THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Số: 921/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOAVIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết thúc hoạtđộng của Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam đượcthành lập theo Quyết định số 112/1998/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 1998 của Thủtướng Chính phủ kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2007. Từ ngày 01 tháng 9 năm 2007chuyển Văn phòng Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Namvà Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa về Viện Khoa học xã hội Việt Nam quản lý.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồngQuốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam có trách nhiệm trực tiếpbàn giao toàn diện các nội dung công việc, tài sản, tài liệu, kinh phí … củaHội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (trong đó có Vănphòng Hội đồng và Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa) cho Viện Khoa học xã hội ViệtNam theo quy định; việc bàn giao có sự chứng kiến, xác nhận của Bộ Tài chính,Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ.

Điều 3. Viện Khoa học xãhội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất phương ántổ chức công tác biên soạn, xuất bản các loại Từ điển Bách khoa và Bách khoathư Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ động sắp xếp tổ chức, hoạt độngcủa Văn phòng Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam vàNhà xuất bản Từ điển Bách khoa theo thẩm quyền.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch và các thành viênHội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng