UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy trình tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công tác cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản tại Sở Xây dựng Nghệ An

______________________

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỤNG NGHỆ AN

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức về Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản và quản lý điều hành Sàn giao dịch bất động sản;

Căn cứ Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Xây dựng Nghệ An;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Kiến trúc và Nhà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này " Quy trình tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công tác cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản tại sở Xây dựng Nghệ An".

Điêu 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng sở; Trưởng các phòng Quản lý Kiến trúc và nhà, phòng Kinh tể Kế hoạch và Đầu tư; các phòng ban sở và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Cảnh

QUY TRÌNH

Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công tác cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản tại sở Xây dựng Nghệ An

(Ban hành kèm theo Quyết định số /SXD.QLKT&N Ngày tháng năm 2009 của sở Xây dựng Nghệ An)

______________________

I.Đối tượng áp dụng.

Các phòng ban, các cán bộ công chức cơ quan sở Xây dựng Nghệ An cố liên quan đến công tác cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản.

II.Nội dung quy trình.

II.1. Tiếp nhận hồ sơ.

a)Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Văn phòng sở.

b)Quy trình tiếp nhận.

Công chức tiếp nhận hồ sơ thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ xin cấp theo mẫu hướng dẫn của sở Xây dựng. Nếu trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Kiến trúc và Nhà xử lý (Theo mẫu tại Phụ lục số 1 và 2) thời gian không quá 01 làm việc.

Trường hợp hồ sơ thiểu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

c)Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

II.2.Thẩm định hồ sơ.

-Sau khi kiểm tra và nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trưởng phòng Quản lý kiến trúc và Nhà chuyển giao hồ sơ cho chuyên viên trong phòng thực hiện;

-Chuyên viên được giao thẩm định hồ sơ trực tiếp phối hợp VỚI Đ/c Nguyễn

Văn Hà - Chuyên viên phòng Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư (hoặc lãnh đạo phòng Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp đ/c Hà vẳng) căn cứ các quy định hiện hành về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản và nội dung văn bản hướng dẫn số 620/SXD-QLKT &N ngày 12/5/2009 của sở Xây dựng Nghệ An để thực hiện.

Kết quả thẩm định được lập thành văn bẳn (theo mẫu tại Phụ lục 4 và 5). thời gian không quá 04 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu theo quy định thì lập biên bản làm việc trực tiếp với người xin cấp chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục 3). Tuỳ mức độ cố thể yêu cầu, bổ sung điều chỉnh và thời gian để người xin cấp

chứng chỉ bổ sung điều chỉnh không tính vào thời gian xử lý hoặc trả lại hồ scr cho người xin cấp chứng chỉ với thời gian tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

-Hồ sơ sau khi đã được thẩm định, chuyển lãnh đạo phòng xem xét và thông qua, thời gian không quá 01 ngày làm việc.

II.3.Phê duyệt kết quả thẩm đính hồ sơ

-Hồ sơ cấp chứng chỉ sau khi đã thẩm định theo quy định, phòng Quản lý Kiến trúc và Nhà dự thảo quyết định (theo mẫu tại phụ lục 6) và tổng hợp danh sách xét cấp chứng chỉ trình lãnh đạo sở phụ trách phê duyệt, thời gian không quá 02 ngày làm việc.

II.4.Hoàn chỉnh, in và trình ký duyệt chứng chỉ.

Căn cứ vào quyết định phê duyệt của Lãnh đạo sở phụ trách, chuyên viên thụ lý hồ sơ in dự thảo chứng chỉ chuyền lãnh đạo phòng thông qua trước khi trình lãnh đạo sở ký duyệt, thời gian không quá 02 ngày làm việc.

Chứng chỉ sau khi đã được ký duyệt, chuyên viên thụ lý chuyển xuống văn thư sở để đóng dấu theo quy định, sau đó bàn giao (kèm theo phiếu nộp lệ phí) cho bộ phận giao nhận và trả kết quả để trả cho người xin cấp chứng chỉ.

II.5.Trả kết quả cấp chứng chỉ:

-Người nhận chứng chỉ đến nhận phiếu nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận Tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.

-Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ.

-Thời gian giao trả chứng chỉ: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng

tuần.

II.6.Tổng hợp báo cáo và lưu trử hồ sơ.

-Theo định kỳ 6 tháng 1 lần, Phòng quản lý Kiến trúc và Nhà có trách nhiệm tổng hợp số lượng cấp mới chứng chỉ, cấp lại chứng chỉ và thu hồi chứng chỉ trình lãnh đạo sở ký duyệt để báo cáo UBND tỉnh và bộ Xây dựng (theo mẫu tại phụ lục 7).

-Phòng quản lý kiến trúc và Nhà có trách nhiệm lưu trử hồ sơ gốc cấp chứng chỉ và các văn bản xét cấp chứng chỉ có liên quan cho các cá nhân theo đúng quy định.

-Văn phòng sờ có trách nhiệm lưu biên bản giao nhận hồ sơ, biên bản giao nhận chứng chỉ và phiếu thu tiền theo quy định.

III:Trách nhiệm.

Theo chức năng nhiệm vụ được quy định trên, các phòng ban, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng công việc. Nếu vi phạm tuỳ mức độ sẽ bị xử lý theo luật định. Riêng phòng Kinh tế kế hoạch và Đâu tư phải có trách nhiệm trong việc bố trí về thời gian và công việc cho Đ/c Nguyên Văn Hà hoặc Đ/c Lãnh đạo phòng (trường hợp Đ/c Hà vắng) đề phối hợp với phòng Quản lý Kiến trúc và Nhà.

-Văn phòng sở có trách nhiệm tổ chức in ấn hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo mẫu thông nhất và bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

-Văn phòng sở chủ trì, phối hợp với phòng quản lý Kiến trúc và Nhà chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo kiến thức về môi giới bất động sản, về định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cho việc xét cấp chứng chỉ.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ảnh về phòng Quản lý Kiến trúc và Nhà để tổng hợp trình lãnh đạo sở giải quyet theo thẩm quyền.

IV. Các biểu mẫu (kèm theo).

-Biểu mẫu về Biên bản tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới; ( Phụ lục 1);

-Biểu mẫu về Biên bản tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá; ( Phụ lục 2)

-Biểu mẫu về Biên bản làm việc; (Phụ lục 3)

-Biểu mẫu về kết quả thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới

Bất động sản: (Phụ lục 4)

-Biểu mẫu về kết quả thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá

bất động sản: (Phụ lục 5)

-Biểu mẫu về Quyết định của giám đốc sở; ( Phụ lục 6)

-Biểu mẫu về Báo cáo tình hình cấp chứng chỉ; ( Phụ lục 7)

Phó Giám Đốc

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Cảnh