BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊUCHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoahọc và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩnĐo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Công bố 9 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

1.

TCVN 2263-1:2007
(ISO 2768-1:1989)

Dung sai chung - Phần 1: Dung sai chung của các kích thước dài và góc không chỉ dẫn dung sai riêng

2.

TCVN 2263-2:2007
(ISO 2768-2 :1989)

Dung sai chung - Phần 2: Dung sai hình học đối với các yếu tố không chỉ dẫn dung sai riêng

3.

TCVN 2511:2007
(ISO 12085 :1996)

Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Nhám bề mặt : phương pháp profin - Các thông số của mẫu profin

4.

TCVN 5120:2007
(ISO 4287 :1997)

Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Nhám bề mặt: phương pháp profin - Thuật ngữ, định nghĩa và các thông số của nhám bề mặt

5.

TCVN 5707:2007
(ISO 1302 :2002)

Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Cách ghi nhám bề mặt trong tài liệu kỹ thuật của bề mặt sản phẩm

6.

TCVN 5906:2007
(ISO 1101:2004)

Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Dung sai hình học - Dung sai hình dạng, hướng, vị trí và độ đảo

7.

TCVN 7645:2007
(ISO 1703:2005)

Dụng cụ lắp ráp vít và đai ốc - Ký hiệu và tên gọi

8.

TCVN 7646-1:2007
(ISO 2380-1:2004)

Dụng cụ lắp vít và đai ốc - Chìa vặn dùng cho vít có đầu xẻ rãnh - Phần 1: Đầu chìa vặn vít tay và chìa vặn vít máy

9.

TCVN 7646-2:2007
(ISO 2380 2:2004)

Dụng cụ lắp vít và đai ốc - Chìa vặn dùng cho vít có đầu xẻ rãnh - Phần 2 : Yêu cầu chung, chiều dài thân và ghi nhãn chìa vặn vít tay

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng