ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊNHỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn,giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơsở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học2014 - 2015; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chínhphủ;

Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hạ Long.

Căn cứ Nghị quyếtsố 190/2015/NQ-HĐND ngày 23/3/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họpthứ 19 vềquy định một số chính sách hỗ trợ, khuyếnkhích học tập đối với sinh viên học tại trường Đại học Hạ Long;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đàotạo tại Tờ trình số 681/TTr-SGDĐT ngày 07/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích học tập đốivới sinh viên học tại Trường Đại học Hạ Long như sau:

1. Đối tượng và nguyên tắc hỗ trợ, khuyếnkhích

a. Đối tượng: Sinh viên của Trường Đạihọc Hạ Long theo học các ngành đào tạo trình độ đại học, thực hiện theo hìnhthức giáo dục chính quy được tuyển sinh vào trường trong năm 2015, 2016.

b. Nguyên tắc:

- Sinh viên cùng một lúc học nhiều chuyênngành đào tạo thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với mộtchuyên ngành đào tạo;

- Sinh viên cùng một lúc thuộc đối tượngcủa nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích khác nhau thì được hưởng đồng thờicác chế độ theo quy định tại các chính sách đó;

- Trường hợp sinh viên bị lưu ban hoặcngừng học thì trong thời gian học lại không được hưởng chính sách hỗ trợ theoquy định này.

2. Nội dung hỗ trợ, khuyến khích

a. Hỗ trợ học tập

- Hỗ trợ tiền mua sắm đồ dùng học tậphằng tháng bằng 120.000 đồng/sinh viên, số tháng được hưởng bằng số tháng học thựctế nhưng không quá 10 tháng/năm học;

- Hỗ trợ tiền đóng học phí hằng thángbằng mức học phí/tháng phải nộp theo quy định, số tháng được hưởng bằng số thángphải nộp học phí nhưng không quá 10 tháng/năm học;

- Hỗ trợ tiền ăn hằng tháng bằng 40% mứclương cơ sở cho sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy địnhtại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CPngày 15/7/2013 của Chính phủ, số tháng được hưởng bằng số tháng học thực tếnhưng không quá 10 tháng/năm học;

- Được bố trí chỗ ở miễn phí tại kí túcxá của Trường Đại học Hạ Long nếu khoảng cách từ nhà đến nơi học từ 15km trởlên; trường hợp nhà trường không bố trí được, sinh viên được hỗ trợ tiền thuênhà ở mỗi tháng bằng 300.000 đồng, số tháng được hưởng bằng số tháng học thựctế không được ở ký túc xá nhưng không quá 10 tháng/năm học.

b. Khuyến khích học tập

- Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyệnloại giỏi, loại xuất sắc, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong họckỳ thì được thưởng theo từng học kỳ, không quá 5 tháng/học kỳ với các mức nhưsau:

Loại giỏi: 100% mức lương cơ sở/tháng;

Loại xuất sắc: 150% mức lương cơ sở/tháng.

- Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc,loại giỏi được ưu tiên tạo cơ hội về việc làm tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnhvà doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2015 đến ngày30/6/2020.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sáchtỉnh, được cân đối và giao trong dự toán chi ngân sách hằng năm cho Trường Đạihọc Hạ Long để thực hiện. Riêng năm 2015 ngân sách tỉnh cấp bổ sung dự toántrên cơ sở mức hỗ trợ, khuyến khích học tập và số đối tượng quy định tại Điều 1.

Điều 4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tàichính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định trên.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốccác Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy