hiện hành của pháp luật. Có chínhsách cho thuê đt với giá ưu đãi để kêu gọi nhà đầu tưtrong và ngoài nước đến đầu tư tại địa bàn huyện.

- Chính sách hỗ trợ đầu tư: Tích cực đầu tư kết cấu hạ tầng, đồng thời đm bảo các dịch vụ công chất lượng, cao như điện, nước, bệnh viện, trường học, ngân hàng, hệ thống thôngtin, cơ sở hạ tng đường giao thông,... đặc biệt là nâng cấp tuyến Quốc lộ 24. Nhà đầu tư sửdụng cơ sở hạ tầng khu du lịch Măng Đen không phải trả tiền trong suốt thờigian thực hiện dự án đầu tư. Tất cả các dự án đu tư vào Khu đô thị du lịch sinh thái nghdưỡng quốc gia Măng Đen được hưởng các ưu đãi tốiđa theo các quy định của Luật Đầu tư.

- Chính sách ưu đãi về thuế: Chính sách về thuế thunhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân được min giảm ởmức thấp nhất theo quy định hiện hành (được áp dụng tại địa bàn đặc biệt khókhăn và dự án thuộc diện ưu đãi đutư).

- Thực hiện tốt các chínhsách đặc thù khác như cácchính sách hỗ trợ sn xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập; chính sách đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí, đời sống tinh thn; chínhsách htrợ cán bộ đi với các huyệnnghèo; các chính sách an sinh xã hội, chính sách đi vớingười có công.

- Triển khai có hiệu quảcác chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bànvề hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà vànước sinh hoạt hợp vệ sinh cho đồng bào Dân tộc thiu số nghèo, đặc biệt là chương trình hỗ trợ giảm nghèonhanh và bền vững trên địa bàn huyện theo Nghị quyết30a/ 2008/N Q-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

5. Hợptác phát trin giữa các huyện trong tỉnh, vùng

- Tiếp tục rà soát, điều chnh, hoàn thiện và tchức thực hiện chương trình,kế hoạch, đán chi tiết phát triển ngành, lĩnh vực củahuyện; bảo đảm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm đy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên cơsở huy động, tối đa các nguồn lực tổng hợp của huyện và các ngun ngoại lực.

- Có kế hoạch hptác, liên kết giữa các địa phương trong huyện với các doanh nghiệp, khách sạn,nhà hàng, đặc biệt trong các khu du lịch có quy mô lớn, Khu kinh tế cửa khẩuquốc tế Bờ Y, các đô thị, khu cụmcông nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng trong tỉnhđể nắm bắt thông tin về thu hút, triển khai các dự án đutư trong nước và nước ngoài trên địa bàn huyện; chủ động đề xuất các chươngtrình, dự án phát triển sản xuất, giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư, vấn đề an sinh xã hội.

- Đy mạnh pháttriển kinh tế đối ngoại, mở rộng, quan hệ hợp tác với cácđịa phương trong và ngoài tỉnh. Từng bước mở rộng quan hệ,hợp tác liên kết với các nước trong khu vực như: Lào,Campuchia, Thái Lan và các nước khác trên thế giới nhằm mở rộng thị trường xuất- nhập khu, thu hút tiềm lực nguồn vốn nước ngoài chophát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

VII. TỔ CHỨC VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Tổchức công bố, phổ biến Quy hoạch

Tchức công bố,phổ biến Quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hộihuyện Kon Plông đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 cho cấp ủy Đảng, chính quyền; các ngành, đoàn thể, doanhnghiệp và nhân dân trong tnh, trong huyện.

Tổ chức giới thiệu, quảng bá về tiềmnăng, lợi thế của huyện; các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư.

2. Xâydng chương trình hànhđng

- Sau khi Quy hoạch được Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt, trên cơ sở các mục tiêu của quy hoạch, huyện Kon Plông xâydựng chương trình hành động để thực hiện quy hoạch.

- Cụ thể hóa các mục tiêu Quy hoạchbằng các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn đthực hiện Quyhoạch có hiệu quả. Hàng năm có đánh giá việc thực hiện quyhoạch, trên cơ sở đó tiến hành rà soát, kiến nghị theo thẩmquyền việc điều chnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội củahuyện trong từng thời kỳ.

- Các cấp, các ngành, các tổ chứcchính trị - xã hội và nhân dân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong việcthực hiện quy hoạch.

Điều 2. Quyhoạch tng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Kon Plôngđến năm 2020, định hướng đến năm 2025 là cơ sở cho việc lập, trình duyệt vàtriển khai thực hiện các quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vàcác quy hoạch khác có liên quan, các dự án đầu tư trên địabàn huyện Kon Plông.

Điều 3. GiaoỦy ban nhân dân huyện Kon Plông căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng pháttriển kinh tế - xã hội của huyện trong Quy hoạch được phê duyệt; chủ trì, phi hợp với các sở, ban, ngành liên quan chđạo việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện theo quy địnhcác nội dung sau:

1. Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trung hạn và ngắn hạn; các chương trình, dự án cụ thđể tập trung thu hút đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn vốn một cáchhợp lý.

2. Nghiên cứu xây dựng, ban hành,trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (nếu vn đề vượt quá thẩm quyền) một số cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của huyệntrong từng giai đoạn, nhm thu hút,huy động các nguồn lực đthực hiện Quy hoạch.

Điều 4.Các s, ban, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

Hướng dẫn và giúp Ủy ban nhân dân huyệnKon Plông trong quá trình thực hiện quy hoạch; nghiên cứu xâydựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành một số chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện KonPlông trong từng giai đoạn nhằm sử dụng có hiệu quả cácnguồn lực; khuyến khích, thu hút đầu tư theo mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội của huyện nêu trong Quy hoạch;

2. Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh,bổ sung vào quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của tnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các Quy hoạch; xem xét, hỗtrợ huyện Kon Plông trong việc bố trí và huy động các nguồn vốn đầu tư trongnước và nước ngoài để thực hiện Quy hoạch; tổ chức trinkhai các chương trình, dự án do sở, ngành quản lý thực hiện trên địa bàn huyệnđảm bảo hiệu quả và tiến độ quy định.

Điều 5. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liênquan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành: đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND huyện Kon Plông;
- Lưu VT, KTTH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

PHỤ LỤC

CÁCCHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Lĩnh vực giao thông:

1.1. Xây dựng,nâng cấp các tuyến đường huyện lộ, tỉnh lộ,quốc lộ:

- ĐH1 (Km9 TL676 - Km 10 đườngNgọc Tem): 90 tỷ đồng.

- ĐH2 (Km 105 QL24 - Kon Sú - Km10Đường Ngọc Tem): 70tỷ đồng.

- ĐH3 (Trung tâm xã Ngọc Tem đi RơManh): 61 tỷ đồng.

- ĐH3 (Đăk Rơ manh - Đăk Ring): 157 tỷ đồng.

- Tu Rằng - Km18,TL676 (C. 5MN): 135 tỷ đồng.

- Đầu tư hạ tầng kinh tế khu trungtâm huyện.

- Đầu tư nâng cấp quốc lộ 24 (bao gồmcả trục đường tránh).

- Dự án đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông.

1.2. Xây dựng, nâng cấp các tuyến đường liên xã +liên thôn tại 9 xã:

- Các tuyến đường xã Đăk Long: 48 tỷ đồng.

- Các tuyến đường xã Măng Cành: 24 tỷđồng.

- Các tuyến đường xã Hiếu: 55 tỷ đồng.

- Các tuyến đường xã Pờ Ê: 62 tỷ đồng.

- Các tuyến đường xã Đăk Tăng: 80 tỷđồng.

- Các tuyến đường xã Măng Bút: 64 tỷđồng.

- Các tuyến đường xã Đăk Ring: 35 tỷđồng.

- Các tuyến đường xã Đăk Nên: 75 tỷđồng.

- Các tuyến đường xã Ngọc Tem: 36 tỷđồng.

- Các tuyến đường xã Đk Rơ Manh: 45 tỷ đồng.

- Các tuyếnđường Xã Măng Bút 2: 50 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực thủy li:

- Xây dựng mới công trình thủy lợiĐăk Giắc, Tu Nông, Đăk lanh, Măng Bút 1, Măng Bút 2, Đăk Liêng, Ko Chất tại xãMăng Bút: 20 tỷ đồng.

- Xây dựng mới công trình thủy lợiNước Mang, Đăk Sao, Đăk Chờ, Đăk Cho, Ngọc Chè tại xã Đăk Ring: 11 tỷ đồng.

- Xây dựng mới công trình thủy lợiNam Vo 1, Nam Vo 2, Tu Rết tại xã Đăk Nên: 10 tỷ đồng.

- Xây dựng mới công trình thủy lợiĐăk Khe, Nước Ngõ, Nước Kha, Kon Chênh tại xã Măng Cành: 16 tỷ đồng.

- Xây dựng mới công trình thủy lợi Kon Sủh, Đăk Leng 2, Kon Chốt, Kon Rẫy 1, Hồ chứa (tướirau + hoa) tại xã Đăk Long: 18,2 tỷ đồng.

- Nâng cấp công trình thủy lợi ĐăkLang, Kon Ko Lung tại xã Hiếu: 1,6 tỷ đồng.

- Xây dựng mới công trình thủy lợiĐăk La, Đăk Răm 1,2, Đăk Rơ Ne, Đăk Tua, Đăk Lơng, Đăk Đét, Đăk Pri, Đăk KVăng,Đăk Liêu tại xã Hiếu: 14,2 tỷ đồng.

- Xây dựng mới công trình thủy lợi ViXây 1,2; Rô Xia 1,2,3; Vi Rơ Ngheo; Đăk Sa 1,2; Đăk Pờ Rồ; thôn Măng Mốc: 8,75tỷ đồng.

- Xây dựng mới công trình thủy lợi ViKo Lâng, Đăk Ui 2, Vi Ko Tàu, Đăk Rét, Vi Ko Oa, Vi Pờ Ê,Nước Mơ Ru, Nước Rong, Nước Nông tại xã Pờ Ê: 15,7 tỷ đồng.

- Xây dựng mới công trình thủy lợiĐăk Lò, Măng Kri tại xã Ngọc Tem: 9 tỷ đồng.

3. Lĩnh vực công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp:

- Đầu tư làng nghề dệt thổ cẩm;

- Đầu tư làng nghề thủ công mỹ nghệ.

4. Dulịch

- Đường vào đimdu lịch văn hóa Tu Rằng: 20 tỷ.

- Các tuyếnđường vào các điểm du lịch khác: 30 tỷ.

- Dự án du lịch sinh thái hồ Đăk Ke.

- Dự án khu du lịch sinh thái hồ ĐăkPô Nê.

- Dự án cáp treo: 20 tỷ.

- Đu tư 3 cụmđim vui chơi giải trí.

- Đầu tư tôn tạo làng văn hóa các dântộc Konplông gắn với du lịch.

- Dự án xây dựng Trung tâm huấn luyệnvận động viên Quốc gia.

- Dự án xây dựng khu chăm sóc sứckhỏe người già và người có công với Cách mạng.

- Các điểm du lịch tín ngưỡng.

- Các dự án nghỉ dưỡng cao cấp.

- Dự án Sân Golf (sau khi Thủ tướngChính phủ có chỉ đạo về rà soát các khu trên toàn quốc).

5. Lĩnh vực điện sinh hoạtnông thôn và điện công nghiệp

- Dự án cải tạo lưới điện cho đô thịKon Plông.

- Xây dựng, mới lưới điện thônKonPling, thôn VichRing2, thôn Kon Piêng tại xã Hiếu: 7 tỳ đồng;

- Xây dựng mới lưới điện thôn Kíp La,thôn Đăk Ang, thôn Đăk Lâng tại xã Đăk Ring: 7,8 tỷ đồng;

- Xây dng mớilưới điện thôn Đăk Lai, thôn Tu Ngú tại xã Đăk Nên: 1 tỷ đồng;

- Xây dựng mới lưới điện thôn KonVong Ke 2, thôn Kon Xủ, khu Tây thôn Măng Đen, khu Bắc thôn Măng Đen, đường số7 thôn Măng Đen tại xã Đăk Long: 12,7 tỷ đồng

- Xây dựng mới lưới điện thôn KoChắt, thôn Đăk Gic: 1,6 tỷ đồng.

6. Lĩnh vực nông lâm nghiệp

- Xây dựng Trung tâm khuyến nông -lâm - ngư xã Đăk Long;

- Dự án định canh định cư xã Măng Bút, Đăk Ring, Đăk Nên, Ngọc Tem;

- Xây dựng vùng chuyên canh tập trungxã Ngọc Tem và xã Đăk Nên;

- Đầu tư xây dựng nông thôn mới theoQuyết định 491/QĐ-TTg ;

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho dự án rauhoa xứ lạnh.

- Thu hút các dự án trồng rau hoa xứlạnh.

7. Lĩnh vc cấp nước sinh hoạt và bảo vệ môi trường

- Xây dựng hệ thống công trình thu gom, xử lý rác thải và xử lý rác y tế tại Trung tâm huyện.

- Đầu tư hoàn chỉnh dự án nước sinh hoạt đô thị Kon Plông

8. Lĩnh vực văn hóa thôngtin - Phát thanh truyền hình

- Nâng cấp và cung cấp trang thiết bịcác đài Trạm phát lại truyền thanh - truyền hình tại Trung tâm huyện, xã NgọcTem, xã Hiếu, xã Đăk Tăng, xã Đăk Nên.

- Làm mới các đài Trạm phát lạitruyền thanh - truyền hình tại các xã Đăk Long, Măng Cành,Măng Bút, Đăk Ring, Pờ Ê, và các xã dự kiến chia tách.

- Xây dựng sânvận động, Nhà văn hóa đa chức năng, Thư viện huyện KonPlông.

- Quy hoạch và xây dựng các thiết chếvăn hóa cơ sở theo tiêu chí nông thôn mới.

- Xây dựng mới Trung tâm Hội nghị cấp khu vực tại Măng Đen.

9. Lĩnh vực giáo dục - đàotạo:

- Xây dựng Trung tâm giáo dục thườngxuyên huyện, trường PTTH huyện, trường THCS huyện, Trung tâm HTCĐ huyện tại trung tâm huyện lỵ: 18,534 tỷ đồng.

- Xây dựng mới Trường cụm THPT tại xãĐak Tăng...

- Xây dựng các trường THCS, Trung tâmHTCĐ tại trung tâm các xã (bao gm cả các xã dự kiến chia tách).

- Xây dựng và đầu tư trang thiết bịdạy học các trường tiểu học, trường mm non tại các xã(bao gồm ccác xã dự kiến chia tách).

- Xây dựng nhà ở giáo viên trường nộitrú tại xã Đăk Long

10. Lĩnh vc Y tế

- Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện:11 tỷ đồng;

- Nâng cấp phòng khám khu vực xã ĐăkRing, và các trạm y tế tại các xã còn lại;

- Xây dựng mới phòng khám khu vực tạixã Hiếu và xã Đăk Tăng: 17 tỷ đồng;

- Xây dựng mới các trạm y tế tại Thịtrấn và các xã dự kiến chia tách: 6 tỷ đồng.

11. Xây dựng hạ tầng:

- Trung tâm thương mại tại Măng Đen.

- Xây dựng bến xe Trung tâm huyện tạixã Đăk Long.

- Đầu tư hoàn chỉnh trụ slàm việc các Phòng, ban, ngành cấp huyện và trụ slàm việc các xã chưa có trụ sở.

- Xây dựng bưu điện, chợ trung tâm,nhà văn hóa, trạm khuyến nông tại Thị trấn và các xã dự kiến chia tách.

- Đầu tư CSHT và quy hoạch các cụmdân cư tại các xã còn lại.

* Ghi chú: Về vị trí, quy mô cụ thể, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư củacác công trình, dự án nêu trên được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thtrong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vàonhu cầu và kh năng cân đối, huy độngvn đu tư cho từng thời kỳ./.