NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hướng dẫn chế độ kế toán của

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

__________________________

Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của NHPT Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 15682/BTC-CĐKT ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận chế độ kế toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tài chính kế toán - kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam, bao gồm:

Phần I: Danh mục tài khoản kế toán và chuyển đổi hệ thống tài khoản kế toán.

Phần II: Phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ chủ yếu.

Phần III: Hệ thống báo cáo kế toán.

Phần IV: Hệ thống chứng từ kế toán.

Phần V: Hệ thống sổ kế toán.

Phần VI: Hướng dẫn quyết toán năm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, thay thế cho những nội dung quy định trước đây trái với Quyết định này. Trưởng Ban Tài chính kế toán, kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Quang Dũng