UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: sửa đổi bổ sung quyết định số 37/2005/qđ-ub ngày 21/3/2005 của ubnd thành phố về triển khai mở rộng uỷ nhiệm thu

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 83/TC-TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc phân cấp, lập, chấp hành, quyết toán Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 177/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của UBND Thành phố về việc ban hành qui định chi tiết tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 37/2005/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện mở rộng uỷ nhiệm thu cho UBND phường, xã, thị trấn và Ban quản lý các chợ trực tiếp thu một số loại thuế;
Căn cứ Công văn số 4641 TCT/NV6 ngày 31/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc triển khai đề án mở rộng uỷ nhiệm thu cho UBND phường, xã, thị trấn trực tiếp tổ chức, đôn đốc thu nộp các khoản thuế và thu khác vào Ngân sách Nhà nước;
Xét đề nghị của Cục Thuế Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 5774/CT-THDT ngày 19/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Sửa đổi bổ sung Điều 3 tại Quyết định số 37/2005/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của UBND Thành phố Hà Nội như sau:

Các khoản thuế và thu khác theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 37/2005/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của UBND Thành phố Hà Nội nộp 100% vào Ngân sách nhà nước, Uỷ ban nhân dân các phường, xã, thị trấn (có tên theo biểu phụ lục) được để lại Ngân sách xã, thị trấn theo Quyết định số 177/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của UBND Thành phố Hà Nội;

Chi phí cho công tác quản lý, nghiệp vụ được tính bằng 5% (đối với phường), 8% (đối với xã, thị trấn) trên số thuế thực nộp vào Ngân sách (trừ phí, lệ phí và thuế nhà đất), được lấy từ nguồn kinh phí khoán chi của ngành thuế, trong đó: 70% chi trực tiếp cho các uỷ nhiệm thu và 30% chi cho nghiệp vụ phí, công tác quản lý.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.

Các quy định khác tại Quyết định số 37/2005/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của UBND Thành phố Hà Nội không quy định trong Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu