THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đi biển

đối với Thanh tra viên và Kiểm soát viên Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản, ngày 25 tháng 4 năm 1989 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ban hành kèm theo Quyết định số 415/TTg ngày 10 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên, Kiểm soát viên Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, cán bộ, thuyền viên thuộc biên chế làm việc trên tầu Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (gọi tắt là tầu kiểm ngư) là 15.000 đồng cho 1 người trong 1 ngày thực tế đi biển.

Điêu 2. Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1998.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng