ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 92/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
Căn cứ Nghị quyết số 15-HĐBT ngày 8-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởngvề đẩy mạnh thực hành tiết kiệm;
Căn cứ thông tư số 08/TT-UB ngày 5-5-1982 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm theo Nghịquyết 15-HĐBT ngày 8-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉđạo thực hành tiết kiệm của thành phố gồm các đồng chí sau đây:

- NGUYỄN VÕ DANH, Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố, Trưởng ban.

- NGUYỄN MINH CẦM, Giám đốc Sở Tàichánh, Phó Ban/thường trực.

- NGUYỄN VĂN THUYÊN, Chủ nhiệm Ủy banThanh tra thành phố.

- LỮ MINH CHÂU, Giám đốc Ngân hàngthành phố.

- ĐỖ VĂN NGỌC, Phó Chủ nhiệm Ủy banKế hoạch thành phố.

- NGUYỄN DUY HẠC, Phó Giám đốc Côngan thành phố.

- VÕ THƯỢNG SÁCH, Phó Ban Thi đua vàKhen thưởng thành phố.

- VÕ THỚI TRUNG, Trưởng Ban Khoa họcvà Kỹ thuật thành phố.

- Đại diện Liên hiệp Công đoàn thànhphố.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo thực hành tiếtkiệm được huy động một số cán bộ các ngành

Để giúp cho Thường trực Ủy ban và Ban chỉđạo tiết kiệm theo dõi tình hình, thông tin, báo cáo v.v.. Văn phòng Ủy bannhân dân thành phố tăng cường 2 cán bộ để phụ trách công tác này.

Điều 2. Ban chỉ đạo thực hành tiếtkiệm của thành phố có nhiệm vụ :

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạothực hành tiết kiệm đến tận các cơ sở của thành phố.

- Định kỳ báo cáo kiến nghị với Ủy bannhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm của thành phố.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khenthưởng và kỷ luật về việc thực hành tiết kiệm của thành phố.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố, cácđồng chí có tên trên đây có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn