BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-----------

Số: 919/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN NHÀ XUẤT BẢN BẢN ĐỒ THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Công văn số 536/TTg-ĐMDN ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà xuất bản Bản đồ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo sáp nhập/hợp nhất công ty quản lý quỹ ? Quy định hợp nhất ngân hàng thương mại ?

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Nhà xuất bản Bản đồ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam là công ty 100% vốn nhà nước, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có con dấu và biểu tượng riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; hoạt động trong các lĩnh vực: xuất bản, in, phát hành; tài nguyên - môi trường trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp, Luật Xuất bản và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

3. Địa chỉ trụ sở chính: số 85 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

4. Tên giao dịch: Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, viết tắt là TMBVN.

5. Tên giao dịch quốc tế: Viet Nam Publishing House of Natural Resources, Environment and Cartography, viết tắt là NARENCA.

6. Vốn hiện có của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam khi chuyển đổi là 85.453.939.012 đồng Việt Nam (tám mươi lăm tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu chín trăm ba mươi chín nghìn không trăm mười hai đồng). Vốn Điều lệ của Công ty được xác định sau khi chủ sở hữu Công ty thống nhất với Bộ Tài chính.

Điều 3. Chủ sở hữu Công ty

>> Xem thêm:  Mẫu hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2021 ? Khó khăn của các công ty sáp nhập là gì ?

Bộ Tài nguyên và Môi trường là chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, trụ sở tại số 85 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 4. Đại diện chủ sở hữu

Người đại diện chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam là Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 5. Nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh

1. Thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trong lĩnh vực biên tập, xuất bản, in và phát hành bản đồ, sách, tài liệu chuyên ngành về tài nguyên - môi trường trên phạm vi cả nước và nước ngoài.

2. Tổng hợp nhu cầu xuất bản bản đồ, sách, tài liệu ngành tài nguyên - môi trường và các xuất bản phẩm khác, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch xuất bản; ký quyết định xuất bản theo kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Xuất bản các loại sách, tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, phổ biến pháp luật, khoa học - kỹ thuật, thông tin, tuyên truyền về tài nguyên - môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Biên tập, xuất bản, in và phát hành hệ thống bản đồ địa hình, địa chính, hành chính, bản đồ nền cơ sở; bản đồ, tập bản đồ, atlas, quả cầu chuyên ngành, chuyên đề trên giấy, CD - rom, mạng internet và trên các phương tiện khác, phục vụ công tác quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phục vụ các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật và nâng cao dân trí.

5. Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp; xây dựng bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình các tỷ lệ, bản đồ địa chính.

6. Tư vấn, thiết kế các dự án, dự toán và giám sát thi công các công trình thuộc lĩnh vực: đất đai, đo đạc, bản đồ.

>> Xem thêm:  Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào ? Thay đổi giấy phép kinh doanh ?

7. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tư vấn dịch vụ trong các lĩnh vực: xuất bản, in ấn, phát hành, đo đạc, bản đồ; thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu đất đai, tài nguyên môi trường và phát triển các ứng dụng GIS.

8. In và phát hành các loại sách, tạp chí, lịch, nhãn bao bì hàng hóa, sản phẩm quảng cáo và các ấn phẩm khác phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

9. Kinh doanh sản phẩm, thiết bị, vật tư trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, quảng cáo.

10. Dịch vụ cho thuê nhà, xưởng, văn phòng, kho bãi.

11. Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng công nghệ mới trong lĩnh vực in ấn, đo đạc bản đồ.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ, dịch vụ ngoài lĩnh vực tài nguyên - môi trường khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu quản lý

Cơ cấu quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam gồm có Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập, các Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên.

2. Tổ chức giúp việc Chủ tịch Công ty kiêm Tổng giám đốc.

>> Xem thêm:  Các vấn đề pháp lý phát sinh sau khi sáp nhập công ty là gì ? Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp ?

a. Văn phòng;

b. Phòng Kế hoạch - Thị trường;

c. Phòng Tài chính - Kế toán;

d. Phòng Biên tập - Tư liệu bản đồ;

đ. Phòng Quản lý xuất bản;

e. Phòng Biên tập sách;

g. Phòng Công nghệ - Đào tạo;

3. Các đơn vị sản xuất kinh doanh

a. Nhà máy In bản đồ;

b. Xí nghiệp Bản đồ;

>> Xem thêm:  Sáp nhập doanh nghiệp là gì ? Làm rõ khái niệm sáp nhập doanh nghiệp ? Thủ tục sáp nhập công ty ?

c. Xí nghiệp Đo đạc bản đồ;

d. Trung tâm Biên tập và Công nghệ cao;

đ. Trung tâm Phát triển ứng dụng GIS;

e. Trung tâm Phát hành;

g. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường;

h. Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp;

i. Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh;

k. Chi nhánh tại miền Trung.

Nhà máy In bản đồ, Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh tại miền Trung nêu tại khoản 3 Điều này có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; các đơn vị còn lại thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

>> Xem thêm:  Sáp Nhập hộ gia đình vào công ty TNHH có được không ? Những lưu ý khi sáp nhập, mua bán công ty ?

1. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm:

a. Đề xuất nhân sự Tổng Biên tập, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng của Công ty trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c. Xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ của Công ty trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

d. Xây dựng Quy chế quản lý tài chính của Công ty trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

đ. Kế thừa các quyền, nghĩa vụ và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Nhà xuất bản Bản đồ khi chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chủ tịch Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

>> Xem thêm:  Tư vấn về thủ tục và chi phí sáp nhập Công ty ? Cần làm gì để mua lại thành công một công ty ?

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

>> Xem thêm:  Thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thực hiện thế nào ? Cách lập hồ sơ xin sáp nhập công ty ?