QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân giao nhiệm vụ thẩm định các chương trình, dự án

thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử,

truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 55/TTr-SXD ngày 28 tháng 4 năm 2009) và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (tại Tờ trình số 104/TTr-STTTT ngày 10 tháng 3 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ thẩm định đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Xây dựng cho Sở Thông tin và Truyền thông, với các nội dung như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định các chương trình, dự án đầu tư không có xây dựng công trình liên quan đến lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông trừ các dự án có quy định riêng của cấp có thẩm quyền.

2. Đối với các dự án đầu tư có xây dựng công trình liên quan đến lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông thì thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ và Điều 2 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.