ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰNGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếphạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thựchiện chế độ phụ cấp chức vụ Lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp hạng và thựchiện chế độ phụ cấp chức vụ Lãnh đạo của Trung tâm giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 118/TTr-SNV ngày 10 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp cônglập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

1. Xếp hạng các Trường trung học phổ thông trực thuộcSở Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Trường Trung học phổ thông Mường Lầm: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông Chiềng Khương: Xếp hạngI.

- Trường Trung học phổ thông Sông Mã: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông Sốp Cộp: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông Quỳnh Nhai: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông Mai Sơn: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông Yên Châu: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông ChiềngSinh: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông TôHiệu: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông Chuyên:Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông Cò Nòi:Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông Chu VănThịnh: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông PhùYên: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông GiaPhù: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông TôngLệnh: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông ThuậnChâu: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông BắcYên: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông MườngLa: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông ThảoNguyên: Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông Mộc Lỵ:Xếp hạng I.

- Trường Trung học phổ thông Mộc Hạ:Xếp hạng II.

- Trường Trung học phổ thông MườngBú: Xếp hạng II.

- Trường Trung học phổ thông BìnhThuận: Xếp hạng II.

- Trường Trung học phổ thông Co Mạ: Xếphạng II.

- Trường Trung học phổ thông TânLang: Xếp hạng II.

- Trường Trung học phổ thông MườngGiôn: Xếp hạng II.

- Trường Trung học phổ thông PhiêngKhoài: Xếp hạng II.

- Trường Trung học phổ thông NguyễnDu: Xếp hạng II.

- Trường Trung học phổ thông ChiềngSơn: Xếp hạng II.

- Trường Trung học phổ thông TânLập: Xếp hạng III.

2. Xếp lại hạng các Trung tâm giáodục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La theo Thông tư số48/2008/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Trung tâm Giáo dục thường xuyêntỉnh: Xếp hạng IV.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyênhuyện Mộc Châu: Xếp hạng VI.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyênhuyện Phù Yên: Xếp hạng VI.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyênhuyện Quỳnh Nhai: Xếp hạng VII.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyênhuyện Sốp Cộp: Xếp hạng VII.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyênhuyện Sông Mã: Xếp hạng VII.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyênhuyện Mai Sơn: Xếp hạng VII.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyênhuyện Yên Châu: Xếp hạng VII.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyênhuyện Bắc Yên: Xếp hạng VII.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyênhuyện Mường La: Xếp hạng VII.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyênthành phố Sơn La: Xếp hạng VII.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyênhuyện Thuận Châu: Xếp hạng VII.

3. Xếp hạng các trường phổ thông Dântộc Nội trú thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh theo Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Trường phổ thông Dân tộc Nội trútỉnh: Xếp hạng I.

- Trường phổ thông Dân tộc Nội trúhuyện Mộc Châu: Xếp hạng I.

- Trường phổ thông Dân tộc Nội trúhuyện Phù Yên: Xếp hạng I.

- Trường phổ thông Dân tộc Nội trúhuyện Quỳnh Nhai: Xếp hạng I.

- Trường phổ thông Dân tộc Nội trúhuyện Sốp Cộp: Xếp hạng I.

- Trường phổ thông Dân tộc Nội trúhuyện Sông Mã: Xếp hạng I.

- Trường phổ thông Dân tộc Nội trúhuyện Mai Sơn: Xếp hạng I.

- Trường phổ thông Dân tộc Nội trúhuyện Yên Châu: Xếp hạng I.

- Trường phổ thông Dân tộc Nội trúhuyện Bắc Yên: Xếp hạng I.

- Trường phổ thông Dân tộc Nội trúhuyện Mường La: Xếp hạng I.

- Trường phổ thông Dân tộc Nội trúhuyện Thuận Châu: Xếp hạng I.

4. Xếp hạng Trung tâm Kỹ thuật tổnghợp - Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh theo Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng cáctổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập: Xếp hạng III và xếp hệ số phụ cấp chức vụ Lãnhđạo của Trung tâm: Giám đốc: 0.5; Phó Giám đốc: 0.4; Tổ trưởng chuyên môn: 0.25.

Điều 2. Chế độ phụ cấp chức vụ Lãnh đạo cánbộ quản lý theo hạng mới được tính kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2014. Thời hạn xếplại hạng là 5 năm kể từ ngày ban hành Quyết định xếp hạng lần trước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở: Nội vụ; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký thay thế Quyết định số 2608/QĐ-UB ngày 17 tháng 11 năm 1999 của UBNDtỉnh về việc xếp hạng Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề thuộcSở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2009của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng các Trung tâm Giáo dục thường xuyên./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D50b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh