ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 92/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 4 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH SUẤT MIỄN THU ĐỂ TÍNH THUẾ LỢI TỨC DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁCHOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Điều lệ thuế công thương nghiệp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước ViệtNam Dân chủ Cộng hòa ban hành ngày 18-01-1966 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung củaChủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 11-3-1980;
- Theo đề nghị của đồng chí Chi cục trưởng Chi cục thuế công thương nghiệp thànhphố;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1.- Nay điều chỉnhsuất miễn thu để tính thuế lợi tức doanh nghiệp đối với các hoạt động kinhdoanh công thương nghiệp và dịch vụ trong khu vực kinh tế tập thể, cửa hàng,hợp tác kinh doanh, xí nghiệp hợp doanh và cá thể trong thành phố như sau :

+ Đối với hoạt động sản xuất,xây dựng, vận tải : 6.000đ

+ Đối với các hoạt động kinhdoanh dịch vụ khác : 4.200đ

ĐIỀU 2.- Các suất miễnthu nói trên được áp dụng thống nhất kể từ ngày 01 tháng 4 năm 1987.

ĐIỀU 3.- Thuế lợi tứcdoanh nghiệp được tính trên lợi tức chịu thuế theo đúng điều lệ thuế côngthương nghiệp.

Lợi tức chịu thuế = thu nhập –suất miễn thu

Thu nhập = tiền thưởng + lãi(không kể thưởng thi đua)

- Đối với xã viên hợp tác xã vàTổ sản xuất, lợi tức chịu thuế là lợi tức bình quân.

- Đối với các hộ và cổ đông kinhdoanh công thương nghiệp và dịch vụ, lợi tức chịu thuế là lãi thu được hoặcđược chia.

- Thu nhập để tính thuế lợi tức= tiền lương hoặc tiền công + tiền thưởng + lãi (không kể thưởng thi đua).

ĐIỀU 4.- Các đồng chíChánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài Chánh, Chi cụctrưởng Chi cục thuế, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban Nhân dân các quận,huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình