THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 92/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BỆNHVIỆN QUẬN 3 TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhànước về y tế ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 tại Côngvăn số 764/UBND ngày 02 tháng 5 năm 2007; của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 3209/SYT-TCCB ngày 05 tháng 6 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 476/TTr-SNV ngày 29 tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Bệnh viện quận 3 trực thuộc Ủyban nhân dân quận 3 trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế quận 3. Bệnh việnquận 3 là đơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, đượccấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định. Trụ sởđặt tại số 114 - 116 đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3.

Bệnh viện quận 3 chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy bannhân dân quận 3 và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện quận 3

1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh:

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vàohoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặcngoại trú;

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quyđịnh của Nhà nước;

c) Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường vềnội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa;

d) Tổ chức giám định sức khỏe khi có yêu cầu;

đ) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quákhả năng của Bệnh viện.

2. Đào tạo cán bộ y tế:

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớptrung học y tế;

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnhviện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lýchăm sóc sức khỏe ban đầu.

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trìnhvề chăm sóc sức khỏe ban đầu;

b) Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng vàdịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;

c) Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và phương pháp chữabệnh không dùng thuốc.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

a) Lập kế hoạch và chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện các phácđồ chẩn đoán và điều trị;

b) Tổ chức chỉ đạo các phường thực hiện công tác chăm sócsức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình y tế ở địa phương.

5. Phòng bệnh:

a) Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thựchiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch;

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

6. Hợp tác quốc tế:

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cánhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý kinh tế y tế:

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấpvà các nguồn kinh phí;

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí,bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế;

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu,chi ngân sách của Bệnh viện.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Bệnh viện quận 3

1. Bệnh viện quận 3 do Giám đốc phụ trách, có từ hai đếnba Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban nhândân quận 3 bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận.

Giám đốc Bệnh viện quận 3 quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phócác khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị;

b) Phòng Kế hoạch tổng hợp;

c) Phòng Tài chính - Kế toán;

d) Phòng Điều dưỡng.

3. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh;

b) Khoa Cấp cứu;

c) Khoa Nội tổng hợp;

d) Khoa Ngoại tổng hợp;

đ) Khoa Gây mê - hồi sức;

e) Khoa Phụ sản;

g) Khoa Nhi;

h) Khoa Mắt;

i) Khoa Tai - Mũi - Họng;

k) Khoa Răng - Hàm - Mặt

l) Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

m) Khoa Đông Y - Vật lý trị liệu;

n) Khoa Dược;

o) Khoa Xét nghiệm.

Điều 4. Về biên chế của Bệnh viện quận 3 do Ủy bannhân dân quận 3 bố trí trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế do Ủy ban nhândân thành phố giao hàng năm.

Căn cứ Quyết định này và Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện, Chủ tịch Ủyban nhân dân quận 3 chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Bệnh viện quận 3 phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1087/QĐ-UB-VX ngày 14 tháng 7 năm1993 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép thành lập Trung tâm Y tế trựcthuộc Ủy ban nhân dân quận 3.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tàichính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3,Giám đốc Trung tâm Y tế quận 3, Giám đốc Bệnh viện quận 3 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Bộ Y tế;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- TTUB : CT, các PCT;

- Công an TP (PC13); Sở Nội vụ (3b);

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Kho bạc Nhà nước TP;

- VPHĐ-UB : PVP/VX; Phòng VX;

- TTCB ; Lưu VT, (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Hà