BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 921/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC TRONG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đang đảm nhiệm các vị trí công tác sau đây phải thực hiện định kỳ chuyển đổi:

1. Quản lý và cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận:

a) Giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản;

b) Giấy phép hoạt động về đo đạc và bản đồ;

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất;

d) Giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước;

đ) Giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

e) Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng;

g) Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường;

h) Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

i) Giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại;

k) Thư xác nhận và thư phê duyệt dự án cơ chế phát triển sạch (CDM).

2. Hoạt động quản lý, thực hiện các nhiệm vụ:

a) Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất;

b) Định giá đất, đấu thầu quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất và giao hạn mức đất; quản lý việc áp giá đền bù, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng được bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng;

d) Phát hành và quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

đ) Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo thẩm quyền quản lý có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định này theo nội dung của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và báo cáo về Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, TCCB.H. 160

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên