UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 912/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 13 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHHÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khenthưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghịđịnh số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số42/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 132/TTr-SNV ngày 08 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh HàNam".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua,Khen thưởng tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quanđóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Thi đua khen thưởng TW;
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, NC, Công báo;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

QUY CHẾ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYCHẾ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định 912/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh)

Điều 1. Bổ sung khoản 3 Điều 4 vào sau khoản 2 Điều 4 nhưsau:

“3. Không xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có vụviệc tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong việc thực hiện chủ trương, đường lối,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc có dấu hiệu sai phạm đang chờcác cơ quan có thẩm quyền kết luận; đảng bộ, chi bộ không đạt trong sạch vữngmạnh”.

Điều 2. Bổ sung Điều 4a vào sau Điều 4 như sau:

“Điều 4a: Phương pháp bình xét các danh hiệu thi đua và hìnhthức khen thưởng:

1. Trong dịp tổng kết năm, cá nhân chỉ được đề nghị khenthưởng một danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng ở một cấp (cấp tỉnhhoặc cấp Nhà nước).

2. Đối với các cá nhân là lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụTỉnh uỷ quản lý xét công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởngphải gắn với thành tích của đơn vị:

a) Xét công nhận Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hàng nămvới tỷ lệ như sau:

Đơn vị xếp thứ Nhất, Nhì, Ba trong khối thi đua được xét vớitỷ lệ 100%; đơn vị xếp thứ Tư, Năm xét 75%; đơn vị xếp thứ Sáu, Bảy xét 50%;đơn vị xếp thứ Tám, Chín xét 25% trong tổng số các cá nhân là lãnh đạo của đơnvị.

b) Xét Khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước với số lượng nhưsau:

- Tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh được xét khen thưởng 01 đồng chí lãnh đạo;

- Tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh hoặc Bằng khencủa Thủ tướng Chính phủ được xét khen thưởng 02 đồng chí lãnh đạo;

- Tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Huân chươngLao động hoặc tương đương trở lên được xét khen thưởng tất cả các đồng chí lãnhđạo.

Tuy nhiên số lượng lãnh đạo được khen thưởng phải phụ thuộcvào điều kiện, tiêu chuẩn của từng cá nhân cụ thể.

3. Đối với các tập thể, cá nhân không thuộc diện Ban Thườngvụ Tỉnh uỷ quản lý được xét công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thứckhen thưởng với tỷ lệ như sau:

Đơn vị xếp thứ Nhất, Nhì, Ba trong khối thi đua được xét40%; đơn vị xếp thứ Tư, Năm xét 30%; đơn vị xếp thứ Sáu, Bảy…xét 20% trong sốnhững cá nhân, tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn.”

Điều 3. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Bổ sung đối tượng xét Danh hiệu “Tập thể lao động tiêntiến”, “Đơn vị tiên tiến”: Tập thể cán bộ, xã viên các hợp tác xã.

b) Bổ sung tiêu chuẩn xét Danh hiệu “Tập thể Lao động xuấtsắc”, “Đơn vị quyết thắng”: Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vàkhông có cá nhân bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

c) Bổ sung khối thi đua: Các tổ chức Hội.

d) Sửa đổi số lượng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh tặngcho các đơn vị thuộc các khối thi đua và các đơn vị thuộc các ngành như sau:

- Khối Nội chính: 04 cờ thi đua;

- Khối các tổ chức Hội: 02 cờ thi đua;

- Ngành Giáo dục và Đào tạo: 15 cờ thi đua

- Ngành Y tế: 07 cờ thi đua

- Liên đoàn Lao động tỉnh: 01 cờ thi đua

- Mỗi huyện, thành phố: 04 cờ thi đua.

Điều 4. Bổ sung khoản 3 Điều 10 vào sau khoản 2 Điều 10 nhưsau:

“3. Giải thưởng và kinh phí hoạt động đối với các khối thiđua

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh xây dựng tiêu chuẩn, đánhgiá chất lượng hoạt động của các khối thi đua, lựa chọn 04 khối thi đua tiêubiểu xuất sắc nhất để đề nghị UBND tỉnh tặng 01 Giải nhất, thưởng 25 lần mứclương tối thiểu; tặng 01 Giải nhì, thưởng 20 lần mức lương tối thiểu; tặng 02Giải ba, thưởng 15 lần mức lương tối thiểu và cấp kinh phí cho các khối thi đuahoạt động với số tiền 2.000.000 đ/1 đơn vị thành viên.”

Điều 5. Bổ sung Điều 10a vào sau Điều 10 như sau:

“Điều 10a. Tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng thuộc thẩmquyền quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch nước thựchiện theo các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua,Khen thưởng, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụvề hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Tuy nhiên trong quá trìnhxét duyệt Hội đồng Thi đua, khen thưởng các đơn vị phải lựa chọn những tập thể,cá nhân thực sự tiêu biểu mới đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét khenthưởng”.

Điều 6. Khoản 1 Điều 15 bổ sung như sau:

“1. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyềnquyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch nước thực hiệntheo các quy định của Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 củaChính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương có liên quan.”./.