BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 922/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “SƯU TẦM TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUÝ, HIẾM CỦAVIỆT NAM VÀ VỀ VIỆT NAM” TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức củaBộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung Đề án “Sưutầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”;

Xét đề nghị của Cục Văn thư và Lưutrữ Nhà nước tại Tờ trình số 613/TTr-VTLTNN ngày 01 tháng 8 năm 2013 về Kếhoạch tổng thể thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Namvà về Việt Nam” từ năm 2012 đến năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kếhoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm củaViệt Nam và về Việt Nam” từ năm 2012 đến năm 2020:

1. Mục đích

a) Thực hiện Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung Đề án “Sưutầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” có hiệu quả.

b) Làm căn cứ để xây dựng và thựchiện kế hoạch hàng năm về Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của ViệtNam và về Việt Nam”.

2. Thời gian: Năm 2012 - 2020

3. Nội dung công việc và thời gianthực hiện

a) Thông tin, tuyên truyền

Từ năm 2012 đến năm 2020, thực hiệnviệc thông tin, tuyên truyền theo các nội dung và phương thức sau:

- Nội dung

+ Mục đích, ý nghĩa của công tác sưutầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

+ Nội dung Đề án “Sưu tầm tài liệulưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” theo Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tiêu chuẩn tài liệu lưu trữ quý,hiếm.

+ Hình thức sưu tầm tài liệu lưu trữquý, hiếm.

+ Phương thức sưu tầm tài liệu lưutrữ quý, hiếm.

+ Trình tự, thủ tục hiến tặng, ký gửitài liệu lưu trữ quý, hiếm cho các cơ quan lưu trữ.

+ Tài liệu lưu trữ quý, hiếm đã sưutầm được ở trong nước và nước ngoài.

+ Các hình thức hỗ trợ của Nhà nướcđối với các cá nhân, gia đình, dòng họ để bảo quản và phát huy giá trị tài liệulưu trữ quý, hiếm.

+ Các hình thức vinh danh, khenthưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân, gia đình, dòng họ hiến tặng tài liệulưu trữ quý, hiếm hoặc có nhiều đóng góp cho công tác sưu tầm tài liệu lưu trữquý, hiếm.

- Phương thức

+ Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên Tạp chí Vănthư, Lưu trữ Việt Nam và Website của Cục Văn thư và Lưutrữ Nhà nước.

+ Biên soạn, phát hành các ấn phẩmthông tin, tuyên truyền như: tờ rơi, video clip về các Lễ tiếp nhận tài liệu vàbiểu dương các cơ quan, tổ chức và cá nhân, gia đình, dòng họ đã sưu tầm, hiếntặng tài liệu; sổ tay, sách hướng dẫn...

+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọađàm, trưng bày, triển lãm.

b) Xây dựng, ban hành các văn bản vềcơ chế, chính sách

- Từ năm 2012 đến năm 2015, xây dựng,ban hành các văn bản sau:

+ Quyết định của Bộ Nội vụ về việcthành lập Hội đồng Xác định tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

+ Quyết định của Bộ Nội vụ ban hànhQuy chế làm việc của Hội đồng Xác định tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

+ Thông tư của Bộ Nội vụ quy địnhtiêu chuẩn tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

+ Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Nộivụ hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữquý, hiếm của Việt Nam và vViệt Nam".

+ Văn bản của Cục Văn thư và Lưu trữNhà nước quy định thẩm quyền sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của các Trungtâm Lưu trữ quốc gia.

+ Công văn của Bộ Nội vụ hướng dẫncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều tra, thống kêvà sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

- Từ năm 2016 đến năm 2020: căn cứvào yêu cầu thực tiễn của công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm ở trongnước và nước ngoài, xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn cho phù hợp.

c) Điều tra, thống kê và lập danh mụctài liệu lưu trữ quý, hiếm ở trong nước và nước ngoài

- Ở trong nước

+ Đối tượng

Tài liệu đang bảo quản tại các cơ sởthờ tự (đình, đền, chùa, miếu...).

Tài liệu do các cá nhân, gia đình,dòng họ... lưu giữ.

+ Phương thức

Thống kê và lập danh mục tài liệu lưutrữ quý, hiếm về Việt Nam được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổng điều tra, thống kê và lập danhmục tài liệu lưu trữ quý, hiếm đang bảo quản ở các cơ sở thờ tự, cá nhân, giađình, dòng họ tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức đoàn đi điều tra, thống kê và lập danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ươngtrong trường hp đột xut.

- Ở nước ngoài

+ Đối tượng

Tài liệu về Việt Nam hiện đang bảoquản tại các lưu trữ công, thư viện, bảo tàng, viện nghiên cứu, tổ chức và cánhân.

Tài liệu về các cá nhân, gia đìnhViệt Nam nổi tiếng đã và đang sinh sống tại nước ngoài; các nhà nghiên cứu, nhàViệt Nam học, cựu chiến binh từng sng, làm việc và thamchiến tại Việt Nam...

+ Phương thức

Tra cứu, biên dịch, tổng hợp và lậpdanh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm vViệt Nam được côngbtrên website của các lưu trữ công, thư viện, bảo tàng,viện nghiên cứu của nước ngoài.

Phối hợp với Cơ quan ngoại giao ViệtNam tại các nước thống kê, lập danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm về Việt Namđang bảo quản tại các lưu trữ công, thư viện, bảo tàng, viện nghiên cứu, tổchức và cá nhân.

Trao đổi danh mục tài liệu lưu trữ quý,hiếm về Việt Nam đang bảo quản tại Lưu trữ các nước (đặc biệt là các nưc thuộc Chi nhánh khu vc Đông Nam Á thuộc Hộiđồng Lưu trữ quốc tế và các nước Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã ký kết Biênbản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác).

Tổ chức đoàn đi điều tra, thống kê vàlập danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại: Nga, Pháp, Mỹ, Úc, Đức, Bỉ, TrungQuốc từ năm 2012 đến năm 2015; tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan, NewZealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Cămpuchia, Ấn Độ... từ năm 2016 đến năm 2020.

- Tất cả tài liệu lưu trữ quý, hiếmcủa Việt Nam và về Việt Nam đang bảo quản ở trong nước và nước ngoài thống kêtừ nhiều phương thức khác nhau được tổng hợp thành các danh mục tài liệu lưutrữ quý, hiếm.

d) Thẩm định danh mục tài liệu lưutrữ quý, hiếm

Từ năm 2012 đến năm 2020, Hội đồngXác định tài liệu lưu trữ quý, hiếm thực hiện việc thẩm định danh mục tài liệulưu trữ quý, hiếm; lựa chọn tài liệu lưu trữ quý, hiếm sưu tầm bản chính, bảngốc.

Phương thức làm việc của Hội đồng Xácđịnh tài liệu lưu trữ quý, hiếm được quy định trong Quy chế làm việc của Hộiđồng.

đ) Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm

- Hình thức tài liệu: Bản chính, bảngốc, bản sao hp pháp (bằng các hình thức sao chụp khácnhau kèm theo dấu chứng thực hoặc các tài liệu xác nhận tính hợp pháp của bảnsao), bản thảo viết tay hoặc có bút tích của các cá nhân tiêu biểu, tài liệu lịchsử khẩu vấn.

- Hình thức sưu tầm

+ Tiếp nhận tài liệu lưu trữ quý,hiếm được hiến tặng.

+ Lập bản sao hợp pháp của tài liệutrong trường hợp chủ sở hữu tài liệu không đồng ý hiến tặng, ký gửi, bán bảngốc tài liệu.

+ Mua bản gốc tài liệu.

+ Trao đổi tài liệu.

+ Xây dựng tài liệu lịch sử khẩu vấn(phỏng vấn, ghi âm, ghi hình... đối với cá nhân người Việt Nam và người nướcngoài là các nhà hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, nhân chứng lịch sử,các nhà khoa học, các văn nghệ sỹ... để bổ sung cho các sự kiện lịch sử củaViệt Nam).

- Địa điểm sưu tầm

+ Ở trong nước: tại các cơ sở thờ tự,cá nhân, gia đình, dòng họ... ở các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

+ Ở ngoài nước: tại các lưu trữ công,thư viện, bảo tàng, viện nghiên cứu, tổ chức và cá nhân ở Nga, Pháp, Mỹ, Úc,Đức, Bỉ, Trung Quốc từ năm 2012 đến năm 2015; ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh,Hà Lan, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Cămpuchia, Ấn Độ... từ năm 2016đến năm 2020.

e) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đi sưutầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm

Từ năm 2012 đến năm 2020, đào tạo,bồi dưỡng cán bộ đi sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm đáp ứng được yêu cầu củacông tác sưu tầm như: nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về sưutầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm; có chuyên môn, nghiệp vụ sưu tầm tài liệu lưutrữ quý, hiếm; thành thạo ngoại ngữ của nước đến sưu tầm; sử dụng thành thạocác phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác sưu tầm...

g) Xử lý, tổ chức khoa học tài liệulưu trữ quý, hiếm sau khi sưu tầm

Từ năm 2012 đến năm 2020 thực hiệncác công việc sau:

- Thống kê, phân loại và chỉnh lýkhoa học tài liệu lưu trữ quý, hiếm sưu tầm được ở trong nước và nước ngoài; bổsung vào các phông, sưu tập lưu trữ đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữquốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

- Biên dịch tiêu đề, tóm tắt nội dungvà toàn văn tài liệu lưu trữ quý, hiếm sưu tầm được từ tiếng nước ngoài sangtiếng Việt.

- Thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm, bảoquản tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

- Lập CSDL về tài liệu lưu trữ quý,hiếm sưu tầm được.

- Mua sắm các phương tiện, trangthiết bị phù hợp để xử lý, tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ quý, hiếm sau khisưu tầm.

- Trợ giúp các cá nhân, gia đình,dòng họ về phương pháp, kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm; trongtrường hợp đặc biệt, hỗ trợ về phương tiện, trang thiết bị bảo quản.

Điều 2. Tổchức thực hiện

1. Bộ Nội vụ

a) Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thựchiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” từnăm 2012 đến năm 2020 do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước xây dựng.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện Kế hoạch.

c) Thành lập Hội đồng Xác định tàiliệu lưu trữ quý, hiếm; ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng.

d) Ban hành Thông tư quy định về tiêuchuẩn tài liệu lưu trữ quý, hiếm, Công văn hướng dẫn điều tra, thống kê và sưutầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm ở trong nước; phối hợp với Bộ Tài chính ban hànhThông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưutrữ quý, hiếm của Việt Nam và vViệt Nam" và các vănbản khác trong trường hợp cần thiết.

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn Cục Văn thư vàLưu trữ Nhà nước lập dự toán kinh phí thực hiện Đán hàngnăm theo quy định của pháp luật.

2. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

a) Là cơ quan thường trực, giúp BộNội vụ thực hiện Đán “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếmcủa Việt Nam và về Việt Nam”:

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể thựchiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” từnăm 2012 đến năm 2020 trình Bộ Nội vụ phê duyệt.

- Xây dựng kếhoạch, dự toán chi tiết hàng năm và tổ chức thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệulưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” trên cơ sở Kế hoạch tổng thể đãđược Bộ Nội vụ phê duyệt.

- Thông tin, tuyên truyền về Đề án“Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”.

- Đề xuất Bộ Nội vụ vinh danh, khenthưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân, gia đình, dòng họ ở trong nước và nước ngoài hiến tặng tài liệu lưu trữ quý, hiếm hoặc cónhiều đóng góp cho công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

- Hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của ViệtNam và về Việt Nam”, báo cáo Bộ Nội vụ.

- Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kếtthực hiện Đề án.

b) Xây dựng Quy chế làm việc của Hộiđồng Xác định tài liệu lưu trữ quý, hiếm trình Bộ Nội vụphê duyệt.

c) Xây dựng Thông tư quy định về tiêuchuẩn tài liệu lưu trữ quý, hiếm, Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiệnĐề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của ViệtNam và về Việt Nam"; Công văn hướng dẫn điều tra, thng kê và sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm ở trong nước trình Bộ Nộivụ ban hành và các văn bản khác trong trường hợp cần thiết.

d) Xây dựng, ban hành văn bản quyđịnh thẩm quyền sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của các Trung tâm Lưu trữquốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều tra, thống kê và sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm ở trong nước.

e) Chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước và Lưu trữ các nước điều tra, thống kê và sưutầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm ở nước ngoài.

3. Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

a) Phối hợp với Cục Văn thư và Lưutrữ Nhà nước thông tin, tuyên truyền về việc điều tra, thống kê và sưu tầm tàiliệu lưu trữ quý, hiếm tại địa phương.

b) Phối hp vớiCục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức điều tra, thống kê và sưu tầm tài liệulưu trữ quý, hiếm tại địa phương.

c) Đề xuất Bộ Nội vụ, Cục Văn thư vàLưu trữ Nhà nước vinh danh, khen thưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân, giađình, dòng họ ở trong nước hiến tặng tài liệu lưu trữ quý, hiếm hoặc có nhiềuđóng góp cho công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2013.

Điều 4. Cụctrưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởngcác đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Văn phòng Bộ;
- Các Vụ chức năng thuộc Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Văn Tất Thu