BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 923/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hànhchính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộtrưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trựctiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chínhphủ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo quyết định này cácthủ tục hành chính được quy định tại Thông tư liên tịch số02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộtrưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trựctiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCPCP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘIVỤ, BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH, BỘTRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC, HỒ SƠ, MỨC HỖ TRỢ NGƯỜI ĐANG TRỰCTIẾP THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ BỊ TAI NẠN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 923/QĐ-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘIVỤ, BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH, BỘTRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC, HỒ SƠ, MỨC HỖ TRỢ NGƯỜI ĐANG TRỰCTIẾP THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ BỊ TAI NẠN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ

Hội Chữ thập đỏ

PhầnII

NỘIDUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ NGƯỜI ĐANG TRỰC TIẾPTHAM GIA HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ BỊ TAI NẠN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE

1. Trình tựthực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn mười (10)ngày làm việc kể từ khi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang trực tiếp thamgia hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam bị tai nạn đã được cứu chữa, phục hồisức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút, Hội Chữ thập đỏ quản lý người bịtai nạn lập hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng địa bàn (nơiđặt trụ sở chính của Hội Chữ thập đỏ) để thẩm định.

- Bước 2: Trong thời hạn hai mươi(20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xãhội phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan có liên quan thẩm định và cóvăn bản trả lời Hội Chữ thập đỏ.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưuđiện tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Thànhphần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ do Hội Chữthập đỏ lập:

- Công văn đề nghị thẩm định củaHội Chữ thập đỏ (bản chính);

- Biên bản xác nhận tình trạng,của người bị tai nạn do Hội Chữ thập đỏ lập có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn hoặc cơquan công an nơi xảy ra tai nạn (bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu gửiqua bưu điện, bản phô tô và bản chính để đổi chiếu nếu gửi trực tiếp);

- Giấy ra viện, hóa đơn thanh toánchi phí khám bệnh, chữa bệnh và những chi phí không nằm trong danh mục do bảohiểm chi trả với người lao động tham gia bảo hiểm y tế (bản chính hoặc bản saocó chứng thực nếu gửi qua bưu điện, bản phô tô và bản chính để đối chiếu nếugửi trực tiếp);

- Văn bản, giấy tờ hợp lệ về thunhập thực tế theo tiền lương, tiền công hằng tháng của người bị tai nạn có xácnhận của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động (bản chính hoặc bản sao có chứngthực nếu gửi qua bưu điện, bản phô tô và bản chính để đối chiếu nếu gửi trựctiếp) gồm: Hợp đồng lao động, quyết định nâng lương của tổ chức hoặc cá nhân sửdụng lao động hoặc bản kê có thu nhập thực tế của người bị tai nạn và các giấytờ chứng minh thu nhập thực tế hợp pháp khác (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bản.

4. Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày PhòngLao động - Thương binh và Xã hội nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Hội Chữ thập đỏ quản lý người bịtai nạn.

6. Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính

Phòng Lao động - Thương binh và Xãhội.

7. Kết quảthực hiện thủ tục hành chính

Công văn thẩm định.

8. Lệ phí

Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thựchiện thủ tục hành chính

a) Người đang trực tiếp tham giahoạt động chữ thập đỏ là công dân Việt Nam, người nước ngoài được Hội Chữ thậpđỏ Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươnghướng dẫn tham gia các hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam theo quy định tạiKhoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữthập đỏ;

b) Tai nạn dẫn đến thiệt hại vềsức khỏe là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thểngười đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ;

c) Mức hỗ trợ chi phí y tế và thunhập thực tế căn cứ theo Điều 3 và Điều 4 Thông tư liên tịch số02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT .

11. Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính

Thông tư liên tịch số02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộtrưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trựctiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.

II. THỦ TỤC XEM XÉT, CHI TRẢCHI PHÍ CHO NGƯỜI ĐANG TRỰC TIẾP THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ BỊ TAI NẠN DẪNĐẾN THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE

1.Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn mười (10)ngày làm việc kể từ khi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang trực tiếp thamgia hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam bị tai nạn đã được cứu chữa, phục hồisức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút, Hội Chữ thập đỏ quản lý người bịtai nạn lập hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng địa bàn (nơiđặt trụ sở chính của Hội Chữ thập đỏ) để thẩm định.

- Bước 2: Trong thời hạn mười (10)ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ xem xét, chi trả chi phí. Trường hợpkhông đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưuđiện tại Hội Chữ thập đỏ quản lý người bị tai nạn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy ra viện, hóa đơn thanh toánchi phí khám bệnh, chữa bệnh và những chi phí không nằm trong danh mục do bảohiểm chi trả với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

- Văn bản, giấy tờ hợp lệ về thunhập thực tế theo tiền lương, tiền công hàng tháng của người bị tai nạn có xácnhận của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động gồm: Hợp đồng lao động, quyếtđịnh nâng lương của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động hoặc bản kê có thunhập thực tế của người bị tai nạn và các giấy tờ chứng minh thu nhập thực tếhợp pháp khác (nếu có).

b) Văn bản thẩm định của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Hội Chữthập đỏ quản lý người bị nạn có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị thẩm định sangPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

c) Số lượng hồ sơ: 01 bản.

4. Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn mười (10) ngàylàm việc kể từ khi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang trực tiếp tham giahoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam bị tai nạn đã được cứu chữa, phục hồi sứckhỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút, Hội Chữ thập đỏ quản lý người bị tainạn lập hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định.

- Trong thời hạn mười (10) ngàylàm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ xem xét, chi trả chi phí. Trường hợp không đồngý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Công dân Việt Nam, người nướcngoài đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam bị tai nạn dẫnđến thiệt hại về sức khỏe.

6. Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính

Hội Chữ thập đỏ quản lý người bịtai nạn.

7. Kết quảthực hiện thủ tục hành chính

Hội Chữ thập đỏ xem xét, chi trảchi phí. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

8. Lệ phí

Không có.

9. Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai

Không có.

10. Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Người đang trực tiếp tham giahoạt động chữ thập đỏ là công dân Việt Nam, người nước ngoài được Hội Chữ thậpđỏ Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươnghướng dẫn tham gia các hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam theo quy định tạiKhoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữthập đỏ;

b) Tai nạn dẫn đến thiệt hại vềsức khỏe là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thểngười đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ;

c) Mức hỗ trợ chi phí y tế và thunhập thực tế căn cứ theo Điều 3 và Điều 4 Thông tư liên tịch số02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT .

11. Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư liên tịch số02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộtrưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trựctiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.