UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 92/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 16 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2005/QĐ-TTG NGÀY 18/4/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng; Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Bộ Tài chính,
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư tại công văn số 431/KHĐT-TH ngày 26/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định tổ chức thực hiện công tác giám sát cộng đồng theo Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng, các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA CỘNG ĐỒNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2005/QĐ-TTG NGÀY 18/4/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND ngày16/10/2007 của UBND tỉnh)

I/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1/ Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài chính tổ chức triển khai hướng dẫn và kiểm tra thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Hướng dẫn về nghiệp vụ giám sát đầu tư của cộng đồng cho các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và các cán bộ, công chức có liên quan; hướng dẫn về lập, quản lý thực hiện kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng; tổng hợp và lập báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Giải thích và trả lời về các vấn đề có liên quan đến giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đối tượng có liên quan trên địa bàn tỉnh giải thích, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền theo kiến nghị của cộng đồng trên cơ sở phù hợp với quyền giám sát đầu tư của cộng đồng theo Điều 5, Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng của Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Có trách nhiệm trả lời các nội dung mà Ban giám sát đầu tư của cộng đồng yêu cầu đối với các dự án do tỉnh quyết định đầu tư, liên quan đến việc đánh giá sự phù hợp của quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành khi nhận được văn bản yêu cầu.

- Là cơ quan đầu mối tiếp nhận các báo cáo tổng hợp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; đồng thời theo dõi, kiểm tra kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng.

2/ Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã thực hiện theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam- Bộ Tài chính. Kinh phí cho việc tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về giám sát đầu tư của cộng đồng cho các thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng do ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đảm bảo thực hiện theo quy định của Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.

3/ Trách nhiệm của Sở Xây dựng:

- Phối hợp với Uỷ ban Nhân dân cấp huyện và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện công khai quy hoạch theo quy định.

- Có trách nhiệm trả lời các nội dung có liên quan đến quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp…

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban Nhân dân cấp huyện kiểm tra và đánh giá chất lượng công trình và các vấn đề có liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Sở mà cộng đồng yêu cầu, kiến nghị.

4/ Trách nhiệm của Sở Tài nguyên - Môi trường:

- Có trách nhiệm trả lời các nội dung có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và những vấn đề có liên quan trọng phạm vi chức năng nhiệm vụ của Sở mà cộng đồng yêu cầu, kiến nghị.

5/ Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành quản lý dự án đầu tư:

- Các Sở, ban, ngành được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao quản lý các dự án đầu tư chuyên ngành phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện để cộng đồng giám sát dự án đầu tư theo quy định.

- Trả lời, giải trình, cung cấp các thông tin theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

6/ Trách nhiệm của Uỷ ban Nhân dân cấp huyện:

- Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và xây dựng quy chế hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 14/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TTLT-KHĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Liên Bộ Kế hoạch & Đầu tư-Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bộ Tài chính.

- Thực hiện công khai hoá các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp… kế hoạch đầu tư có liên quan trên địa bàn xã theo quy định.

- Thực hiện công khai các dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi nhận được yêu cầu, kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng; báo cáo cơ quan cấp trên những vấn đề vượt thẩm quyền của mình.

- Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vị vi phạm quy định của pháp luật và Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

7/ Trách nhiệm của Uỷ ban Nhân dân cấp xã:

- Thực hiện đúng theo quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10 và 11 Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ động kiểm tra, phát hiện những vấn đề bất cập, những sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

- Chủ động phản ánh, làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện có hành vi vi phạm trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

- Ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

8/ Trách nhiệm của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã:

- Lập và quản lý thực hiện kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng; tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006.

- Yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin làm rõ những vấn đề mà cộng đồng có ý kiến.

- Thu thập các ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong xã, cơ quan quản lý nhà nước, các báo cáo của chủ đầu tư và nhà thầu, xác định những vấn đề mà cộng đồng có ý kiến đã được làm rõ, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề chưa được làm rõ.

- Thông báo các kết quả xử lý, giải quyết của cấp có thẩm quyền đối với các ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

- Quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng đúng mục tiêu, đúng quy định và hiệu quả.

9/ Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Công khai hoá thông tin về quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật và theo khoản 1 Điều 16 của Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 14/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trả lời, giải trình, cung cấp các thông tin theo quy định của pháp luật về các chương trình, dự án đầu tư có sử dụng vốn Nhà nước, không thuộc diện bí mật quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng; các dự án đầu tư bằng nguồn vốn và công sức của cộng đồng hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của tổ chức, cá nhân cho xã, phường, thị trấn; các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác khi cộng đồng có yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp phục vụ cho việc giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung và các biện pháp mạnh để khắc phục các vi phạm quy chế, quy trình đầu tư xây dựng trong quá trình triển khai dự án mà Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có văn bản kiến nghị, yêu cầu.

- Công khai địa chỉ, người chịu trách nhiệm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp nhận thông tin, phản ánh của cộng đồng.

10/ Trách nhiệm của Nhà thầu:

- Trả lời, giải trình, cung cấp các thông tin về dự án thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật khi cộng đồng yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp phục vụ cho việc giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Khắc phục ngay các hành vi vi phạm làm tổn hại đến lợi ích của cộng đồng hoặc vi phạm các quy định trong đầu tư xây dựng.

II/ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO:

1/ Tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của Quy định này phải trả lời trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

2/ Định kỳ (06 tháng và một năm), Ban giám sát đầu tư của cộng đồng lập báo cáo tổng hợp kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng gửi Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã xác nhận trước khi gửi Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cấp xã, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cấp huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn gửi báo cáo 6 tháng đầu năm vào tuần thứ 2 của tháng 7; báo cáo cả năm vào tuần thứ 2 của tháng 1 năm sau.

3/ Định kỳ (06 tháng và một năm), Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo tổng hợp kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh, gửi báo cáo cho Hội đồng Nhân dân tỉnh, Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn gửi báo cáo 6 tháng đầu năm vào tuần thứ 4 của tháng 7; báo cáo cả năm vào tuần thứ 4 của tháng 01 năm sau.

III/ KHEN THƯỞNG:

1/ Các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng được các cấp có thẩm quyền tuyên dương, khen thưởng kịp thời theo quy định của pháp luật về khen thưởng.

2/ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tổng kết công tác giám sát đầu tư của cộng đồng và đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh tuyên dương, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp tích cực và có hiệu quả trong hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng.

3/ Các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định tuyên dương, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân trong hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng.

IV/ XỬ LÝ VI PHẠM:

- Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quyền giám sát đầu tư của cộng đồng để làm những việc sai trái với quy định của pháp luật.

- Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về giám sát đầu tư của cộng động đề bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Các cá nhân, tổ chức có vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng thì xử lý theo các quy định hiện hành.

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, các địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Tài chính và các Sở, ngành chức năng để nghiên cứu đề xuất, báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.