ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 6 năm 2011

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNGTRÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứQuyết định số 729/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phêduyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Đường dây220KV Vĩnh Long - Trà Vinh, đoạn qua 02 huyện Châu Thành và Càng Long, tỉnh TràVinh;

Theo Tờtrình số 194/Tr-STNMT ngày 02/6/2011 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh tên chủ đầu tư nêu tại Khoản 1 Điều1 Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

“…

- Chủđầu tư: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia; Đơn vị quản lý: BanQuản lý dự án các công trình điện miền Nam.

…”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, TổngGiám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam; Tổng Giám đốc Công ty truyền tải điệnQuốc gia; Trưởng ban Ban Quản lý Dự án các công trình Điện miền Nam; Giám đốccác Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Khobạc Nhà nước Trà Vinh; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện Càng Long căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Phong