ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành bổ sung, sửa đổi một số điểm trong quy định tạm thời về cơ chế đấu thầu khai thác kinh doanh các chợ

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Để phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế, nhằm tập trung và khai thác tốt nguồn thu từ các công trình chợ xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành bổ sung, sửa đổi một số điểm trong bản quy định tạm thời về cơ chế, đấu thầu khai thác kinh doanh các chợ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 462/QĐ .UB ngày 26/12/1994 của UBND tỉnh Lào Cai.

Các điều khoản khác không bổ sung, sửa đổi theo Quyết định này vẫn có giá trị thực hiện.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng